Emancipace, číslo 1, ročník 2000

ÚVOD - V. STANISLAV a M. SOVA
EPOCHÁLNÍ ILUZE -I. Sviták
OSOBNÍ POZNÁMKA - J. Mečl
XXI. KONGRES SOCIALISTICKÉ INTERNACIONÁLY - J Hudeček
ČESKÁ ÚSTAVA V RUKOU POLITIKŮ - J. Mečl

Úvodem

Soudružky a soudruzi,
vážení přátelé.

Dlouholeté zkušenosti z činnosti naší Pražské organizace, nás vedou k závěrům, že málo využíváme intelektuálních schopností Vás, členů Pražské organizace. V poslední době se to projevuje tím, že se mnozí z nás snaží se svými názory proniknout do medií, zejména do PRÁVA. Z desítek našich příspěvků, se tu a tam podaří něco zveřejnit. Jen málo toho se dostane do naší vnitrostranické diskuse. Je nepochybné, že jsme schopni diskutovat a vyjadřovat se i k daleko obsažnějším otázkám. Naše názory se však v širších souvislostech do veřejnosti nedostanou. Nedostanou se ale také k jiným levicovým stranám a hnutím, nemáme žádnou platformu, kde bychom je mohli prezentovat. Jedním z důvodů je to, že v naší činnosti chybí hlubší teoretické rozpracování a následná diskuse, k zásadním postojům rozvoje světového i domácího levicového hnutí, k mezinárodní situaci, k ekonomice, k sociální problematice a k dalším oblastem, ke kterým můžeme odborně vyjadřovat své názory. Levicové strany dnes, zejména u nás, trpí nedostatečným teoretickým zázemím. V Západním levicovém hnutí se ostře diskutuje o cestách kam hnutí nasměrovat. Nemáme ambiciosní přístupy, ale musíme se pokusit do takové diskuse vstoupit.

Proto Vás vybízíme ke spolupráci na obsahu teoretického občasníku EMANCIPACE: ve kterém Vám chceme dát co největší prostor k účasti na řešení výše uvedených otázek. Budeme zveřejňovat náměty a podněty k diskusi, vaše příspěvky i příspěvky sympatizantů. Chceme ale, aby se jednalo o pohled zleva. Chtěli bychom také využít teoretickou práci lidí, kteří se významně zasloužili o levicové hnutí, ale již nežijí. Jejich myšlenky by neměly zapadnout. Jedním z nich je Ivan Sviták. Proto úvodním vstupem do diskuse je jeho názor na úlohu Marxismu v dějinách lidstva. Jde o otázku o to aktuálnější, že na Západě je K. Marx v současnosti považován za myslitele století. Svitákovy myšlenky jsou aktuální, mají vysokou teoretickou úroveň a jejich zveřejňováním chceme: alespoň z počátku, ovlivnit teoretickou úroveň EMANCIPACE.

Naše představa je, že své příspěvky zašlete na adresu pražské kanceláře SDS v Jeremenkově ulici nebo nám je osobně předáte na členské schůzi. Přivítali bychom, aby příspěvky byly napsány počítačem na disketě, abychom je nemuseli přepisovat.Věříme, že se nám podaří takto získat další spolupracovníky do iniciativní skupiny. Bude-li úroveň našeho snažení dobrá, věříme, že přispějeme i k úrovni diskuse v celé SDS.

Na spolupráci s Vámi se těšíme.

Za iniciativní skupinu: Vít STANISLAV a Milan SOVA

Ivan Sviták

EPOCHÁLNÍ ILUZE

PROLOG

Hájit v devadesátých letech kdekoliv ve střední Evropě myšlenku socialismu, genialitu Karla Marxe a zájmy levice, platí za neomluvitelný excentrizmus, srovnatelný s absurdní aktivitou jakýchsi disidentů, kteří zde před desetiletími hájili hlediska demokracie se stejnou urputností a nezlomností, jakou znají jen sekty a lidé, kteří si zvykli na persekuce, takže se nedají snadno zlomit. S toutéž neústupností, s níž dvanáct set statečných podepsalo kdysi Chartu, se vynořuje u nás před levicí nezbytnost, postavit se proti proudu vládních iluzí a projektu reformy, jež jsou tak vzdáleny cílům levice, jako byla zvůle byrokratické diktatury vzdálena lidským právům.

Navzdory osudu persekvované a isolované skupiny, projekt budoucnosti a vize demokratické společnosti zvítězily, podobně, jako zvítězí nyní projekt levice, bude-li schopen vyjádřit národní a skupinové zájmy společnosti kolem roku 2000. Během jedné generace se vymaníme z onoho ostrakizmu, k němuž dnes odsuzuje levici, socialismus a Marxe, generace dnešních středoevropanů, omámených neznámou mystikou podnikání podobně, jako jejich dědové byli fascinováni avantgardou a výzvou ke změně světa, prostřednictvím dělnického hnutí. V politice vítězí konec konců ti, kteří neustupují tlaku evidentní reality, a kteří tedy neobětují, ve jménu „skutečnosti“ myšlenku, projekt, cíl třeba vzdálený a zdánlivě neuskutečnitelný. V dějinách vítězí konec konců ideje nad zbabělostí „realistů“ všech odstínů a v soudobých dějinách se jen neuskutečnitelné stává realitou. Politika je umění nemožného.

Proměna Marxových názorů v ideologii politické strany, nebo dělnického hnutí, znamenala kvalitativní změnu. Vědecký rozbor je analytický, teoretický, pojmový a nehodnotící, kdežto ideologie je syntetická, praktická, hodnotící a emociální. Ideologie vytvořené v Marxově jméně spojily hodnoty, poznání a praxi, v celistvý tvar a nabídly místo stále se obnovujícího poznání společnosti, populární syntézu vědomí člověka o kosmu, světě a sobě samém. Toto světské náboženství vyžaduje naprosté intelektuální područí, autoritativní vedení charismatických osobností a mimořádné moci ke kontrole mas. Jakmile se ideologové chopí státní moci, všechny aspekty života jsou posuzovány v kontextu s ideály dřívějšího hnutí, jenže k jejich prosazení je zapotřebí totální moci. Autonomní sféra života občana rychle zmizí. Utopie nelze prosadit bez teroru. Nejdůležitější ze všech kontrolních prostředků je ovšem kontrola myšlení. Ačkoliv mocenská elita může věřit ve svou ideologii a ve své poslání, kritická stanoviska se začnou prosazovat i v nové elitě, oproti postulátům důvěry ve stranu a smysl revoluce. Nastává ona desideologizace, čili spor falešného vědomí s věděním, jenž pošle na popraviště jako první právě ty nejoddanější revolucionáře. Saturnus začne požírat své děti.

Marx se domníval, že objevil zákonitosti společenského života, vědecké pravdy ohledně sociálních struktur, podobě jako byl zakladatel sociologie přesvědčen o svém zákonu tří stádií.

Rozhodujícím aspektem jeho chápání sociální revoluce bylo dobové pojetí společenských věd. Vědění jako takové prodělalo od té doby značné změny, jež trvají především v relativizaci všeobecných zákonů, v uznání komplexifikace či plurality vývoje, a dokonce v myšlence, že v chaotickém vesmíru hraje náhoda větší úlohu nežli obecné pravidlo. Tyto myšlenky neexistovaly v době, kdy Marx věřil v obecné zákony své ekonomické teorie, Darwin v zákonitosti vývoje biologických druhů, Adam Smith v železné zákony trhu, newtonovská fyzika v absolutní zákony hmoty, daltonská chemie v nezničitelné atomy a Fraeud v mechanizmy sublimace libida. Hranice absolutních zákonů byly přijaty, vykládány a pochopeny jako konečné zábrany akce nebo cíle vědění. Když dnes uznáváme relativitu času a prostoru, atom je štěpitelný a sociální techniky vynalezly nové podoby ovládání lidí masovými sdělovacími prostředky, pak lpění na liteře Marxových názorů ohledně sociální revoluce, je procházka intelektuálním skanzenem, nikoliv vztahem k realitě.

V devatenáctém věku dále existovalo přesvědčení, že společenské vědy na cestě k svému zexaktnění, musí sledovat metody přírodních věd, chtějí-li být úspěšné. Positivistická kréda formuloval v radikální podobě vídeňský kroužek, a jeho člen, Rudolf Carnap, pražský profesor. Jednoznačně odmítl názor, že by filosofie vůbec mohla mít jiné metody poznávání, nežli přírodní vědy. Jeho verifikační princip gilotinoval nejen každou metafyziku, ale sám nárok společenských metodologií, že mají osobitý přístup k pravdě. Řečeno s Wittgensteinem, o neverifikovatelném musíme mlčet a ne mluvit.

V našem století vzrostla skepse vůči objektivitě vědění, vůči hodnotové neutralitě metod společenských věd. Uplatňování "zákonitostí“ v dějinách nebudí sympatie vůbec nikde. Jestliže jsme svobodni, pak jsme svobodni k zásahu do dějin a nedáme se vystrašit fiktivní nevyhnutelností. Ani východ slunce není nutný.

Nejničivějším faktorem byla proměna Marxovy vědecké teorie v ideologii čili ve falešné vědomí. Po Marxově smrti si ji vynutil růst dělnického hnutí. Každá ideologie je opakem vědeckého rozboru: zkresluje realitu ve prospěch univerzálního výkladu světa a nabízí ve směsici pravdy a lži, jednoznačné odpovědi:místo problematických otázek. Mýtus revoluce - produkt krize a odcizeného vědomí - nabídl jednoznačná řešení, pochopitelná kriteria, mapu světa:ba vesmíru a stal se směsicí chaosu, krizí a válek. Každý mýtus čili ideologická falsifikace reality, má obrovskou sílu, protože vytváří u věřícího pocit, že je součástí tvorby dějin, spolutvůrce jejich smyslu, a že se obětuje pro vyšší ideál. Mýtus revoluce není výjimkou.

Co proměnilo Marxovo dílo v ideologii nebyla degenerace myšlenky, nebo zpronevěra revoluci, ale historická skutečnost, jež vždycky naléhá na myšlenkový materiál minulosti a podrobuje původní výklad nutné funkční změně. Pod obrovským tlakem tří světových válek, dvou horkých a jedné studené, se postupně vyvinuly tři různé interpretace a aplikace Marxe, jež známe jako západní marxismus, jako sovětský marxismus - leninismus a jako maoismus. Původní filosofická témata dějin, dialektiky, odcizení, technologie a revoluce, byla nahrazena schématy, odpovídajícími dané situaci, byrokratické elitě, jejímu zájmu na přežití a státní či imperiální raisoně, posvěcující vše. Ze socialismu jako snu o lepším světě, se stala realita nového a surovějšího vykořisťovatelského systému, z filosofie proměny světa v zájmu dělnické třídy, se stal opiát pro potlačování mas a myšlenka demokratizace výroby, čili ekonomické samosprávy, téměř zmizela z programatických úvah. Zbyla jen hlodavá otázka: k čemu jsou dobré revoluční změny, když nezaručí vzestup životní úrovně a zlikvidují občanská práva? Jen velmi málo Marxových přívrženců chápalo, že marxismy jsou ve sporu jak s Marxem, tak s mezinárodním dělnickým hnutím, tak se sovětským systémem státu. Marxova veze socialismu byla vyřazena ze hry a nahrazena gigantickým potratem SSSR. Tak vznikl i pseudoproblém autenticity různých marxismů, jež si nárokují ortodoxii proti ostatním, ačkoliv jde jen o mocenský nárok na pravdu. Kdo chápe tento proces ideologizace, čili myšlenkové falsifikace Marxe, ten se nemůže spojit s žádnou z existujících ideologií právě proto, že původní Marxovy myšlenky o dějinách, úloze technologie, odcizení, demokracii ve výrobě a lidské svobodě, zasuté mocenskými boji aparátu a nomenklatur, zůstávají nadřazeny tankům i koncentrákům. Pro eunuchy ideologie není ani harém myšlenek erotickým rájem nebo možností k rozmnožování - jsou ex definitione neplodní.

Marx byl a je Koperníkem moderního pojetí společnosti a na tom nic nemění skutečnost, že jeho doktrína byla pozměňována dalšími pokračovateli na Západě i na Východě. Podobně byl Koperník opraven Keplerem, Kepler Newtonem, a Newton Einsteinem. Zdáli se dnes takový názor nehorázným středoevropskému japíkovi, který právě vyrukoval do boje za svůj první milion, pak tím jen triumfálně dokumentuje své vlastní intelektuální zápecí a zbrusu novou středoevropskou iluzi epochy, jež ztotožnila krach sovětského komunismu s koncem socialismu, navzdory skutečnosti, že demokratický socialismus v Evropě sílí. Marxův rozbor kapitalismu minulého věku je neuplatnitelný mimo jeho století, ale výzva k ekonomické demokracii, dialektická metoda myšlení a jeho radikální humanismus, odmítající podoby odcizení a manipulace, získal na aktualitě a závažnosti. Na Západě je to všeobecně známo, že tam nikdo neztotožňuje Marxe s Leninem, vizi socialismu s byrokratickými diktaturami a sociální demokracii jako dělnickou stranu a vedoucí úlohu komunistické strany. Nová levice šedesátých let politicky neuspěla, ale podařilo se jí vytvořit pozoruhodné hnutí, jež oslovilo mladou generaci tím, že jí předestřelo její vlastní zájmy, ne však ideologmata, odvozená z Marxe nebo Lenina. Naše levice musí být schopna udělat přesně totéž, protože pokračovat v dialektickém myšlení, znamená emancipovat se od ideologmat minulého věku. Chápat Marxe, znamená opustit ideologii vytvořenou v jeho jménu, protože jen tak je možné pokračovat v produktivním myšlení ohledně filozofie odcizení, manipulace a úlohy technologie v dějinách, jemuž právě on položit jedinečné základy.

Marx byl evropský humanista, který byl oddán myšlence radikální transformace sociálních struktur, spravedlnosti a socialistické revoluci, jako naplnění ekonomické demokracie. Nikoliv byrokratické diktatuře, likvidaci občanských práv a nadprávím nomenklatur. Dějiny západních průmyslových společností vzaly půdu pod nohama perspektivě, že socialistická revoluce, jako demokratizace hospodářství, se uskuteční na Západě. Tím byl mohutný systém Marxova myšlení omezen na devatenácté století nebo na podmínky, srovnatelné s počátečními fázemi průmyslové revoluce. Marx není tedy genius pro všechny časy, ale jeho metoda je stále použitelná, navzdory tomu, že systém sám je historicky překonán a že se proměnil ve tři různé varianty ideologie „marxismu - leninismu“, to jest, v masová světská náboženství k ovládání mas.

V mezinárodním dělnickém hnutí se pak odehrála další degenerace a regenerace Marxovy doktríny, jež by vrcholila v systému „socialistických“ států a v krachu úsilí o sjednocení lidstva po sovětským praporem. Marxismy se staly s Marxem málo souvisejícími nástroji mocenského, stranického a pak globálního boje elit - přestaly být obranou zájmu pracujících a úsilím o širší svobodu člověka. Ačkoli Marxova kritika kapitalismu je v podstatě správná, vývoj průmyslové společnosti se ubíral jinými cestami nežli absolutním zbídačením mas. Dvě horké války a jedna studená nahradily revoluční perspektivu vyhlídkou atomové zkázy, blahobyt západu vyvážily rostoucí bídou třetího světa a mírou odcizení učinily znovu aktuální vizi přetvoření průmyslových společností v ekonomické demokracie, v samosprávy výrobců, usilujících o širší svobodu lidstva - tedy o tytéž hlavní cíle, jimž zasvětil Marx svůj život.

Marx je mrtev - ať žije Marx !

Z přednášek na Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Karlově Univerzitě v Praze.

28. října 1991

 

Josef Mečl

OSOBNÍ POZNÁMKA

Spolupracoval jsem s profesorem Ivanem Svitákem na počátku 90. let. Byl mým přítelem, kolegou ve federálním shromáždění, rádcem a oporou v politice. Ivan Sviták byl jedním z ideových tvůrců volebního seskupení Levý blok, který chápal jako první krok k vstřícné spolupráci KSČM s ostatními levicovými stranami, v té době zejména s Demokratickou levicí.

V roce 1993 se stal zakládajícím členem Strany demokratické levice a působil v jejích ústředních orgánech. Moudrý, neobyčejně vzdělaný filozof a historik, s obrovskou zkušeností emigranta v USA, se po návratu do Československa intenzivně zapojil do politického dění na straně levice. Těžce nesl její rozdělení na komunistickou a sociálně demokratickou, i když chápal, že tento stav, který se krátce po r.1989 vytvořil, lze jen velmi těžko odstranit. O to víc byl bytostným stoupencem spolupráce levice, levicových subjektů a vytváření mostů mezi existujícími levicovými proudy.

Ivan Sviták rozhodně nebyl komunista. Nezastával se reálného socialismu, ale současně si uvědomoval, že se velmi rychle ztrácejí všechny hodnoty demokratického socialismu, jako solidarita, humanismus, principy sociálního státu. V parlamentních volbách v roce 1992 patřil Ivan Sviták k asi nejtvrdším, nejzasvěcenějším a jasnozřivým kritikům politiky pravicových stran, zejména konkrétních forem transformace ekonomiky. Myslím si, že byl asi první, kdo otevřeně na volebních schůzích označil probíhající privatizaci, včetně tzv. kupónové privatizace, »za loupež století«. Ivan Sviták jako představitel Strany demokratické levice především psal, přednášel, vysvětloval a s upřímným zápalem přesvědčoval. Za několik málo let vytvořil cenný myšlenkový odkaz, který i dnes zůstává živým, čtivým a pro čtenáře stále inspirujícím.

Praha, leden 2000

Jiří Hudeček

XXI. KONGRES SOCIALISTICKÉ INTERNACIONÁLY

Počátkem listopadu 1999 (8. - 10. 11.) se v Paříži sešel XXI. kongres SI, první po bombardování Jugoslávie a po intervenci v Kosovu - akcích, které světu naplno ukázaly, jak chápou (některé) sociálně demokratické strany svou „vládní odpovědnost“ a jako cenu jsou ochotny zaplatit za to, aby si tuto odpovědnost (a z ní plynoucí prebendy) udržely. Protože oficiální zdůvodnění této války vedené sociálními demokraty (nepočítáme-li Izrael, jde pravděpodobně o první válku, ve které se sociálně demokratické vlády staly útočníky) se opírá o „ochranu hodnot demokracie a civilizace“, byli jsme pochopitelně zvědavi, přinese-li XXI. kongres SI nějakou obšírnější a dokonalejší definici těchto hodnot, resp. vymezí-li jasně, jaké hodnoty považují sociální demokraté za tak důležité, aby pro ne riskovali válku a byli ochotni obětovat (cizí) životy.

Pro nás, Stranu demokratického socialismu, má kongres SI velký význam také proto, že se tato organizace hlásí k myšlence demokratického socialismu (čl. Statutu SI říká, že jde o „asociaci politických stran a organizací, které usilují o ustavení demokratického socialismu“). Sledujeme tedy se zájmem, přinese-li setkání těchto stran (před XXI. kongresem bylo 37 stran s plným členstvím, nepočítáme-li přidružené členy, strany s pozorovatelským statutem apod.) nové myšlenky, které by napomáhaly dosažení takto definovaného cíle.

Kongres přijal dva základní dokumenty: „Pařížskou deklaraci“ a „Všeobecnou rezoluci“. Ačkoliv je pro jejich rozsah nelze plně citovat (Pařížská deklarace má ve výpisu z Internetu 10 stran strojopisu, Všeobecná rezoluce dokonce 22 stran.), pokusím se alespoň stručně charakterizovat jejich obsah a u vést překlad nikterých zvláště zajímavých a významných pasáží.

Pařížská deklarace je věnována globalizaci, pokouší se definovat postoj SI k tomuto procesu a s ním spojeným jevům a zamýšlí se nad východisky (má podtitul „Výzvy globalizace“). Pozorný čtenář zde nalezne mnoho myšlenek, které od doby konání kongresu již slyšel nebo četl i u nás v projevech státníků, článcích našich filosofů, ba i v některých oficiálních vládních dokumentech.

Úvodní popisná část, která vypočítává nejvýznamnější rysy globalizace: informační globalizaci, rozvoj a možnost celosvětových kontaktů (včetně toho, že častá jednostrannost a jednosměrnost těchto kontaktů provokuje mnohde odpor proti „hrozbě homogenizace“), globalizaci finančních trhů, volný pohyb kapitálu bez vazby na pohyb zboží, důsledky globalizace pro trh práce a koncepci zaměstnanosti. Tuto část deklarace zakončuje odstavec, který stojí za překlad: „Velkým paradoxem naší epochy je, že ještě nikdy nemělo lidstvo tolik možností bojovat s odvěkými problémy nerovnosti, hladu, nemocí, nedostatku vzdělání, a přitom tyto možnosti jsou dnes využívány pro zvyšování, nikoliv pro snižování existujících rozdílů mezi lidmi. Naší snahou je obrátit tento trend a postavit tak globalizaci do služeb pokroku lidstva.“

V kratší následující části se deklarace věnuje transformaci v „postkomunistických státech“. Konstatuje, že s transformací nastoupily neokonzervativní a neoliberální ideologie, které zaměňovaly tržní ekonomiku za tržní společnost a prohlašovaly za skončenou ideologickou debatu o různých formách politické ekonomie“. Tento trend vyvolal protipohyb, který přivedl „velké množství občanů k větší solidaritě, tak jak ji nabízí demokratický socialismus, sociální demokracie, labouristé a jiné pokrokové alternativy. To otevírá dveře pro obnovenou demokratickou levici, která bude ochotna se měnit a používat nově získané nástroje pro dosažení svých cílů spravedlnosti, svobody a solidarity.“

Další část dokumentu je zaměřena na roli národního státu, jehož „samotná struktura se mění v dvojitém procesu decentralizace: zdola vznikají nadnárodní scénáře ve snaze získat větší možnost odpovídat na problémy zužujícího se národního prostoru. Shora se vytvářejí nové cesty rozdělování vnitřní národní teritoriální moci se snahou dosáhnout větší flexibility, větší blízkosti k lidem, a v některých případech také lepšího přizpůsobení k rozdílné národní a kulturní identitě.“ (Tato složitě strukturovaná věta se zřejmě vztahuje k rozpadu některých vícenárodních států, včetně Československa.) Na závěr této podkapitoly se objevuje první náznak východisek: „Veřejné úřady musí podporovat efektivní tržní ekonomiku a přitom zaručit stejné příležitosti pro své občany, naplňovat jejich všeobecná práva a chránit spotřebitele proti přirozeně monopolistickým tendencím trhu.“ Stanovisko k vývoji mezinárodních vztahů je obsahem následující kapitoly. Je hodně kritická: hemží se v ní pojmy jako „rozšíření zbraní hromadného ničení“, „přístup teroristů k nejdokonalejším zbraním“, „mezinárodní organizovaný zločin“, „překážky volnému pohybu osob“, „ohrožení životního prostředí“, své co proto dostávají mezinárodní organizace OSN a RB OSN, WTO, ILO, IMF které nejsou úspěšné ani efektivní. Dokument se ale nijak nezabývá hledáním příčin tohoto stavu (asi by se to neobešlo bez konfliktních stanovisek mezi bohatými a chudými státy, resp. členskými stranami SI z těchto zemí.)

Stěžejní část celého dokumentu nese název „Náš závazek: Globální pokrok“. Podtrhuje historický význam určité připravenosti ke změně sebe sama pro vývoj sociálně demokratických stran oproti dogmatickému pohledu „na socialismus jako omezenou alternativu kapitalismu, který sloužil k tomu, že se navzájem směšoval cíl a prostředky a který skončil jako kdyby šlo o neměnné náboženství“. Deklarace podtrhuje nutnost diskuse o současném vývoji („vyzýváme k otevřené debatě s účastníky ze všech sektorů, které se věnují vědě a inovacím, ochraně prostředí, ať už jde o podnikatele, kulturní pracovníky nebo odpovědné občany“) na základě stanoviska sociálních demokratů, jehož vyjádřením je „solidarita, která vždy řídila jejich návrhy na přerozdělování materiálního bohatství, vzdělání, zdravotní péče a péče o starší občany“. Avšak, jak pokračuje dokument, „jsme si vědomi nebezpečí pasivity, které s sebou takové přerozdělování nese. Jsme si také vědomi obtížnosti úkolu, udržet politiku solidarity ve společnosti, která má zaběhnutý systém sociální péče. Proto zdůrazňujeme rovnováhu mezi právy a povinnostmi.“

A tím se dostáváme k navrhovaným východiskům: „Navrhujeme přerozdělení iniciativy, podporu osobní tvořivosti a ochoty podstupovat rizika, protože tento přístup má společenskou hodnotu tím, že vytváří'bohatství a příležitost pro ostatní. Rozvíjení ducha podnikavosti v hospodářství, v sociálních a kulturních otázkách, je novým rozměrem solidarity, který vyžaduje změnu sociálních přístupu i systému vzdělávání a přípravy na výkon povolání, vytvořením nové kultury, ve které bude oceňována a odměňována individuální iniciativa a tvořivost.“ (Ten, komu by se zdálo, že se tento odstavec překládá do prosté „podpory podnikání“, může být uklidněn následující větou: Přerozdělení ducha podnikavosti ve smyslu vzájemné spolupráce je v přímém protikladu k námezdnímu individualismu, který odmítá společnost“ - navrhuje se tedy jakási nová „Velká iniciativa“.)

Tato pasáž se svým důrazem na nutnost měnit sebe sama (tj. sociálně demokratické přístupy a myšlení), přecházet od boje za sociální rovnost k boji za vyšší vzdělanost a rozvoj podnikatelského ducha, je podle mého názoru výrazem podpory „nové cesty“, Blairova a Schröderova přitakání kapitalistickému systému.

Tradičnějším sociální demokraté mohou být uklidněni následující částí, která uvádí pod titulkem „Potvrzujeme“ základní zásady hnutí. Pro nás je asi nejzajímavější (a nejdiskutabilnější) tento odstavec: „Demokratický socialismus se zrodil a vyvíjel z neustálého kritického vztahu ke kapitalismu, Solidarita, definovaná jako boj za sociální spravedlnost, rovnost pohlaví, boj proti diskriminaci a za spravedlivější rozdělení zisků, je základem tohoto kritického vztahu. Uznáváme a respektujeme tvořivou a výrobní funkci trhu. Demokracie se vždy vyvíjela ve společnostech s volným trhem. Ale nepožadujeme od trhu víc, než může poskytnout. Vidíme, že existují společnosti, kde se tržní ekonomika spojuje s autoritářským režimem, neexistují ale společnosti s demokracií a bez volného trhu. Proto nesměšuje trh a demokracii. Existují další lidské hodnoty, než jen ty, které řídí velikost zisku. Avšak tyto hodnoty nelze prosazovat regulací trhu.“

Možná, že místo dlouhého rozboru celého dokumentu by stačilo uvést tento odstavec, a deklarace by byla sdostatek charakterizována. Příznačné je, že se prakticky nikde nemluví o příčinách stavu, že se v textu nevyskytuje poukaz na soukromé vlastnictví výrobních prostředků, na egoismus vlastníků a na ekonomický mechanismus ovládání pracujících mas, resp. ovládání „chudých“ zemí:bohatými“ (deklarace používá termín „základní národy - principal nations“).

Velkým zklamání pro mne bylo čtení Všeobecné rezoluce. Přes svůj značný rozsah přináší málo nových a zajímavých myšlenek, je na ní vidět, že vznikla zřejmě jako „slepenec“ víceméně nesourodých příspěvků z jednotlivých regionů nebo komisí. Výsledkem je nevyvážený a vnitřně málo soudržný dokument, členěný podle geografických oblastí (jednotlivé kapitoly jsou uvedeny nadpisy jak např.: „ve vztahu k Malajsii, Socialistická internacionála“). Část věnovaná střední a východní Evropě je sice dost rozsáhlá, ale z velké většiny je věnována situaci v Kosovu a ostatních státech bývalé Jugoslávie. (vyjadřuje podporu postupu OSN, Daytonským dohodám, Mezinárodnímu soudnímu dvoru, obchází bez jediného slova otázku intervence NATO).

Za nejzávažnější nedostatek z hlediska nás (tj. občanů ČR, kteří jsou demokratickými socialisty) považuji fakt, že se ani jeden z dokumentů nevěnuje vztahu mezi komunismem (resp. z něj se vyvíjejícími hnutími ve východní a střední Evropě) a sociáldemokratismem, že se nepokouší hledat zásadní řešení problémů kapitalistické společnosti. Pouhé vzdělání podle mého soudu nestačí k překonání společenské nerovnosti - dokud si bude moci výsledky mé práce přivlastňovat někdo jiný, nemůže mne vzdělání a „podnikatelský duch” osvobodit a už vůbec nemůže povznést celé národy a regiony, vymanit je z ekonomického útlaku a přinést nové, spravedlivější rozdělení světového bohatství.

 

Josef Mečl

ČESKÁ ÚSTAVA V RUKOU POLITIKŮ

Příprava Ústavy České republiky v r. 1992 byla poznamenána spěchem. Na podzim r. 1992 bylo zřejmé, že česká a slovenská politická reprezentace (zejména vládnoucí koalice) je rozhodnuta ukončit existenci společného státu za každou cenu (bez referenda) do konce roku. Rozdělení Československa se veřejnosti prezentovalo jako nezadržitelný proces, urychlovaný nacionálně orientovanými politickými proudy na Slovensku. Nová politická elita v Čechách a na Slovensku se po dvouleté "státnické“ zkušenosti neuvěřitelně lehkomyslně rozloučila s Československem.

Politické strany v ČNR se snažily dohnat náskok SNR v přípravě samostatného státu a jeho ústavy. Myšlenka samostatné české a slovenské státnosti nebyla u nás přijímána s takovým nadšením jako ve slovenské veřejnosti. Bývalí stoupenci společného státu hledali nejrůznější historické inspirace a zdůvodnění pro jeho ukvapené a chaotické rozbití v průběhu několika měsíců.

Hlavní předlohou pro novou českou ústavu se oficiálně stala Ústavní listina 1. republiky z r. 1920. Základem politického života 1. republiky byly především pravicové politické strany (konečně i pravicová sociální demokracie) a jejich mimoparlamentní mechanismy, které fungování českého parlamentarismu vtiskly nepříliš demokratické rysy. O osudech republiky se nerozhodovalo v parlamentu, ale v grémiích nejsilnějších parlamentních stran. To samo o sobě bylo pro české pravicové strany v r. 1992 velmi přitažlivé.

České pravicové strany si nedělaly s propracováním ústavního mechanismu v nové ústavě těžkou hlavu, spoléhaly na silnou většinovou pravicovou koaliční vládu a bezproblémovou činnost parlamentu. Zejména ODS politicky ovládla všechny rozhodující instituce nového státu. Ústavně slabé postavení prezidenta bylo umocněno stranickopolitickými dohodami, které mu zaručily zvolení prvním prezidentem České republiky. Jeho nadstranická prezentace se do politického života, ve kterém zcela dominovaly zájmy vládnoucích politických stran nehodila, působila rozpačitě a dlouhou dobu se vyhýbala kritickým problémům, které vznikaly uvnitř České republiky.

Pokud jde o vztah politických stran k ústavě, je důležité vrátit se několika poznámkami do počátku 90. let. Velmi krátce po listopadu 1989 se Ústava ČSSR z r. 1960 (včetně příslušných novel, které zejména v r. 1968 vytvořily z Československa federaci) stala předmětem politického zápasu. Celkem od r. 1990 do r. 1992, až do rozpadu Československa, bylo přijato téměř 50 ústavních zákonů. To samozřejmě mělo obecný význam pro vážnost a autoritu ústavy vůbec, jako vrcholného právního předpisu, základu politické soustavy, jako souboru pravidel nejvyšší právní síly, které svým způsobem sjednocují veřejný života v podmínkách politického pluralismu mají zabezpečit formování a formulování jediné státní vůle. Krátce a dobře, v popřevratové situaci torzo staré ústavy ztrácelo sílu účinně organizovat stát. V Československu v té době většina reálných politických procesů se uskutečňovala mimo ústavní formy. Ústava se vzdálila od reálného politického vývoje v národnostně a politicky se rozpadajícím státu.

Z povahy listopadového převratu také vyplynulo, že se pozornost veřejnosti i zákonodárců obrátila k ústavní úpravě základních práv člověka a občana a nikoliv k organizaci státu. Jednou z příčin byla i přirozená reakce na předchozí etatistické pojetí nejen ústavy, ale i občanských práv. Pozitivním krokem v tomto směru bylo přijetí Listiny základních práv a svobod, a to ústavním zákonem Federálního shromáždění v lednu 1991. Na přijetí Listiny měly zásluhu pozitivně a racionálně uvažující politické síly v tehdejším federálním parlamentu. Její urychlené vypracování a přijetí bylo také podmínkou pro vstup Československa do evropských struktur. Rozšířený despekt k torzu staré ústavy i snaha zabránit ukvapeným změnám Listiny vedl k tomu, že tento dokument měl nadústavní charakter. Pro politickou atmosféru ke konci roku 1992 bylo typické, že právě v souvislosti s přípravou nové Ústavy České republiky se objevily pokusy degradovat politický i právní význam Listiny základních práv a svobod. Boj o listinu skončil kompromisem. Listina ztratila svůj nadústavní charakter, ale stala se součástí českého ústavního pořádku.

Nová Ústava České republiky byla zatížena i dědictvím zaniklé federace. Do ústavy byl zapracován dvoukomorový parlament, Poslanecká sněmovna a senát. Vznik senátu, v původní podobě jako Prozatímní senát, byl pokusem získat některé federální poslance pro souhlas se zrušením federace. Byl to příslib, že část poslanců FS přejde do tzv. Prozatímního senátu. To pravděpodobně ČNR (napříč politickým spektrem) nemyslela zcela vážně, a proto se „otcové ústavy“ nijak zvlášť pravomocí senátu a zejména vyvážeností mezi oběma komorami nezabývali. To potvrzuje nechuť Poslanecké sněmovny po r. 1992 jakýkoliv senát vytvořit. Poslanecká sněmovna řadu let unikátním způsobem vykonávala i funkce Senátu.

Navrhované ústavní změny (společný návrh ČSSD a ODS) nemají systémový charakter, nejsou koncepčním přístupem k ústavě. Vesměs jsou výsledkem zkušeností těchto politických stran s některými faktickými ústavními procedurami, které v nedávné době provedl prezident republiky. Jde například o zpřesnění procedur při jmenování nové vlády, zvláště po volbách, právo prezidenta udílet milosti, o rozpouštění sněmovny, o postavení České národní banky, zejména ve vztahu k vládě a konečně i o nepřiměřeně širokou imunitu poslanců a některých dalších ústavních činitelů. Zmíněné návrhy se nezabývají jedním z hlavních problémů především českého parlamentu, kterým je těžkopádný, dlouhý legislativní proces. Ten také činí jednu z hlavních potíží při přejímání norem Evropské unie do vnitrostátního zákonodárství. Návrhy se rovněž nezabývají postavením Senátu. Je otázkou, zda je racionální, aby Senát měl v zákonodárném procesu, až na výjimky, stejné postavení jako Poslanecká sněmovna. Senát jako horní komora parlamentu by měl mít specializované postavení v ústavním mechanizmu. Ústavy se nepochybně dotkne i reforma soudnictví a zřízení vyšších samosprávných celků. Stále ještě nebylo rozhodnuto o vytvoření ústavní instituce Nejvyššího správního soudu.

S ohledem na dnešní krizové prvky ve vztazích mezi ODS a ČSSD, které ohrožují další existenci menšinové vlády, se aktuálnost navrhovaných ústavních změn ztrácí. Zmíněné politické strany řeší jiné problémy než je změna ústavy. Bylo již řečeno, že nová česká ústava není dokonalým dílem. Její případné změny by však měly vést k tomu, aby se ústava nevzdalovala od reálného politického života, byla základem pro řízení a organizaci státu: vymezovala a omezovala státní moc ve prospěch práv a svobod občana: garantovala jeho autonomní postavení ve společnosti, a přitom si zachovávala autoritativní postavení v českém právním řádu.

člen CV SDS

*        *        *        *        *

26. října 1999 v pražské organizaci SDS proběhla přednáška a diskuse se členem CV SDS, prof. Josefem Mečlem o pozadí navrhovaných ústavních změn. Soudruh Mečl nám poskytl na toto téma stručnou písemnou úvahu, a proto ji považujeme za aktuální a podnětnou, posíláme Vám ji k případnému využití.

Za pražský výbor Vladimír Seidl