ÚVOD - LEVICE MUSÍ ZAHÁJIT DISKUSI - J. Hudeček
K OTÁZKÁM ČESKÉ LEVICE - Č. Císař
DEMOKRATICKÝ SOCIALISMUS diskuse v PDS -přeložil M. Neubert

Jiří Hudeček

Levice musí zahájit diskusi

Politika levicových stran se ocitla na rozcestí - jak reagovat na civilizační výzvy moderní společnosti, globalizace a sociální nespravedlnosti ve světovém měřítku? Schází nejen praktická řešení, ale také propracovanější teoretický pohled na současnost a její problémy. Jsme přesvědčení, že nastal čas společně se na levici zamýšlet nad těmito otázkami a společně hledat odpovědi jak v dlouhodobější perspektivě, tak pokud jde o bezprostřední nápravu sociálních křivd.

V tomto čísle přinášíme dva materiály, které by (přes rozdílné okolnosti svého vzniku a přes svůj odlišný charakter) mohly napomoci nastartovat diskusi. Formulací otázek nebo jejich naznačeným řešením dostatečně „provokují“ a doufáme, že tuto svou roli splní nejen ve vztahu k členům a sympatizantům SDS, ale i mimo tento okruh. Rádi bychom během podzimu 2000 uspořádali nějaký seminář nebo „kulatý stůl“, který by posloužil jako prostředí pro debatu nad perspektivami a možnostmi levice - velmi bychom uvítali, kdyby se jej zúčastnili i zástupci dalších levicově orientovaných stran (především samozřejmě KSČM a ČSSD) a neformálních skupin. Nepředpokládáme, že by taková debata mohla vyřešit problémy, které stojí před dnešní levicí nejen v ČR, ale i celoevropsky a celosvětově. Mohla by ale přinejmenším pomoci precizovat otázky, na které musíme hledat odpovědi. Jde o mnoho, a to stojí za překonání úzkého stranictví a za hledání cest pro vzájemnou komunikaci.

předseda CV SDS

Čestmír Císař

K OTÁZKÁM

ČESKÉ LEVICE

(Zamyšlení k diskusi)

Naléhavá potřeba historicko-politické analýzy socialistických proudů a tradic

Šlo a jde pouze o rozdílnost taktiky a metod sociálně demokratických a komunistických stran při údajné shodě cílů? Evoluce či revoluce? Jaký si představují socialismus, demokratický, autoritářský či nějaký další? Patří bolševický radikalismus nenávratné minulosti? Platí napříště uskutečňování postupných reforem v podmínkách demokratického systému jako jediné východisko? Je demokracie schopna najít reálný kompromis plurality občanských zájmů a politických sil? Nebo nelze vyloučit konflikty, demonstrace, vzpoury či jiné projevy lidové vůle?

Zdařil by se pokus určit hlavní rysy socialistického uspořádání společnosti (typu politického systému) shodně nazíraného všemi směry levice? Nakolik tuto možnost komplikují prudké posuny ve vědě, technice, informatice, výrobě i konzumní sféře, následně pak ve struktuře společnosti, kdy ubývá dělnictva a bobtnají nové vrstvy třídně nezařaditelné? Není "definitivní tvář socialismu" pouhou iluzí, což právě potvrzuje proměnlivá pluralita vývojových alternativ v procesu proměn života a práce? Není socialismus opravdu spíše dějinný proces stále obnovovaný v duchu humanitních idejí než předem vyhraněný cíl?

Jaké závěry lze vyvodit ze zkušeností a výsledků politiky komunistů na rozdíl od sociálních demokratů? Jak hodnotit fakt, že „šturm nebes“ v Rusku 1917 i následný dlouhodobý řetěz úspěchů i nezdarů budování socialismu v SSSR i dalších zemích Evropy skončily nedávným pádem a pohromou pro samé budovatele? Selhaly ideje nebo lidé jako aktéři dějin? Je tento krach dočasným výkyvem dějin nebo jejich konečným verdiktem? Mohou nastat nové podmínky příhodné pro renesanci revolučního zvratu socialistického typu? Nebo je správnější orientovat se na účelné reformy demokraticky a sociálně ekonomicky zaměřené? O čem svědčí situace socialismu mimo Evropu, mj. v Číně, kde se odehrávají úspěšné reformy v podmínkách nové politiky komunistické strany?

Reálný stav světa po rozpadu seskupení socialistických zemí kolem SSSR trpí labilitou, nezřetelnými perspektivami a nutí k novým analýzám a myšlenkám. Zvítězila natrvalo kapitalistická demokracie s prvky měnící se třídní společnosti,.nebo je to jen dočasný stav?

Nezpůsobí rozporný vývoj nové krize politických systémů zvaných pluralitní demokracie a nevyvolá úsilí o jejich zásadní přestavbu?

A nepůjde přitom o změny socialistického charakteru? Nakolik je však mohou potlačit ozbrojené síly ve službách mocenských garnitur dosud vládnoucích? Realita balkánské vleklé tragedie i jiné války varují.

Směřuje globalizace světových poměrů a vztahů k možnosti likvidovat případné konflikty vyvolané nesmiřitelnými zájmy nebo takové a podobné konflikty naopak rozmnoží? Jsou globálně propojené nadnárodní instituce; vybavené potřebnými pravomocemi, schopné vytvořit nástroje k nalezení kompromisů a dohod?

Nemůže se vskutku demokraticky konstruovaná Evropská unie stát příkladem takových řešení? Jak se má k těmto globalizačním problémům postavit socialisticky smýšlející levice?

Může se podílet na vzniku nového typu "internacionalismu", v němž bude schopna obhájit zájmy pracujících vrstev a posléze celé společnosti?

Jaké stanovisko zaujmout k existenci, programu a činnosti mezinárodních institucí jako jsou OSN, OBSE, EU, NATO ap.? Jsou účelnější celosvětové organizace či evropské nebo regionální, respektující nesporné odlišnosti ve vztahu k jiným? Nebo mají ty i ony fungovat paralelně ve vzájemné součinnosti a rozdílných úlohách? Jak se chovat vůči sporným institucím, jakou je např. NATO? Není pragmaticky účelné vzít je na vědomí jako dočasně nezrušitelné a usilovat o demokratickou proměnu jejich politických či vojenských koncepcí v zájmu prohloubení` mírového stavu světa a humanizace metod řešení sporů? Je členství ČR v NATO vhodným předmětem sporu uvnitř levice až po kategorický požadavek jeho zrušení? Není v zájmu jiných závažných otázek lépe zachovat "neutrální příměří"? To neznamená vzdát se aktivního působení našeho státu uvnitř NATO v otázkách jeho zaměření a činnosti nebo ve stanovení limitů naší účasti v jednotlivých akcích, ve výstavbě české armády a její výzbroje ap. Není ku prospěchu českých zájmů spolupracovat se silami 1evice v ostatních zemích právě v těchto otázkách? A také v podobných věcech týkajících se našeho vstupu do EU, kde jsou ve hře daleko širší národní zájmy v perspektivě mnohem delší a důraznější?

                                                                                                                                                                                       I.           

Postoj k rozporným důsledkům neoliberální transformace a hledání východisek z krize

Zdá se navýsost účelné stále a hlouběji zkoumat převratné události roku 1989 a objektivně hodnotit 10 let vývoje, který dospěl ke krizi politické, ekonomické, kulturní i společenské vůbec, ke ztrátě životních jistot a obavám lidí z budoucnosti. Byla levice - po kolapsu moci KSČ - byť nezformovaná, oslabená a roztříštěná, skutečně bez šancí zvládnout situaci ve svůj prospěch a nastartovat přechodné období reforem podle vlastních představ? Byly tyto představy vyhraněné a reálné?

Jestliže ano, proč se pravici podařilo zmanipulovat revoluční pohyb k restauraci kapitalismu cestou rozplizlé transformace? Jakou roli v tom hrála pravice již v disidentském hnutí za nepřetržité a velkorysé podpory tehdejšího Západu? Byly snad socialistické tendence příliš pasivní a ústupné v zájmu tzv. jednoty proti totalitní formě komunistického režimu? Přestože postrádaly žádoucí podporu levicově orientovaných sil ze Západu (nemluvě o její absenci z Východu), nemohly zachovat cenný politický odkaz obrodného hnutí 60.1et a Pražského jara 1968? Proč se dostatečně neuplatnila nadějně vyhlížející Obroda a nestala se plnoprávným partnerem oficiálních jednání s odstupující mocí a podřídila se pravicovému vedení Občanského fóra?

V čem byly příčiny totálního selhání řídících grémií KSČ ještě v druhé polovině 80.let, kdy se v SSSR rozvíjela demokraticky cílená perestrojka? Co způsobilo neschopnost vymanit se ze zajetí dogmatického normalizátorského konservatismu? Proč se nepodařilo nové reformní vlně ve straně získat převahu a odolat tlakům nositelů neostalinismu? Ještě v roce 1988 mělo vedení KSČ příležitost poskytnout prostor pro reformní aktivitu klubu Obroda sdružujícího zastánce demokratického socialismu, připravené k věcnému dialogu o východiscích z nazrávající krize. Je možné vysvětlit, proč současně ponechávalo větší prostor pravicové opozici? .A proč naopak informovalo své členy, že největší nebezpečí hrozí socialismu. právě od Obrody? Nezmoudřelo ani ve chvíli neodvratné prohry.

Jaké hlavní, systémové a taktické chyby a škody vznikly z chvatného úprku do bezkoncepční transformace? Jakými prostředky prosadila pravice ukvapenou a živelnou restauraci kapitalismu? Proč nešlo zabránit rozvalu všeho minulého, i vyloženě společensky nezbytného a pozitivního, zahrnovaného pod hesly fanatického antikomunismu? Jen političtí diletanti mohli likvidovat jakoukoliv kontinuitu a deklarovat, že začínají rokem 0 (nula). Mnohé mohlo nadále úspěšně fungovat po nutných demokratizačních změnách, mj. samosprávná síť národních výborů včetně regionálních (KNV, ONV), výhodné zahraničně obchodní vztahy s většinou zemí světa zabezpečované zavedenými institucemi v zahraničí, kvalifikované orgány kriminalistiky, kontra.rozvědky, policie, konsolidovaný systém školství, kultury a zdravotnictví atp. Proč se dopustil krajně nevýhodný vstup zahraničního kapitálu do vysoce lukrativních a nejméně rizikových odvětví naší ekonomiky (tabák, lihovary, čokoládovny, dobývání a export surovin, výroba stavebnin aj.)? Kdo zavinil chaotický, legislativně neregulovaný proces privatizace formou rozprodeje státního majetku v hodnotě bilionů korun za nikdy nesplacený bankovní úvěr? Kdo strpěl očividné rozkrádání a tunelování podniků i bank? Kdo zavinil odmítnutí odborné expertízy a pomoci Rady Evropy při zpracování zákonných norem, zatímco se draze platily celé davy samozvaných poradců především z USA, neznalých evropských podmínek a tradic?

Nakolik kontraproduktivní se ukázaly plošné restituce dávného soukromého majetku, aniž se napravily nové křivdy způsobené nevinným občanům? Co říci k nechutným rejdům kolem zemědělské půdy, zbavované velkovýrobního hospodaření formou družstev a statků, schopných obstát v mezinárodní konkurenci? Jaký ekonomický prospěch přineslo vrácení půdy původním majitelům, kteří však na ní nechtějí hospodařit, draho ji pronajímají za bezpracnou rentu anebo spekulují s jejím prodejem? Právě vyplácení renty oslabuje reálné hospodáře včetně družstev, jimž nezbývá než škrtat investice, neplatit daně, zadlužovat se, ztrácet schopnost konkurovat dotovaným dováženým potravinám. Proč se nesáhlo k jednoduché úpravě družstevního hospodaření zvýhodněním vlastníků vložené půdy? Stále není jasno, proč se šlechtě, církvi a jiným odevzdávaly zdarma obrovské majetky, aniž platili dědickou daň nebo náhradu za mnohaletou údržbu i renovaci např. památkových objektů nebo starožitností? Naopak se jim dostalo vysokých státních dotací.

Dokázala si česká levice plně ozřejmit a zhodnotit omyly a chyby i vzešlé katastrofální důsledky dosavadních transformačních změn; uskutečňovaných nepromyšleně, nekvalifikovaně, v rozporu s efektivitou, s přemírou přehlížených propadů? Nakolik přitom bylo zneužito důvěry občanů ochotných přinést i oběti "na oltář vlasti", kterým však byl pravý smysl dění zatajován a lživě prezentován? Byl vyvíjen patřičný odpor levice proti očividným podvodům i zločinům likvidátorských ředitelů transformace? Rozpoznala levice včas hromadící se škody, odsuzované většinou lidí a probouzející odpor? Uvědomuje si poučení pro vlastní reformní činnost, která vždy musí respektovat zkušenost, že žádné změny nebudou či se neúměrně protáhnou nebo zcela zkrachují, pokud se jich nechopí lidé "dole", pokud se nestanou věcí všech občanů? Kvapná rozhodnutí a hektická tempa ve složitých systémových převratech přinesou leda nezdar a zklamání. Zlomová přechodná období potřebují čas zrání a zažití, uvážených kroků vpřed, utvrzení úspěchů, revize chyb, stálého kontaktu s lidmi. Politika je zajisté vědou, ale také uměním kdy být rozhodný a jednat rychle, kdy však projevit rozvahu a trpělivost i houževnatost v úsilí uspět.

Jak se vypořádat s novými trendy a "mezerami" v české zahraniční politice, které se vlečou od pravicových vlád? Lidé mají dojem, že zmizelý protektor na Východě byl více než nahrazen jiným protektorem, tentokrát až za oceánem na Západě. Což je nutné podrobovat se každému přání nebo pokynu USA či jiných nových spojenců svázaných paktem? Je v našem zájmu podílet se na jakémkoliv embargu vyhlášeným tzv. mezinárodním společenstvím, na něž doplatí naši výrobci nebo exportéři, vytlačení pak konkurencí cizích firem? Proč se neřídíme prioritou českých zájmů např. ve výhodných stycích s Čínou, jimž se u nás házejí klacky pod nohy trapnými provokacemi kolem Tibetu, Tchai-wanu ap., zatímco velmoci v čele s USA se tam vehementně angažují pro vlastní zisky? Jak dlouho budeme svědky úletů vůči zahraničí, kterých se dopouštějí i vysocí činitelé v rozporu s vládní politikou? Je si česká levice plně vědoma strategického významu co nejširšího spektra našich vnějších vztahů, zahrnujících velké i malé země, schopné vzájemných výhod v investicích, obchodu, kultuře a dalších sférách spolupráce?

Hospodářská a obchodní diplomacie nemá jen ekonomické cíle, ale odvozeně podporuje nebo poškozuje politické zájmy ČR. Jsme si vědomi jistého nebezpečí malého zájmu dbát relativní rovnováhy přílivu cizího kapitálu z různých států a regionů? Převahu kapitálu z německo- rakouské oblasti a také USA by měl vyvažovat kapitálový vstup dalších států. větších i menších, aspoň tam, kde na to má vliv vláda. Argument, že mnohé vstupy pocházejí z nadnárodních zdrojů, není vždy a všude platný. Co budeme dělat s tím, že valnou většinu českého tisku vlastní německé velkofirmy, v delší perspektivě zainteresované i politicky? A co televize a rozhlas - je nám lhostejné, kdo je ovládne? Volné působení tržních vztahů se snadno zvrhne v anarchii, kdy prakticky vše významné spadne do klína velkým a bohatým. Na čem nevydělají, to zničí.

                                                                                                                                                                                      II.         

Ideové výhledy a organizační postupy

české levice v nejbližším období

Tvář v tvář úsilí pravice o zásadově shodnou politiku všech jejích politických subjektů a o návrat k moci nikým z leva příliš neohrožované, vyvstává otázka, zda je pro levici správné dlouhodobě ignorovat škodlivý rozkol a hašteření vznášející zmatek do řad svých přívrženců.

Umožníme pravici, aby demagogií a záludnostmi udržovala a prohlubovala příkop mezi ČSSD a dalšími Levicovými seskupeními? Není na čase skoncovat se zákeřně zneužívaným antikomunismem, mlčet k tvrzením o nereformovanosti socialismu,ba vyškrtávat sám pojem socialismu ze slovníku?

Není poněkud přežilé trpět porušování demokratických norem i pravidel běžné slušnosti např. vůči existenci a právům KSČM jako legální politické strany s programem neodporujícím ústavě a zákonům republiky? Můžeme mít ty či ony výhrady k jejím postojům, ale stále obtížněji lze uplatňovat tezi o jejím extremismu. Což sama politická praxe nedosvědčuje, že KSČM má značný počet příznivců? A že v podmínkách krizové situace, růstu nezaměstnanosti, sociálního úpadku, ale i arogance zbohatlíků mohou dále přibývat? Nelze popřít, že v programech ČSSD, KSČM, SDS a jiných levicových subjektů je nápadně mnoho shodných bodů. Proč by si neměly vycházet vstříc tam, kde nejsou. v rozporu? K čemu je stále trapnější ostych dávat najevo, že socialistické snahy v zemi s lidovými tradicemi mají stále svou váhu.? Nemělo by se ani zapomínat na potenciální sílu odborového hnutí, které nutně tíhne k levici, kam ostatně směřují i ekologické a jiné humanistické aktivity. Také samy odbory by měly hlasitěji deklarovat názorovou a zájmovou platformu blízkou levici.

Není k politování, že se někdy uměle brzdí vzájemná komunikace uvnitř levicového tábora? K čemu dobrému - ne-li k radosti pravice - jsou až urážlivé výroky z jedné strany ke druhé, zaznívající bohužel i z mladých a nezralých úst? Komu může vadit např. konsultace v některé odborné otázce, zkoumané v poslaneckých klubech, ve studijních týmech, někdy i s nezávislými experty? Pokud je potřebná vzájemná kritika, proč by neměla. být věcná, slušná, argumentovaná, bez invektiv a vyhrocených útoků? Vždyť takto spolu nejednou komunikují lidé zprava i zleva a nikdo se nad tím nepozastavuje.

Levicové strany trpí nedostatkem (neříkám absencí) potřebného počtu výrazných, věrohodných a působivých osobností, úspěšných nejen v médiích, nýbrž v celém svém konání. Je tak obtížné zvládnout základní otázky obecného zájmu lidí ve městech i na venkově, nejen posbíraných na pražském dvorečku, jak tomu bývá až příliš často? Což takhle občas důkladněji změnit osazenstvo únavného kolotoče stále týchž stereotypních tváří v úzce "špičkových" debatách? Někteří aktéři působí dojmem vytrvale předplácených účastníků, kteří neustále omílají své pochvalné nebo naopak negativistické, pohříchu však prázdné i trapné fráze.

Zde si nemohu odpustit odbočku: Co je to za sortu lidí, kterou v médiích tvoří uživatelé pokleslého jazyka, někdy až odporně sprostého. Proč je nikdo z odpovědných lidí v televizi nebo rozhlase neupozorní, že je vhodné a potěšující hovořit slušnou a všem příjemnou. češtinou? Že je příliš nectí upadat do pouličního žargonu nebo hospodského žvanění? Proč se toho dopouštějí i herci - kdysi mistři krásné řeči?

V poslední době roste zájem veřejnosti i politických kruhů o úlohu KSČM v české politice, zvláště při růstu jejích voličských preferencí. Tato strana prošla a stále prochází nesnadným a rozporným vývojem. Jak dlouho potrvá její kolísání mezi ideologickou setrvačností a reálně potřebnou politikou? Dokáže se definitivně distancovat od totalitně znetvořeného socialismu a autoritářské politiky své předchůdkyně KSČ? Podaří se jí zformulovat nový program a zahájit novou politiku odpovídající soudobým, stále se měnícím domácím i mezinárodním podmínkám? Získá plnou důvěryhodnost jako platná pozitivní síla v systému pluralitní demokracie? Skončí spory mezi reformátory a konzervativci, které v minulosti vedly k rozkolům a rozštěpením?

a)      Komunistům připadlo nést břímě odpovědnosti za neblahou epochu českých dějin, kdy se ideály socialismu ztrácely pod tíhou mocenské diktatury strany, a to přes nesporné sociální vymoženosti, které však nebyly dopřány všem v podmínkách soužití privilegované a méněprávné komunity. Mají členové KSČM pocit, že s konečnou platností vyrovnali účty předložené veřejností po převratu 1989? Domnívají se, že opakované omluvy za spáchané křivdy i zločiny postačily? Tyto otázky jsou zajisté důležité, ale ještě závažnější je, aby se nikdy nemohla opakovat příčina neštěstí - tou byla bolševizace strany a sovětizace naší společnosti, likvidace demokracie, popření lidských práv a další nepřístojnosti, diskriminace v zaměstnání a ve veřejném životě, v přístupu dětí na studia, v omazování svobody myšlení, publikování, cestování ap. Lze věřit, že všechna totalitní veteš, obsažená mj. ve smutně proslulém Poučení z krizového vývoje, navždy zmizí z české politiky?

b)      V dějinách KSČ a socialismu se prosazovaly i demokratické tendence a reformátorské snahy, mj. politika Lidové fronty proti fašismu 1936-1938, Národní fronty při osvobození 1945, obrodného hnutí s programem demokratizace socialismu 1968. Nebyly plně úspěšné, ale ani marné. Což se ona nadějná vzepětí nevryla hluboko do národního povědomí? Je pro KSČM reálné k reformně demokratickým tradicím se přihlásit a ocenit je jako průkopníky úsilí zbavit se dogmatického levičáctví i politického sektářství? Vidět v nich návrat k původnímu humanistickému obsahu socialistických myšlenek? Dospět k upřímné rehabilitaci nejvyšších morálních hodnot a lidské cti?

c)      Významné prvky nové politiky KSČM zaznamenal její sjezd v prosinci 1999. Ve svých závěrech odmítl dogmatické zkomolení socialistických ideálů a otevřel cestu k programovému přijetí demokratického socialismu jako znovuzrozené naděje lidstva. Nakolik se však podaří progresivní záměry prosadit uvnitř strany samé? Proniknou do každodenní konkrétní politiky? Jedno je žádoucí: KSČM nesmí zůstat v izolaci od ostatních levicových stran a seskupení. Co pro to udělat? Nešlo by začít např. setkáním a dialogem socialisticky smýšlejících intelektuálů?

Nejsilnější stranou levice a jejím politickým jádrem chce být ČSSD. Zesílila v období opozice proti neoliberálním improvizacím pravice a po volbách 1998 převzala vládní kormidlo. Nemá koaliční spojence a je odsouzena dohadovat modus vivendi s ODS, přešlou do opozice Daří se jí nicméně neupadnout do izolace a nachází případ od případu podporu v parlamentě. Kde jsou však hranice jejích šancí, má-li proti sobě celou pravici, střed i komunisty? Existuje možnost zlepšit dosud velmi křehký vztah-nevztah mezi ČSSD a KSČM? Ač by to prospělo celé české levici, v dané chvíli se to zdá nemožné. Čas ovšem letí, za dva roky budou nové volby a ve hře se ocitne vstup ČR do EU. Bude se toto svým způsobem další přelomové období v našich dějinách odehrávat pod praporem demokratické, sociálně orientované lavice nebo neoliberální, konzervativní pravice?

a)      ČSSD je nesporně demokratická strana vyšlá ze socialistických tradic 19. a 20.století; v českých podmínkách spíše lidových než aristokratických. Má však v kontextu současného evropského vývoje jednoznačně definovanou politiku? Socialistické strany na našem kontinentě jsou - nikoliv poprvé - na. rozcestí. Přijmou výzvu globalizačních trendů těhotných neoliberálními projekty a limitujících ve velké míře regulativní úlohu sociálního státu (Blair-Schrőder)? Anebo budou čelit těmto trendům zachováním socialisticky zaměřené politiky v sociálním státě (Jospin-Lafontaine)? Kterým směrem pak půjde ČSSD? První cesta, podporovaná i současnou vládou USA (Clinton-Gore), by znamenala opustit evropskou variantu sociálně demokratické politiky a přejít k tzv. euroatlantickému pojetí, jemuž se však většina evropských politiků - nejen levicových - více méně brání. Navíc je za specificky českých tradic našemu socialistickému myšlení cizí a pokud ji ČSSD přijme, přivede naši levici do historicky těžké situace, ne-li k porážce. Rozhodne-li se naopak, uvolní cestu k reformám v duchu demokratického socialismu, k jehož realizaci přispějí všechny levicové síly. Zatím jsme svědky jistého váhání mezi oběma směry. Jak dlouho však lze beztrestně lavírovat?

b)      Sociální demokracie musí počítat s tím, že pravice zmobilizuje maximální úsilí, aby se miska vah nepřevážila k socialistické perspektivě. Proto je ochotna strpět vládu ČSSD a tlačit ji doprava, což povede konec konců k diskreditaci této strany jako levicové a umožní obnovit vládu pravice. K čemu jinému by mohly vést ústupky neoliberální variantě transformace než k postupné prohře sociálních programů?

Jít slepě cestou tzv. deregulací negativně postihujících většinu pracujících a nezámožných vrstev, a to bez představy konečných limitů se může ukázat jako sebevražedné. Nemíří šipka vývoje už nyní od sociálně tržní ekonomiky ke kapitalismu bez přívlastků? Nenastává pro ČSSD čas hledat cestu k získání všech socialistů a levicových demokratů k podpoře volby reformně socialistických proměn, průchodných svou tradiční českou lidovostí?

c)      Uvážíme-li propady způsobené hrubě mylnou transformací, přičteme-li rozháranost naší politické scény neschopné konsensu a uvědomíme-li si malou průbojnost v evropských záležitostech zastíněných přehnanou servilitou vůči americkým strýcům a tetičkám - pak si můžeme být takřka jisti růstem levicových nálad v řadách dělníků, zaměstnanců i části středních vrstev. Kdo však bude sklízet voličské preference?

Bude to KSČM se svou důsledně socialistickou politikou při respektování demokratických zásad veřejného života? Nebo to bude ČSSD s příklonem k jasnějšímu socialistickému profilu v kontextu s celou naší levicí? Anebo se podaří získat pro sociálně orientovanou politiku nejen příznivce demokratického socialismu v režii obou těchto stran, nýbrž i další občany přimknuté k levému středu?

Otázky mířené k české levici počítají nejen s aktuálním děním, ale jsou i během na dlouhé trati. Každý závod má ovšem své etapy a posléze cíl, který se stane zlomem k dalším etapám atd. Přicházejí chvíle únavy a oddechu, sbírání dalších sil. Tak to chodí nejen ve sportu, i v politice. Česká demokratická a sociálně progresivní levice má na to, aby překonala obtíže, zvládla strategii i taktiku, získala podporu většiny občanů a přinesla své zemi prospěch.

Původní verze textu 24.10.1999

Upravená nová verze 10.4.2000

Demokratický socialismus

-       diskuse v PDS

Současná programová diskuse v německé Straně demokratického socialismu (PDS) je v mnohém zajímavá i pro nás. Přinášíme hlavní myšlenky dokumentu, který byl předložen k vnitrostranické debatě před 3. zasedáním 6. sjezdu PDS v Münsteru (Debata nebyla sjezdem uzavřena a pokračuje.) Věříme, že některé z myšlenek dokumentu stojí za zamyšlení a zvážení našeho stanoviska. V příštích číslech bychom vás chtěli seznámit také s hlavními stanovisky, vyslovenými v diskusi (včetně „protistanoviska“ menšinové opozice v PDS.)

Východiskem debaty je současný program PDS. V něm se mj. říká:

„Socialismus je pro nás nutný cíl - společnost, ve které se stal svobodný rozvoj jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech. Socialismus je pro nás hnutí proti vykořisťování člověka člověkem, proti patriarchálnímu útlaku, proti drancování přírody, za záchranu a rozvoj lidské kultury, za prosazování lidských: práv, za společnost, ve které lidé spravují své záležitosti demokraticky a racionálním způsobem. Socialismus je pro nás hodnotový systém, ve kterém jsou neoddělitelně spojeny svoboda, rovnost a solidarita, lidská emancipace, sociální spravedlnost, zachování přírody a mír.

...Musí jít o to, aby se překonal rozvoj národních ekonomik a společností, určený Ziskem a zhodnocením kapitálu, ve prospěch: takového rozvoje, který se vyznačuje uskutečňováním zájmů společenství.“

l.

Uvažování o socialismu na jedné straně znamená kriticky analyzovat jeho jevovou formu jako společenský systém ve 20. století, odhalit všechny nedostatky tohoto státně socialistického systému, všechny promarněné šance jeho rozvoje.

Přirozeně nepřehlížíme a také nemálo oceňujeme čeho bylo v NDR dosáhnuto a vykonáno: NDR byla spojena s plnou zaměstnaností, se stejným sociálními a kulturními standardy pro převládající většinu, s překonáním křiklavých sociálních protikladů a s pokroky v rovnoprávnosti pohlaví. Co ale také velmi bolí: ani komunisté, ani socialisté, stoupenci perestrojky nebo noví opozičníci neuměli přes všechny snahy vyrovnat či dokonce zrušit strukturální základní nedostatky státního socialismu, které působily i v NDR. Bez opravdového odvržení všeho, co stálo proti spojení socialismu, demokracie a liberality, bez překonání mocenské politiky vyzdvižené k samoúčelu, která; byla postavena nad socialistické hodnoty a cíle neexistuje pro socialismus budoucnost.

Uvažování o socialismu není na druhé straně vyznáním víry nebo vzdorem po prohře, nýbrž: výzvou doby k tomu, aby se na základě všech praktických zkušeností hledala a použila společenská cesta pro budoucnost lidstva, která změn kapitalistický svět.

Socialismus je jedním z velkých a trvalých po liticky duchovních základních proudů oné fáze vývoje lidstva, která byla zahájena Velkou francouzskou revolucí v r. 1789 a prosazením se kapitalismu. Stojí v konkurenci, ohraničení a vzájemném působení s jinými proudy, zejména š liberalismem a konservativismem, ale i s příbuznými směry, jako s (utopickým) komunismem pacifismem nebo také s anarchismem. Má před chůdce už v antice a v křesťanských počátcích.

2.

K velkým historickým ponaučením, které jsme získali z dějin socialismu, patří, že v nerozlučitelné souvislosti musí být socialismus, demokracie a my~lení, které přijímá pokrokové potenciály liberalismu. To vyžaduje dbát na to, aby byl určen vztah mezi socialismem a moderní společností (modernou).

PDS působí ve společnosti, jejíž realita sama nemůže být plně vystižena pojmem kapitalismus. Většina občanek a občanů jí přisuzuje přednosti, které se nesmějí beztrestně negovat a které se zpravidla popisují sociálními vědami souhrnně jako moderna. Kdo nechce v hovoru pominout toto všední a vědecké samozřejmé chápání, musí objasnit své vlastní chápání této moderny.

Definiční a interpretační síla pojmů moderna modernizace nesmí zůstat ponechána neoliberální hegemonii. V současnosti je modernizace nejčastěji klamavé označení pro zrušení sociálních reforem, pro sociální deregulaci a přizpůsobení se neoliberálním vzorům myšlení a jednání. Slouží k diskreditaci těch, kdo působí pro uchování a prosazení sociálních cílů,jako jsou tzv. tradicionalisté.

Protože však výzvou naší doby je sociální a ekologická stabilita ve svobodě pro každého, jsou pro PDS skutečnou modernizací pouze takové kroky a procesy, které mají přesně tento obsah a které se staví proti neoliberální politice včetně odstraňování rozvrstvení a uspořádání brzdících vývoj. Navážeme přitom na historicky vzniklý rozvojový potenciál společnosti.

Občanské (buržoazní) revoluce vytvořily, jak psal Marx, občanské (buržoazní) společnosti. Jejich ekonomická, ve společnosti dominující základní struktura je kapitalistická, tj. je určena principem zhodnocení kapitálu v podobě zisku. Ustavičný pohyb kapitálu zahrnuje vykořisťování a sociální polarizaci společnosti. Je spjat s patriarchální mocí, vedl v uplynulém století k velkým katastrofám a je rozhodující příčinou trvalého nebezpečí, jakým je krizové ohrožení životního prostředí.

Současně přináší kapitalistická konkurence stálé inovace a zvyšování produktivity práce - to má za následek větší šance pro panující politiku, ale i větší hrozby, např. v důsledku masové nezaměstnanosti.

Naše společnost je ale víc než jen pouhý patriarchální kapitalismus. Z kapitalistické dynamiky, z politických a kulturně duchovních střetnutí od počátku cyklu občanských revolucí a z procesu osvěty vyrostly prospěšné civilizační přednosti, které se vystihují pojmem moderna či moden společnost a jichž se nelze zříci:

·    pluralistická demokracie, která je přes svou úlohu vládního mechanismu také šancí pro protisíly, pro korektury v politice a pro procesy učení společnosti

·    trh, který je přes svůj sociální chlad, ekologickou slepotu a ničivé působení současně neoddiskutovatelným decentralizovaným výběrovým mechanismem

·    právní stát, který ve své současné podobě sice nikterak nezajišťuje spravedlnost, který ale přece nabývá značného významu díky udržování práv občanů.

Dalšími kvalitami moderny jsou mj. rozčlenění společnosti na výkonné podsystémy, internacionalizace ekonomiky i společnosti a proces individualizace. Bez zachování těchto kvalit moderny nebude existovat žádná vývoji otevřená společnost se sociální a ekologickou stabilito Přijetí tohoto východiska je základním předpokladem pro otevření se PDS směrem ke společnosti. Takové zachování vyžaduje uvolnění: moderny z deformující dominance zisku, z patriarchální moci, z vlády metropolí Severu n~ Jihem a z ničitelského přístupu k přírodě.

Politický pluralismus, trh a právní stát musí být - ale ne takové, jaké jsou dnes. Individualizace s ní spojené libertární (svobodymilovné) myšlení jsou šancí pro rozvoj osobnosti - ale ne jako odstranění solidárnosti ve společnosti osamělých Internacionalizace je na prospěch spolupráci kultuře - ale ne pro chudé ve většině z nerozvojových zemí, ne jako panství nadnárodních podniků.

Když státní socialismus - a bylo to zakotveno již v hodině jeho narození - postavil na roveň překonání kapitalismu s odmítnutím civilizačních kvalit moderny, byl to základní kámen jeho ztroskotání. Spojení moderny a socialismu - to je v hlášení boje neoliberální „modernizaci“ a pře stava budoucnosti pro 21. století, jedině schopné prosadit změnu.

3.

K důležitým historickým poučením dále patří, že socialismus není žádný jednou pro vždy uzavřený, jednotvárný a bezrozporný pohyb (hnutí). Pluralismus myšlenek a strukturální diferencovanost samotného socialismu chápeme jako výraz jeho životnosti i jako šanci pro produktivní zápas ve vlastních řadách a pro vnímavost vůči společnosti.

Socialistické myšlenky a snahy potřebují zakotvení v politických stranách, aby se společenské změny mohly prakticky podnítit a utvářet. Z dějin jsme se naučili, že nemůže existovat monopol jedné politické strany na výhradní zastoupení socialistické politiky. Mezinárodně, ale i v národním rámci působí různé na socialismus orientované strany. Svým praktickým jednáním a svou duševně-teoretickou prací vždy specificky přispívají k rozvoji socialistického hnutí jako celku. Socialismus jako politicky duchovní základní proud však nelze redukovat ani na jednu z těchto stran, ani na tyto strany v jejich úhrnu.

Socialistické strany nesou nicméně každá za sebe a dohromady velkou nezaměnitelnou odpovědnost. Na jedné straně musí spřádat, dále rozvíjet a životem naplňovat alternativní představy a ideály pro utváření budoucí spravedlivé a životaschopné společnosti. Na druhé straně, a přitom současně, musí socialistické strany na demokratickém základě pracovat trpělivě a cíleně na přestavbě stávajících společenských struktur a současně aktivně zastupovat zájmy slabších ve společnosti.

Tato odpovědnost vyžaduje vzít na zřetel, že se vědomě vydáváme do pole napětí. Socialistické strany by neměly být ani výlučně fixovány na vzdálené modely budoucnosti, ani výlučně zaujaty pragmatismem a každodenní politikou. Získávají svou sílu právě z produktivního napětí mezi oběma složkami.

Socialismus má velmi mnohotvárné a protikladné dějiny i přítomnost. Existovaly rozkoly a nesmiřitelný, ba i krvavý svár ve vlastních řadách, dramatické omyly a chyby vývoje.

4.

Sjednocující svazek, historickou kontinuitu a specifiku socialismu oproti jiným politicko-duchovním hnutím vidíme v tom, že sledujeme dlouhodobou naléhavou výzvu, která má tři cíle:

·    socialistky a socialisté chtějí spravedlivě upravovat přístup k přírodním, společenským, hospodářským a finančním zdrojům - aniž by byl někdo z tohoto nároku vyloučen kvůli svému původu, pohlaví nebo barvě kůže. Na rozdíl od ostatních přitom nevycházejí socialistky a socialisté z obrazu člověka, orientovaného výlučně individualisticko-egoisticky. Sázejí také na schopnost a vůli svobodných a sebeurčených individui po společenskosti i po vzájemné a na budoucnost orientované odpovědnosti.

·    socialistky a socialisté se cítí být především zavázáni úkolem ručit zejména za ty, které kapitalistický vývoj poškodil. Jedním z hlavních motivů jejich politického myšlení a jednání je to, aby zjednali platnost postavení a zájmům těch sociálních skupin a tříd, které kapitalistický hospodářský způsob vytvořil, použil a zároveň sociálně a politicky vyloučil.

·    závěr, který z toho socialistky a socialisté oproti ostatním vyvozují, směřuje k tomu, aby se potlačily a nakonec překonaly kapitalisticky zformované mocenské struktury, kořenící v majetkových vztazích.

Žádný z těchto problémů nemůže být opravdu uchopen nebo dokonce vyřešen bez úsilí o zrovnoprávnění pohlaví a překonání patriarchálních mocenských struktur. žádný z těchto problémů nemůže být vyřešen bez toho, že by se zabýval pronikavou roztržkou společnosti a přírody.

5.

Cílem socialismu je pro nás společnost, v níž se stal svobodný rozvoj jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech. Je to solidární společnost, ve které jsou hodnoty svoboda, rovnost a sociální spravedlnost spolu nerozlučně spojeny a také rozsáhle rozvíjeny.

Sociální rovnost bez individuální svobody je stejně málo přijatelná jako svoboda bez rovnosti. Každé rovnostářství, nebo kladení odporu sociálním a politickým lidským právům je s myšlením a jednáním demokratických socialistek a socialistů neslučitelné. Politické svobody byly za odpovědnosti stran jako KSSS a SED příliš málo ceněny, nezřídka hrubě zanedbávány a poškozovány. Z toho vyplývá historicky vzniklý závazek být právě při hájení politických práv velmi pozorný a podílet se na bez váhání a výhrad také na vypořádání se s dřívějšími opomenutími a pochybeními.

Jednota sociálních a politických práv, svobod, možností rozvoje - na tom záleží. „Svoboda, rovnost, bratrství!“ byla tři stejně hodnotná slova hesla Francouzské revoluce 1789, slova průlomu do nové éry. Socialistky a socialisté mají historickou povinnost trvat na hodnotách, vyjádřených v těchto pojmech, pro obě pohlaví - tím více, když dnes političtí vládci a ekonomicky mocní ignorují stále silněji v praktickém jednání vnitřní souvislost a podstatu těchto základních hodnot moderních společností.

Svoboda individua není jen jednou - třebas milionkrát opomenutou - z nejzákladnějších hodnot moderních společností. Je to základní hodnota demokratického socialismu.

Svobodou rozumíme možnost individua rozhodovat své životní otázky podle míry a poznání svých vlastních zájmů, uvádět tato rozhodnutí v platnost a řešit konflikty s rozhodnutími ostatních cestou rovnoprávného vyjednávání na základě institucionálního zajištění (svoboda názorů, právní stát, demokracie, pluralismus) a společensky přijatých hodnot.

Vidíme, že kapitalisticky vytvořená společnost (jaká existuje v SRN) není ve velké míře s to dostát tomuto vysokému nároku na svobodu, který sama na abstraktní úrovni ohlásila a oproti reálnému socialismu v širokých rysech právně garantovala. Jako socialistky a socialisté víme a klademe do základů naší politiky,

·    že rozdíly a nespravedlnost v přístupu ke společenským a přírodním zdrojům mají rozhodující vliv na to, zda a v jakém rozsahu mohou ohlášenou svobodu požívat a užívat jednotlivá individua

·    že velké sociální skupiny společnosti musí trpět dalekosáhlá faktická omezení individuální svobody

·    že proto není možné uskutečnit svobodu ve velké míře bez pronikavého převratu v kapitalisticky a patriarchálně vytvořených mocenských strukturách

Zároveň jsou naše představy o svobodě a myšlenka demokraticky socialistické společnosti principiálně neslučitelné s formami vlády, v nichž jsou všechny společenské zdroje monopolizovány státem a slouží tomu cíli, aby se řídily a kontrolovaly všechny aspekty veřejného a soukromého života. Stojí v rozporu ke každé uniformitě společenského života, k státní reglementaci všech životních prostorů, k „zglajchšaltování“ všech politických a společenských sil, k vládě centralistické vládní strany s monopolem na informace a názory, s politickým terorem a všepřítomnou ideologií k zajištění a cílové orientaci takového stavu.

Proto je třeba ve stranickém programu PDS potvrdit konstatování, že se socialistický vývoj musí být „vybojován, vyvíjen a udržován velkou většinou národa" a že musí být "zaručeno samoosvobození člověka“. „Demokratická socialistická společnost, neurčená principem zisku, může být založena jen na společném úsilí rozličných sociálních a politických sil. ... Potřebuje urovnávání reálných protikladů, kompromis a konsensus, toleranci a demokratickou otevřenost v pluralistickém procesu tvorby politické vůle.“

Sociální spravedlnost se stala vzhledem k pokračující sociální polarizaci elementární výzvou k sociální soudržnosti společnosti, a tím i ústřední úlohou demokraticky socialistické strany, jakou je PDS. Sociální spravedlnost je pro nás vůdčím principem politického jednání. Jde o to, aby se sledovala a zaručila rovnováha mezi tím, co ti výkonní skutečně odevzdají společnosti, a tím, co solidární podporou skutečně obdrží ti potřební, a to jak při všech jednotlivých rozhodnutích, tak v komplexu těchto jednotlivých rozhodnutí. V tomto smyslu zahrnuje podle našeho přesvědčení sociální spravedlnost otázky

·    o novém rozdělení životních šancí pro všechny

·    o vzájemném poměru mezi generacemi a o zajištění životního základu budoucích generací

·    o vyrovnání mezi Severem a Jihem, stejně jako emancipaci žen a mužů

Považujeme sociálně spravedlivé společenské vztahy za člověku přiměřené základy pro motivaci jeho jednání. Odmítáme tlak na výkon daný poškozením systémů sociálního pojištění. Kde se použijí případy zneužití sociálních práv jako záminka pro odbourávání sociálního pojištění, budeme hájit dosažený konsensus sociálního státu s odborností a lidskou slušností.

Nebylo nic spornějšího než hodnota rovnosti. Zatímco svoboda mohla být chápána především jako privilegium majetných vykonávat svou moc neomezeně, byla rovnost chápána jako útok na Ty mají ovšem princip formální rovnosti uložen v základech. Redukovat rovnost jen na tyto právní vztahy, to je stanovisko vládnoucích elit. Přesto může formální rovnost chřadnout trpět vytvořenou nerovností, jak je vidět při uzavírání pracovní smlouvy mezi těmi, kdo ovládají ekonomický potenciál a těmi, kdo jsou závislí na zaměstnání.

Tato nerovnost se stala předmětem požadavků politické a sociální rovnosti. Jejich cílem je zrušení sociálních nerovností, ale ne rovnost ve všech souvislostech. Jde o ty rozdíly, které se pokládají za nespravedlivé. Sociální spravedlnost je základní hodnotou socialismu.

V socialistickém smyslu je požadavek sociální rovnosti přesným opakem rovnostářství. Jde o tvorbu podmínek větší individuální rozdílnosti na základě rovných výchozích možností a zvláštní podpory těch, kteří mají nepříznivé předpoklady. Nejde o nivelaci, ale o rozmnožení rozvojových šancí. Tím se spojuje požadavek po minimální míře rovnosti při zajištění sociálních a politických základních práv pro všechny s nejvyšší mírou na rovnost šancí pro jednoho každého. Důr na sociální rovnost orientoval socialismus na společenské skupiny, které se setkávají s útlakem, vykořisťováním, vyřazením ze společnosti různými formami diskriminace a bezpráví. Socialistický pohled je pohled na společnost zdola. Neskrývá žádný pravdivý poznatek, ale odhaluje ty nespravedlnosti, které jsou vládnoucími strukturami systematicky zastírány, individualizovány a zlehčovány.

Socialistická vize pro nás není očekávání spásy, nýbrž orientací naší politické práce. Relevantní cíl PDS v programově dohledné době spočívá v tom, aby se zahájila společenská změna, která bude určena sociálními, kulturními a ekologickými cíli, úplnou zaměstnaností, ekologickou přeměnou, sociální jistotou a emancipačními nároky a při jejímž provádění se potlačí dominance principu zisku. Na tomto základě pracuje PDS na vývoji a přeměně alternativ společenské reformy.

(přeložil M. Neubert)