Prohlášení Historického ústavu ČSAV

Drazí spoluobčané!

Končí první dlouhý den agrese a nevyhlášené války pěti států Varšavské smlouvy proti naší zemi. Okupantům se podařilo nás srazit na kolena, nepodařilo se jim instalovat kolaborantskou vládu garnituru, vyvolat zmatek, rozvrat, bratrovražednou válku, nevehnali nás do bezhlavých akcí vedoucích k masakrům. V nikdy dosud nepoznané situaci vytváří se nová jednota všech našich národů národnostních skupin a sociálních vrstev, nesená odhodláním vytrvat až do konce v úsilí o suverenitu, demokracii, svobodu a socialismus. Nezměrná obětavost pracovníků rozhlasu udržuje naše spojení se světem a posiluje naši odvahu a vůli nevzdat se a nepodlehnout. V podmínce agrese a krizového stavu, v situaci, kdy jsou rozrušeny ústavní a centrální politické orgány a kdy je řada čelných státních činitelů internována, vyvíjí čs. vláda jako jediná legální vláda ČSSR veškeré úsilí, aby splnila své funkce jako vláda suverénního státu a volá nás na pomoc.

Podporujeme toto úsilí vlády a připojujeme se k její výzvě a požadavkům.

Zejména žádáme:

  1. Okamžitý odchod vojsk pěti států z čs. státního území.
  2. Zastavení všech agresivních akcí ze strany jejich vlád.
  3. Obnovení normálních podmínek (včetně zrušení internace) pro činnost čs. ústavních a politických činitelů, orgánů a organizací.

Vynasnažíme se řídit se ve své práci a činnosti v těchto hodinách a dnech výzvou vlády k státnické rozvaze a ke klidu. Dáváme vládě, stranickým a odborovým orgánům všechny své síly k dispozici nejen jako historici, publicisté, ale jako občané kdekoliv toho bude zapotřebí, včetně veškerých akcí nezbytných k zabezpečení zásobování a dalších služeb obyvatelstvu a vytváříme operativní předpoklady k poskytnutí této pomoci.

Považujeme za nejcennější rys vnitropolitického vývoje naší země v krizi vytvořené vojenským přepadem skutečnost, že se nezformovala ani kolaborantská vrstva ani klika zrádců naší suverenity, jež by poskytla agresorům možnost krýt na mezinárodním fóru věrolomné porušení spojeneckých svazků a závazků a umožnila jim žádoucí politické aranžmá. Zabránit politické kolaboraci s okupanty považujeme nadále za nejnaléhavější požadavek dne. Je to v našich silách. Každý, kdo by chtěl rozbít zevnitř naši nynější jednotu a vrazit dýku do zad našim ústavním činitelům, si musí být vědom, že by byl smeten nenávistí všeho lidu a že by mu historie tento čin nikdy neodpustila. Osm měsíců roku 1968, třebaže byl teprve počátek obrodného procesu, je pro nás živou připomínkou, že máme co ztratit! Je v sázce celé naše úsilí o humánní socialismus. Je v sázce také svoboda slova a tvůrčí vědecká práce, která nám historikům v posledních měsících umožňovala obracet se k vám svobodně s výsledky naší práce.

Dějiny našeho státu a národů znají už jeden Mnichov. Draze jsme za tuto kapitulaci zaplatili. Nejen ztrátou suverenity, nezměrným utrpením statisíců a miliónů, ale také strašlivým otřesem, z něhož se náš národ dlouho vzpamatovával.

Pro nás není života na kolenou. Chceme žít a pracovat ve stoje. Je to v našich silách!

(Z technických důvodů přečteno pouze zčásti. Dokument z archivu HÚ ČSAV)

21. 8. 1968