CHCEME POLITIKU PRO LIDI

10 BODŮ LEVÉHO BLOKU

 1. Politika se nesmí stávat soukromým podnikáním funkcionářů, ale musí být veřejnou službou.
  LB bude prosazovat zákony o střetu soukromých a veřejných zájmů, účinná opatření proti praní špinavých peněz, proti korupci a privilegiím politiků i státních úředníků a jasně stanovenou odpovědnost za politická rozhodnutí. Kdo po roce 1989 zneužívá své postavení, musí být volán k odpovědnosti stejně jako ten, kdo ho zneužíval dříve.

 2. Politika, která všechno měří penězi, je špatná politika. Ekonomika je tu pro lidi, a ne naopak.
  LB žádá, aby vláda zaručovala lidem nejenom politickou svobodu a občanská práva. Musí zaručit také účinnou ochranu před zločiny a jistotu, že každý může se svou rodinou žít důstojně z vlastní práce. To nesmí být ohroženo znehodnocením mezd, důchodů a úspor inflací. Právo cestovat je málo platné, když na cestu nejsou peníze. Hospodářská politika vlády má aktivně podporovat soukromé, družstevní i státní podniky tak, aby se ekonomické podmínky důstojného života veliké většiny lidí nezhoršovaly, ale zlepšovaly. To nelze nahradit blahobytem úzké vrstvy zbohatlíků. LB bude prosazovat rozpočtovou, daňovou, mzdovou, důchodovou a hospodářskou politiku, zaměřenou k těmto cílům.

 3. Zdraví je základním předpokladem pro všechno ostatní v životě člověka. LB proto žádá okamžitě zastavit rozklad zdravotní péče, k němuž vede její podřízení trhu a zisku. Nesmíme mít horší zdravotnický systém než před rokem 1989. Nezbytným předpokladem zdraví současných i budoucích generací je zdravé životní prostředí. Ekologie je dlouhodobý rámec ekonomiky a vládní politika se proto musí řídit promyšlenou koncepcí trvale udržitelného rozvoje. K tomu patří i prosperující venkov. Zemědělství má nejenom ekonomickou, ale i krajinotvornou funkci.

 4. Vláda, která nemá dost peněz na zabezpečení sociálních práv občanů, na podporu bydlení a bytové výstavby, na provoz nemocnic, ani na platy učitelů a jiných státních zaměstnanců, je špatná vláda. LB bude prosazovat, aby tyto potřeby měly prioritu. Prostředky lze získat postižením obrovských daňových úniků, privatizačních podvodů a dluhů vůči státu.

 5. Každé velké vlastnictví - soukromé i státní - je zároveň velkou faktickou mocí nad jednotlivci i ve společnosti. V demokracii má být proto podrobeno účinné veřejné kontrole. Z kupónové privatizace nevzešla odpovědná vrstva podnikatelů, nýbrž celé národní hospodářství bylo jen podřízeno několika fondům a bankám. Ty ovšem usilují spíše o finanční (i spekulativní) zisky, než o moderní, technicky vyspělou perspektivní českou výrobu. LB bude prosazovat zákonné zakotvení různých způsobů, jak demokraticky kontrolovat důsledky působení velkého kapitálu soukromého i státního, domácího i zahraničního. Zákon musí též jasně stanovit, co může vlastnit výlučně stát (od nerostného bohatství až po kulturní statky). Daňová politika má silně znevýhodňovat spekulativní kapitál oproti výrobním investicím.

 6. Válka je největší hrozba pro důstojný a spokojený život lidí. Zajistit občanům mír je přední povinností vlády. LB je proti hazardování v zahraniční politice, zejména proti jejímu podřizování ideologickým hlediskům. LB podporuje snahy o začlenění ČR do integračních procesů v Evropě, ale žádá při tom vyváženou, naše národní zájmy plně respektující vládní politiku jak vůči Německu, tak vůči Rusku. Je proti zvyšování významu vojenské sily v mezinárodních vztazích, proti politice vojenských bloků. O případné účasti v seskupeních typu NATO, EU aj. musí rozhodovat referendum.

 7. Český národ je nejzápadnější slovanský národ a musel po staletí bojovat o svou řeč a holou existenci, která nebyla samozřejmá. Teprve po obrovském úsilí našich předků obstál od minulého století v evropské konkurenci jak hospodářsky, tak i svým vzděláním, vědou a kulturou. Současná vládní politika to přehlíží: oslabila politickou váhu našeho národa rozbitím Československa a trvale devastuje vzdělanostní i kulturní potenciál národa. Za dvě nebo tři generace by to mohlo i bez cizí agrese znovu ohrozit naši národní existenci. LB proto bude prosazovat politiku, která zajistí takovou úroveň vzdělání, školství, vědy a celého národního hospodářství, abychom vstupovali do sjednocující se Evropy jako samostatný, vyspělý národ, a ne jako zaostalé společenství levné pracovní síly.

 8. Právní stát znamená, že nejenom všichni občané, ale i politická moc a její držitelé se podřizují právu. Možnost dovolat se práva nesmí při tom zůstávat jen na papíře. LB vychází z názoru, že dnes je u nás úkolem právního státu především boj proti kriminalitě. Právní normy, praktická trestní politika i vybavení policie a justice musí přinášet rychlý a zásadní obrat, aby občan měl vlastní zkušeností podložený pocit bezpečí. Soudy je třeba vybavit tak, aby se na rozsudky nečekalo měsíce či roky. Je nutno účinně potírat korupci v policii i justici. LB je proti dosavadnímu soustředění nadměrné moci v ministerstvu vnitra, které vnáší policejní způsoby do politického rozhodování. Materiály někdejší StB patří do nezávislého archivu, kde by zacházení s nimi upravoval zvláštní zákon. Vyšetřování vážných trestných činů patří nezávislým vyšetřujícím soudcům a ne vnitru.

 9. Demokracie znamená nejenom volit jednou za čtyři roky vládnoucí politickou stranu. Je nutno dát občanům také jiné možnosti, jak v politice účinně projevit své zájmy i svůj nesouhlas s postupem vládnoucích. LB proto podporuje zejména politickou roli odborů a obecní i regionální samosprávy. Odbory i místní samosprávy jsou instituce, vyjadřující zájmy velikých skupin občanů a proto jsou nutnými organizacemi občanské společnosti, které nelze podřizovat ani vládní moci, ani politickému stranictví.

 10. Zrušit státní ideologii a zaručit svobodu politického i náboženského přesvědčení - to žádala v listopadu 1989 a žádá i dnes - veliká většina naší společnosti. LB se plně staví za tyto požadavky a bude prosazovat, aby si vládní politické strany nemohly podřizovat veřejnoprávní televizi a rozhlas. Tam musí být větší prostor pro zásadní spory a politické diskuse při rovných možnostech pro názory vládní i opoziční. Svobodu víry a náboženskou toleranci spojuje LB s požadavkem odluky církví od státu a odmítá snahu rozšiřovat církevní majetek nad rozsah, potřebný k náboženskému poslání.

Těchto cílů nelze dosáhnout v koalici s dnešní českou pravicí a proto ji Levý blok odmítá. Vyzývá však ke spolupráci celou levici.