Charta principů
Světového sociálního fóra

Výbor brazilských organizací, které koncipovaly a zorganizovaly první Světové sociální fórum, konané v Porto Alegre od 25. do 30. ledna 2001, považuje po vyhodnocení výsledků tohoto Fóra a na něm zaznivších nadějí za nutné a legitimní načrtnout Chartu principů, která bude pomůckou při dalším provádění této iniciativy.

Ačkoliv principy obsažené v této Chartě - které by měly být respektovány všemi, kdo se tohoto procesu chtějí zúčastnit a organizovat nová vydání Světového sociálního fóra - jsou kompilací rozhodnutí, která byla přijata během Fóra v Porto Alegre a která zajistila jeho úspěch, rozšiřují dosah těchto rozhodnutí a určují orientace, které plynou z jejich logiky.

 1. Světové sociální fórum je otevřené shromaždiště, sloužící jako ohnisko reflexivního myšlení, místo pro demokratickou debatu o názorech, svobodnou výměnu zkušeností a spojování lidí k efektivním akcím. Slouží skupinám a hnutím, které se staví proti neoliberalismu a dominanci světa kapitálem a jakékoliv formě imperialismu a které jsou odhodlány k tvorbě celoplanetární společnosti, směřující k plodným vztahům v rámci lidstva a mezi ním a Zemí.
 2. Světové sociální fórum v Porto Alegre byla událost jednoho místa a času. Od nynějška, s jistotou, vyjádřenou v Porto Alegre, že "jiný svět je možný", stává trvalým procesem hledání a tvoření alternativ, jenž se nedají redukovat na události, které k němu přispívají.
 3. Světové sociální fórum je celosvětový proces. Všechna shromáždění, která se v rámci tohoto procesu konají, mají mezinárodní dimenzi.
 4. Alternativy navrhované na Světovém sociálním fóru se vyhraňují vůči procesu globalizace, jež je ovládán velkými nadnárodními korporacemi, vládami a mezinárodními institucemi. Tyto instituce pracují v zájmu těchto korporací, přičemž spoluúčastníkem jsou i jednotlivé národní vlády. Tyto alternativy jsou navrhovány způsobem zajišťujícím převládnutí globalizace solidarity jakožto nového stádia světových dějin. Přitom musí být respektována univerzální lidská práva, a to u všech občanů - mužů a žen - všech národů, stejně tak musí být respektováno životní prostředí a musí spočívat na mezinárodních demokratických systémech a institucích sloužících sociální spravedlnosti, rovnosti a suverenitě všech lidí.
 5. Světové sociální fórum pouze shromažďuje a spojuje organizace a hnutí občanské společnosti všech zemí světa, nechce však být orgánem reprezentujícím celosvětovou občanskou společnost.
 6. Shromáždění Světového sociálního fóra nejsou míněny jako jednání Světového sociálního fóra jako tělesa. Nikdo proto není oprávněn vyjadřovat v jakémkoliv dalším pokračování Světového sociálního fóra pozice, které prohlašuje za pozici všech účastníků. Účastníci Fóra nebudou vyzýváni přijmout rozhodnutí jako těleso, ať již hlasováním nebo aklamací, stejně jako deklarace či návrhy akcí, kterých se zúčastní všechny či většina z nich. Navrhujeme aby byl tento princip ustanoven jako pozice Světového sociálního fóra jako tělesa.
 7. Nicméně organizacím nebo skupinám organizací, které se účastní shromáždění Světového sociálního fóra, musí být během takovýchto shromáždění zajištěno právo radit se o deklaracích či akcích dle vlastní volby ať již jednotlivě či ve spoluprácí s dalšími účastníky. Světové sociální fórum zajistí všemi prostředky, kterými disponuje, široký oběh těchto rozhodnutí a to bez kontrolování, hierarchizování, cenzury či omezování, ovšem jako úvahy těchto organizací nebo skupin organizací, které dané rozhodnutí učinily.
 8. Světové sociální fórum je pluralitní, rozmanité, nekonfesijní, nevládní a nestranické prostředí, které v decentralizované formě spojuje organizace a hnutí zapojené do konkrétních akcí od místní až po mezinárodní úroveň, kterými vytvářejí nový svět.
 9. Světové sociální fórum bude vždy fórem otevřeným pluralismu a rozmanitosti činností a způsobů, kterým se jednotlivé organizace a hnutí, jenž se jej rozhodly účastnit, připojí, stejně jako různosti pohlaví, etnicity, kultury, generací či fyzických schopností, což zajišťuje tato Charta principů. Tohoto fóra se nesmějí účastnit zástupci stran či vojenských organizací. Představitelé vlády či legislativních složek, kteří uznají závazky této Charty, mohou být pozváni, aby se účastnily jako soukromé osoby.
 10. Světové sociální fórum je proti všem totalitářským a redukcionistických pojetím ekonomie, rozvoje a dějin i proti státem užívanému násilí jako prostředku sociální kontroly. Světové sociální fórum se drží respektováni lidských práv, metod skutečné demokracie, účastnické demokracie, mírových vztahů, rovnosti a solidarity mezi lidmi, etniky, pohlavími a lidmi a zavrhuje všechny formy nadvlády a podrobování jednoho člověka jiným.
 11. Jakožto debatní fórum je Světové sociální fórum pohybem myšlenek, které vyvolávají odezvu, a průhledným oběhem výsledků této odezvy na téma mechanismů a nástrojů nadvlády kapitálu, prostředků a akcí sloužících k odporu proti této nadvládě a k jejímu překonání a alternativ, které mají řešit problém vylučování a sociální nerovnosti, což proces kapitalistické globalizace se svými rasistickými sexistickými a životní prostředí ničícími dimenzemi vytváří a to mezinárodně i uvnitř jednotlivých zemí.
 12. Jakožto rámec pro výměnu zkušeností podporuje Světové sociální fórum vzájemné pochopení a uznání mezi zúčastněnými organizacemi a hnutími a zvláštní důraz klade na tuto vzájemnou výměnu mezi nimi.
 13. Jakožto prostředí pro vzájemné vztahy se Světové sociální fórum snaží posílit národní i mezinárodní vztahy mezi organizacemi a hnutími, které - jak ve veřejném, tak v soukromém životě - zvyšují možnosti nenásilného sociálního odporu proti dehumanizaci, kterou celý svět podstupuje, a proti násilí používaném státem a posílit humanizační měřítka, které tyto organizace a hnutí používají při svých akcích.
 14. Světové sociální fórum je proces, který povzbuzuje své účastníky zasazovat své akce (od místní po národní úroveň a snažit se je zapojit do mezinárodních souvislostí) do rámce celoplanetárního občanství a zařadit je do globální agendu změny - včetně metod, kterými zkoušejí vytvořit nový solidární svět.

Schváleno a přijato v Sao Paulo, 9. dubna 2001 organizacemi, tvořícími Organizační výbor Světového sociálního fóra, schváleno se změnami Mezinárodní radou Světového sociálního fóra 10. června 2001.

Anglickou verzi naleznete ZDE.