Stanovisko KSS k 35. výročiu príchodu vojsk Waršavskej zmluvy do Československa

Komunistická strana Slovenska situáciu v Československu v rokoch 1968/69 hodnotí ako krízové obdobie v strane a spoločnosti. Aj po 35 rokoch, na základe analýzy činnosti tzv. reformných síl, možno konštatovať, že prevažnej väčšine predstaviteľov "Pražského jara" nešlo iba o odstránenie chýb, ktoré sprevádzali budovanie socialistickej spoločnosti, ale o odstránenie socializmu ako spoločenského poriadku. Vtedajšiemu vedeniu KSČ na čele s Alexandrom Dubčekom sa kontrola politických a spoločenských udalostí vymkla z rúk; vedenie strany a štátu sa stalo iba nečinným pozorovateľom spoločenských pohybov a postupnej anarchie vo všetkých oblastiach života spoločnosti. Príchod vojsk Waršavskej zmluvy zastavil proces smerujúci k pádu socializmu v Československu a odstránil stále intenzívnejší vývoj ku konfrontácii vo vnútri spoločnosti.

Komunistická strana Slovenska zastáva názor, že neboli vyčerpané všetky možnosti na zastavenie spoločenského chaosu a nežiadúceho vývoja v Československu.

Predovšetkým:

Vedenie strany a štátu mohlo teda predísť príchodu vojsk Waršavskej zmluvy a razantnejšie sa pokúsiť riešiť situáciu vlastnými prostriedkami.

Predsedníctvo ÚV KSS
21.8.2003