SDS dnes a zítra

Východiska a perspektivy Strany demokratického socialismu

Jak vidí SDS politickou situaci

Zklamání z politiky sociálně demokratických stran v Evropě je srovnatelné pouze s hodnocením postojů sociálních demokratů v době zahájení 1. světové války. Podle našeho názoru není možné tyto postoje vykládat pouze jako nějakou "zradu". Politické selhání sociálních demokratů (ale i mnohých postkomunistických stran) považujeme spíše za důsledek jisté ideové bezradnosti levice jako celku tváří v tvář novým realitám globalizujícího se světa. Dnes si částečně uvědomujeme, v čem nám současný svět nevyhovuje a v čem jsou rizika jeho dosavadního vývoje, není nám ale ani zdaleka jasné, jak se k tomuto vývoji postavit a jak jej změnit. K této bezradnosti se musí levice poctivě přiznat. Jen poté může správně zformulovat hlavní otázky a problémy, a jen ve všeobecné vzájemné diskusi levicových sil mohou být postupně nalezeny i správné odpovědi. V diskusi mohou významnou úlohu sehrát i levicově orientované subjekty z postkomunistických zemí - zejména díky zkušenostem se zatím největším pokusem o realizaci socialistických myšlenek. Předpokladem úspěchu takové diskuse je ovšem její otevřenost a nepředpojatost, ve vztahu k vlastní minulosti pak hodnocení bez emocí, bez paušálního odsudku nebo naopak snahy negativní jevy omlouvat či přikrašlovat.

Také ČSSD zklamala značnou část svých voličů. Odliv voličské přízně si způsobila jak svou neobratnou a nevyhraněnou vnitřní politikou, tak některými kroky v zahraniční politice, zejména svou podporou bombardování Jugoslávie. Hrozí nebezpečí, že značná část těchto bývalých voličů ČSSD dospěje zejména pod vlivem opoziční smlouvy k negativistickému názoru na politickou angažovanost vůbec a od politického života se zcela odvrátí. Je však jasné, že takový vývoj je proti zájmům levice jako celku. Podmínkou jejího úspěchu a prosazení zájmů většiny je totiž co nejširší účast všech občanů na politickém životě země.

Možnosti SDS

Nepodléháme iluzím o naší síle nebo spasitelské úloze. Přesto si myslíme, že můžeme přispět k úsilí o zapojení levicově smýšlejících občanů do politického života. Výhoda SDS spočívá v tom, že není přímo svázána se současným politickým marasmem, ale také v tom, že zaujímá kritické postoje k minulosti naší společnosti, aniž by ji přitom paušálně odmítala. Chceme a můžeme se zapojit i do všeobecné diskuse o levicovém vidění současného světa a hledání východisek z úskalí globalizace. Oslovujeme i další levicové spoluobčany a přesvědčujeme je o tom, že ani dnes není možno přenechat politiku médiím a profesionálním politikům.

Nejde nám o sobecké prosazování nebo zviditelňování. Nepovažujeme za rozhodující, nakolik se v diskusi uplatníme jako strana, uvědomujeme si, že ne vždy jsou naše názory nutně správné. Jsme si zároveň vědomi i toho, že o podobnou diskusi se snaží i další levicově orientovaní lidé, ať už v rámci jiných stran. nebo jako skupinky či jednotlivci. Rádi se k jejich úsilí připojíme a podpoříme je všude, kde to bude možné.

Chceme pomoci překonávat starou nevraživost i ideové bariéry. Politický i hospodářský vývoj ukazuje, že bude stále častěji nutné, aby se levice dokázala akčně sjednocovat při obraně zájmů "obyčejných lidí". Nesmí tomu bránit ani zátěž minulosti. ani rozdíly v ideologickém zaměření. Nabízíme svou pomoc rozvoji takových vzájemných styků a přípravě společných akcí se všemi organizacemi, které se v dané konkrétní otázce dokáží shodnout.

Jaké úkoly si před sebe stavíme

Přispět k aktivizaci levicově orientovaných občanů. Pokusíme se obnovit spojení s lidmi, kteří se v minulosti nějakým způsobem v tomto směru politicky angažovali, a napomoci jejich novému zapojení do politiky. K tomu budeme organizovat a všestranně podporovat politicky zaměřené diskuse a setkání. Ve větší míře budeme jako platformy pro politickou diskusi využívat Zpravodaje SDS.

Zintenzívnit naše zapojení do komunální politiky. Podíl na řešení každodenních problémů občanů považujeme za jeden z nejúčinnějších prostředků politické aktivizace., zejména za situace, kdy prudce klesá důvěra ve "velkou politiku". Navíc jsme přesvědčení, že tato sféra činnosti nejlépe odpovídá možnostem SDS. V místech, kde se naši zástupci podílejí na řízení veřejných záležitostí, zapojíme do této práce co nejširší okruh lidí. Tam, kde nemáme na místní politiku přímý vliv, budeme se podílet na vzniku občanských iniciativ se zaměřením na konkrétní problémy lokality a pokusíme se ve spolupráci s vhodnými partnery o úspěch v nejbližších komunálních volbách. Také přibližující se volby do vyšších samosprávných celků považujeme za vhodnou příležitost k zapojení co nejširšího spektra vhodných osobností do politického života.

Oslovovat výrazněji veřejnost. V podmínkách "mediální společnosti", kdy je zájem sdělovacích prostředků soustředěn téměř výhradně na aktéry "velké politiky", to znamená např. organizovat veřejné akce a v co největší míře se jich účastnit. To umožňuje získávat kontakt s dalšími levicově orientovanými lidmi a šířit naše stanoviska a názory i bez pomoci oficiálních médií a mimo ně. Takové akce mohou média k pozornosti i "přimět". Uvědomujeme si, že v tomto směru je ovšem nutné překonat určitý ostych a nezkušenost uvnitř SDS. Více než dosud se budeme orientovat i na regionální a zájmové tiskoviny.

Vztah SDS k dalším politickým subjektům

Za hlavní své spojence považujeme ČSSD a KSČM.

ČSSD je naším přirozeným partnerem všude, kde se hlásí k myšlence demokratického socialismu. Jsme však jednoznačně proti politice současné vlády ČSSD, kterou popřela své vlastní předvolební sliby a kterou postupně diskredituje nejen sebe, ale i levici jako celek. Nepopíráme přitom snahu části politiků ČSSD o jiné přístupy, které by měly přinést všeobecný společenský prospěch. Jsme si vědomi i toho, že v této straně působí mnoho levicově smýšlejících členů. kteří mají podobné názory jako SDS a jejichž cílem zůstává demokratický socialismus.. Politiku vlády ČSSD budeme i nadále sledovat a kriticky hodnotit a se členy ČSSD spolupracovat a diskutovat, případně se zapojovat do diskusních akcí, pořádaných touto stranou.

KSČM je dnes reálnou opoziční silou. Bez ohledu na růst svých volebních preferencí zůstává však tato strana pro část levicově orientovaných voličů prakticky nepřijatelnou. SDS se ve vztahu ke KSČM snaží o překonání vzájemných problémů z minulosti i o navázání bezprostředního vztahu na všech úrovních. Dáváme jasně najevo svou podporu postojům KSČM, zaměřeným na obranu sociálních a demokratických práv občanů, neskrýváme přitom kritický postoj k názorům KSČM na hodnocení reálně-socialistické minulosti naší země, ani rozdíly v názorech na řešení některých současných společenských problémů. Naší snahou je zapojovat do reálných opozičních aktivit této strany co nejvíce levicově orientovaných občanů, a to i těch, kteří z nejrůznějších důvodů přímou spolupráci s KSČM odmítají. Překonání dosavadní politické izolace KSČM považujeme za důležité pro budoucnost této země.

Politický život není omezen na parlament a politické strany.

Jsme otevřeni diskusi a akční spolupráci se všemi subjekty, které se hlásí k levici. Bez ohledu na mnohdy i dosti výrazné názorové rozdíly jsme připraveni k diskusi a k posouzení možností spolupráce, zejména na konkrétních akcích zaměřených na obranu práv lidí práce.

Máme mnoho společného s dalšími mimoparlamentními stranami. Hledáme možnosti spolupráce s nimi při upevňování politické plurality, při prosazování prvků přímé demokracie, při obraně práva občanů na účast při politickém rozhodování, a při hledání řešení problémů naší civilizace. Rozvíjíme již navázané kontakty a hledáme nové partnery a spojence.

Podporujeme zapojení občanů do politického života i na profesní, skupinové a regionální bázi. V tomto směru chceme ještě více než dosud spolupracovat jak s celostátními organizacemi, tak i se vznikajícími regionálními sdruženími a iniciativami.

Jihlava, 13. 11. 1999