Teze o podmínkách přijetí do Komunistické internacionály

Nedávno jsem pátral na internetu po historických "21 podmínkách vstupu do Komunistické internacionály". Nenašel jsem nikde nic. Ani KSČM, ani KSČ, ani Haló noviny, Naše pravda, Dialog ... Prostě vůbec nic. A je to přitom moment, který v historii rozhodl o přijetí názvu.

Další pátrání mne přivedlo k anglickým a německým textům. Teprve tam jsem zjistil, že těch podmínek bylo vlastně nejprve 19. Vezměme to ale popořadě.

Na 15. července 1920 svolal šéf Komunistické (III.) internacionály Zinověv zasedání II. sjezdu KI do Petrohradu. Sjelo se tam 167 delegátů s hlasem rozhodujícím a 51 delegátů s hlasem poradním. Celkem bylo zastoupeno 21 komunistických stran. Byla to obrovská změna proti ustavujícímu sjezdu KI, kdy v Evropě ještě komunistické strany jako nezávislé subjekty prakticky neexistovaly.

Po přijíždějící zahraniční delegáty byly na prvních několik dní připraveny kulturní akce, protože vlastní zasedání sjezdu začalo až 19. července (a trvalo do 7. srpna). Mimo jiné byla v Petrohradě uspořádána i velká slavnost s průvodem, ze které jsou po straně dokumentární obrázky.

Pro zajímavost uvedu, že Československo zastupovalo 6 delegátů. Vedle dvou zástupců německé komunistické skupiny (Sonnenstein, Malinow) to byli:

Diskuse o podmínkách vstupu do Komunistické internacionály byla jen jedním bodem jednání sjezdu - vůbec to nebyla formální záležitost. Cílem bolševiků bylo přivést mezi komunisty všechny dělníky dezorientované centristy II. internacionály a současně z tohoto procesu vyloučit centristické vůdce, které považovali za oportunisty. Návrh podmínek připravil ještě před sjezdem sám Lenin - nejprve jich bylo 19. Při projednávání podmínek sjezdem se však došlo k závěru, že i při jejich splnění by mohli do Komunistické internacionály proklouznout nechtění centristé. Proto Lenin na zasedání komise sjezdu 25. 7. 1920 přišel k již upravenému návrhu s podmínkou dvacátou, ke které pak sjezd přidal ještě podmínku č. 21. Text tezí, který následuje, byl schválen 30. července 1920 téměř jednomyslně. Proti byli pouze dva delegáti.
Červeně jsou vyznačeny doplňky oproti původnímu Leninovu návrhu, přeškrtnuty jsou vypuštěné pasáže.


Teze o podmínkách přijetí do Komunistické internacionály

První sjezd Komunistické internacionály nestanovil přesné podmínky přijetí do Komunistické internacionály. V době svolání prvního sjezdu byly ve většině zemí pouze komunistické proudy a skupiny. Druhý sjezd Komunistické internacionály se schází za jiných podmínek. Ve většině zemí existují nejen komunistické trendy a tendence, ale i komunistické strany a organizace.

Nyní se na Komunistickou internacionálu obracejí často strany a skupiny, které patřily donedávna ke II. internacionále, které se chtějí přidat ke Komunistické internacionále, ale které se ve skutečnosti nestaly komunistickými. II. internacionála byla konečně rozbita na kusy. Vědomy si toho, že je situace II. internacionály beznadějná, snaží se středové strany a skupiny "centra" proniknout do Komunistické internacionály, která získává na síle. Současně však věří, že si ponechají určitý stupeň "autonomie", která jim umožní provozovat předchozí oportunistickou či "centristickou" politiku. Komunistická internacionále se stává do jisté míry módou.

Přání určitých vůdčích "centristických" skupin přidat se ke Komunistické internacionále je nepřímým potvrzením skutečnosti, že Komunistická internacionála získává sympatie převážné většiny třídně uvědomělých dělníků celého světa a že je silou, která každým dnem mohutně roste.

Za jistých okolností může Komunistickou internacionálu potkat nebezpečí infiltrace kolísavými a nerozhodnými skupinami, které ještě úplně neodhodily ideologii II. internacionály.

Navíc některé z velkých stran (Itálie, Švédsko, Norsko, Jugoslávie a další), jejichž většiny přijaly komunistické stanovisko, stále obsahují silná reformní a sociálně pacifistická křídla, která jen čekají na možnost znovu zdvihnout hlavu, začít aktivně sabotovat proletářskou revoluci a tak napomoci buržoazii a II. internacionále.

Ani jediný komunista nesmí zapomenout na poučení z Maďarské republiky rad. Maďarský proletariát zaplatil draze za spojení maďarských komunistů s tzv. "levými" sociálními demokraty reformisty.

S ohledem na to považuje Druhý světový sjezd Komunistické internacionály za nutné stanovit zcela přesně podmínky přijetí nových stran a uložit povinnosti stranám již přijatým do Komunistické internacionály.

II. sjezd Komunistické internacionály stanovuje následující podmínky členství v Komunistické internacionále Kominterně:

1. Veškerá propaganda a agitace musí nést jednoznačně komunistický charakter a odpovídat programu a usnesením Komunistické internacionály. Všechny stranické tiskové orgány musí být řízeny spolehlivými komunisty, kteří prokázali svou oddanost věci proletariátu. Diktatura proletariátu nesmí být pouhou frází naučenou ze zvyku. Musí být propagována takovým způsobem, aby byla její nutnost chápána každým řadovým dělníkem, každou dělnicí, každým vojákem a rolníkem ze skutečností jejich života, který bude náš tisk každodenně sledovat.
Periodický i jiný tisk a všechny stranické vydavatelské instituce musí být podřízeny vedení strany bez ohledu na to, zda je v daném okamžiku strana jako celek legální či ilegální. Vydavatelství nesmí zneužívat svou nezávislost a provádět politiku, která neodpovídá politice strany.
V tiskových sloupcích, na veřejných setkáních, v odborech, v družstvech - kamkoliv bude člen Komunistické internacionály připuštěn - musí poukazovat nejen na buržoazii, ale i na její pomahače, reformisty všech odstínů, systematicky a nelítostně.

2. Každá organizace, která se chce přidat ke Komunistické internacionále, musí pravidelně a systematicky vypuzovat reformisty a centristy ze všech odpovědných míst v dělnickém hnutí (stranické organizace, redakce, odbory, parlamentní kluby, družstva, obecní rady atd.) a nahrazovat je prověřenými komunisty, a to bez zbytečné obavy z toho, že zejména na počátku budou řadoví dělníci nahrazovat "zkušené" oportunisty.

3. Téměř ve všech zemích Evropy a Ameriky vstupuje třídní boj do fáze občanské války. Za těchto podmínek nemohou komunisté důvěřovat buržoazní legalitě. Jsou povinni vytvářet paralelní ilegální organizace, které budou v rozhodujícím okamžiku napomáhat straně splnit její povinnosti vůči revoluci. V každé zemi, kde stav nouze nebo výjimečný stav zbavují komunisty možnosti konat všechnu práci legálně, je absolutně nutné kombinovat legální a ilegální činnost.

4. Povinnost propagovat komunistické myšlenky zahrnuje zvláštní závazek mohutné a systematické propagandy v armádě a zakládání komunistických buněk ve všech jednotkách. Je-li tato agitace přerušena výjimečnými zákony, musí se v ní pokračovat ilegálně. Většinou budou muset komunisté provádět tuto práci ilegálně. Odmítnutí vykonávat tuto práci by znamenalo zradu revoluční povinnosti a bylo by neslučitelné se členstvím v Komunistické internacionále.

5. Pravidelná a systematická agitace je nepostradatelná na venkově. Dělnická třída nebude schopna zvítězit, nebude-li podporována zemědělským proletariátem a alespoň částí nejchudších rolníků a nezajistí-li si svou politikou neutralitu alespoň části zbytku vesnické populace. V současnosti je komunistická práce na venkově neobyčejně významná. Měli by ji většinou provádět revoluční dělníci-komunisté z měst i vesnic, kteří mají kontakty na vesnicích. Odmítnout tuto práci nebo svěřit ji do nespolehlivých reformních rukou znamená zřeknout se proletářské revoluce.

6. Každá strana, která chce patřit ke Komunistické internacionále má za povinnost demaskovat nejen otevřené sociální vlastenectví, ale i falešnost a pokrytectví sociálního pacifismu,  musí dělníkům systematicky ukazovat, že bez revolučního svržení kapitalismu nebude schopna zabránit nové imperialistické válce žádný mezinárodní arbitrážní soud, žádné smlouvy o omezení zbrojení, žádná "demokratická" reorganizace Ligy národů.

7. Je povinností stran, které chtějí patřit ke Komunistické internacionále, aby poznaly nutnost rozejít se zcela s reformismem a "centristickou" politikou a aby šířily tento rozchod mezi co nejširší kruhy členů strany. Konzistentní komunistická politika je bez toho nemožná.
Komunistická internacionála bezpodmínečně a kategoricky požaduje provést tento rozchod v co nejkratší možné době. Nemůže tolerovat situaci, kdy se mohou notoričtí otevření reformisté, jako Turati, Modigliani, Kautsky, Hilferding, Hillquit, Longuet, MacDonald a další, považovat za členy Třetí internacionály. Takový stav by přivedl Komunistickou internacionálu ke krachu podobnému Druhé internacionále.

8. Zvláště výrazný a jasný vztah k otázce kolonií a utlačovaným národům je nutný v případě komunistických stran v zemích, jejichž buržoazie vlastní kolonie a utiskuje jejich národy. Každá strana, která chce patřit ke Komunistické internacionále, má za povinnost odhalovat fígly svých "vlastních" imperialistů v koloniích, podporovat všechna osvobozovací hnutí v koloniích nejen slovy, ale i skutky, požadovat, aby se jejich imperiální spoluvlastenci stáhli z kolonií, pěstovat v srdcích dělníků vlastní země skutečně bratrský vztah k pracující populaci v koloniích a k utlačovaným národům a provádět systematickou propagandu mezi jednotkami vlastní země proti útlaku koloniálních národů.

9. každá strana, která si přeje patřit ke Komunistické internacionále, musí systematicky a trvale vyvíjet komunistické aktivity v odborech, v dělnických a pracovních radách, spotřebních družstvech a dalších masových dělnických organizacích. Uvnitř těchto organizací V odborech je zapotřebí organizovat komunistické buňky, které mají získat odbory atd. pro věc komunismu nepřetržitou a houževnatou prací. Ve své každodenní práci mají buňky povinnost odhalovat všude zradu sociálních patriotů a kolísavost "centristů". Komunistické buňky musí být plně podřízeny straně jako celku.

10. Každá strana patřící ke Komunistické internacionále má povinnost vést tvrdošíjný boj proti Amsterodamské "internacionále" žlutých odborových organizací. Musí mezi odboráři šířit neúnavně myšlenku nezbytnosti rozchodu se žlutou Amsterodamskou internacionálou. Musí všemi prostředky podporovat Mezinárodní asociaci Rudých odborů, zřizovanou v současnosti Komunistickou internacionálou.

11. Strany, které chtějí patřit ke Komunistické Třetí internacionále, mají povinnost přezkoumat personální složení svých parlamentních klubů, eliminovat nespolehlivé elementy a účinně podřídit tyto skupiny vedení strany ústředním výborům stran, a to nejen verbálně, ale i fakticky, musí požadovat, aby každý komunistický poslanec podřídil veškerou svou činnost zájmům skutečně revoluční propagandy a agitace.

12. Veškerý periodický i neperiodický tisk musí být plně podřízen ústřednímu výboru strany, ať už je strana jako celek legální nebo ilegální. Vydavatelství nesmí zneužívat svou nezávislost a provádět politiku, která neodpovídá plně politice strany.

12. 13. Strany patřící ke Komunistické internacionále musí být budovány na principu demokratického centralismu. V současné epoše akutní občanské války mohou komunistické strany plnit své povinnosti, pouze pokud jsou organizovány co nejcentralizovaněji centralizovaně, pokud v nich vládne železná disciplína hraničící s vojenskou a pokud má jejich stranické centrum, těšící se důvěře členů strany, nejširší práva, autoritu a dalekosáhlé pravomoci.

13. 14. Komunistické strany v zemích, kde mohou vykonávat svou činnost legálně, musí čas od času podniknout členskou očistu (obnovení registrace) s cílem systematicky zbavovat stranu maloburžoazních elementů, které do ní nutně pronikají.

14. 15. Každá strana, která si přeje patřit ke Komunistické internacionále, má povinnost poskytovat bezpodmínečnou podporu každé republice rad v boji proti kontrarevolučním silám. Komunistické strany musí provádět jasnou propagandu, aby zabránily transportu vojenského materiálu nepřátelům republiky rad. Musí vést legální nebo ilegální propagandu všemi dostupnými prostředky mezi vojenskými jednotkami vyslanými zardousit dělnické republiky atd.

15. 16. Je povinností stran, které dosud mají staré sociálně demokratické programy, aby je co nejrychleji revidovaly a aby vypracovaly nové komunistické programy v souladu se specifickými podmínkami ve svých zemích a v duchu usnesení Komunistické internacionály.
Je pravidlem, že program každé strany patřící ke Komunistické internacionále, musí být ratifikován pravidelným sjezdem Komunistické internacionály nebo Výkonným výborem. Pokud by Výkonný výbor Komunistické internacionály program strany odmítl, dotčená strana má právo obrátit se na sjezd Komunistické internacionály.

16. 17. Všechna usnesení sjezdu Komunistické internacionály a usnesení Výkonného výboru jsou závazná pro všechny strany, které patří ke Komunistické internacionále. Komunistická internacionála jednající v podmínkách nejakutnější občanské války, musí být budována mnohem centralističtěji než v případě Druhé internacionály. ve všech svých aktivitách však musí Komunistická internacionála a její výkonný výbor brát v úvahu různé podmínky, v nichž musí jednotlivé strany bojovat a pracovat, a přijímat obecně závazná usnesení pouze v těch záležitostech, kdy jsou možná.

17. 18. V souvislosti s tím si musí strany, které se chtějí připojit ke Komunistické internacionále, změnit své jméno. Každá strana, která se chce připojit, se musí nazývat Komunistická strana té či oné země (Sekce Třetí, Komunistické internacionály). Otázka jména strany není pouhou formalitou, ale záležitostí velkého politického významu. Komunistická internacionála vyhlásila rozhodnou válku celému buržoaznímu světu a všem žlutým sociálně demokratickým stranám. Rozdíl mezi komunistickými stranami a starými oficiálními "sociálně demokratickými" nebo "socialistickými" stranami, které zradily prapor dělnické třídy musí být jasný každému řadovému dělníkovi.

18. Všechny hlavní tiskové orgány stran všech zemí mají povinnost otisknout všechny důležité oficiální dokumenty Výkonného výboru Komunistické internacionály.

19. Všechny strany, které patří ke Komunistické internacionále nebo si podaly žádost o členství, mají povinnost svolat co nejdříve mimořádné sjezdy, a to nejpozději do čtyř měsíců po II. sjezdu Komunistické internacionály, aby mohly přezkoumat všechny tyto podmínky přijetí. V té souvislosti musí stranická centra zajistit, aby byla usnesení II. sjezdu Komunistické internacionály známa všem místním organizacím.

20. Ty strany, které si nyní přejí připojit se ke Komunistické internacionále, ale které dosud radikálně nezměnily svou dřívější taktiku, musí vědět, že před vstupem do Komunistické internacionály se alespoň dvě třetiny členů jejich ústředních výborů a všech vedoucích ústředních orgánů sestává ze soudruhů, kteří veřejně a jednoznačně obhajovali vstup jejich strany do Komunistické internacionály před jejím druhým sjezdem. Výjimky lze činit pouze se souhlasem Výkonného výboru Komunistické internacionály. Výkonný výbor má též právo udělovat výjimky v případech zástupců centristických tendencí zmíněných v odstavci 7.

21. Ti členové strany, kteří se zásadně staví proti těmto podmínkám a tezím přijatým Komunistickou internacionálou, musí být ze strany vyloučeni. To samé se týká zejména delegátů mimořádných sjezdů.


Texty z anglického překladu (informace ze serveru www.marxists.com) a německých textů přeložil a do článku připravil
Milan Neubert, 21. července 2003