Nóta MZV zaslaná velvyslancům ČSSR v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Budapeští a Sofií k předání vládám, u nichž jsou akreditováni

„Velvyslanectví ČSSR z pověření MZV ČSSR, jménem vlády a se souhlasem presidenta ČSSR sděluje MZV ... toto:

V noci z 20. na 21. srpen 1968 došlo ke společné soustředěné invazi leteckých a pozemních sil SSSR, PLR, MLR a BLR na území Československa. Vojska pronikla na území Československa současně z mnoha míst, obsadila důležitá místa a v krátké době okupovala celé území Československa.

Aby bylo zabráněno neodčinitelným katastrofálním důsledkům pro vztahy Československa k ... a ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, ústavní představitelé ČSSR a předsednictvo ÚV KSČ vyzvaly občany republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Armáda, bezpečnost a lidové milice ze stejného důvodu nedostaly rozkaz k obraně země.

Tento postoj vlády Českoslovenka tváří v tvář násilné okupaci země ocení historie jako přínos malé země pro záchranu mezinárodního míru.

Vláda ČSSR prohlašuje, že nikdy ani ona ani kterýkoli jiný ústavní orgán této země nedal souhlas k invazi a okupaci Československa.

Násilná okupace Československa je v rozporu s Chartou OSN, Varšavskou smlouvou a se základními zásadami mezinárodního práva. Kolektivní akcí pěti států byl podniknut útok na nezávislost ČSSR a neslýchaným způsobem porušena její územní nedotknutelnost.

Vláda ČSSR co nejrozhodněji protestuje proti tomuto kroku. Žádá vládu ... jménem všeho československého lidu, jménem mezinárodního míru a spolupráce, aby okamžitě byla ukončena protiprávní okupace Československa a stažena všechna vojska z československého území.

Vláda ČSSR vyslovuje v této dějinné chvíli naději, že vláda a lid ... pochopí vážnost situace vytvořené ozbrojenou akcí, již není možno nikterak vysvětlit, tím méně zdůvodnit, a umožní zákonným představitelům čs. lidu, jehož mají plnou podporu, aby mohli pokračovat ve své normální činnosti.

Vláda ČSSR si vyhrazuje právo podniknout všechna nezbytná opatření, jestliže její žádosti o okamžité ukončení okupace Československa nebude vyhověno.“

Druhá nóta MZV zaslaná velvyslancům ČSSR v Moskvě, Varšavě, Berlíně, Budapeští a Sofií k předání vládám, u nichž jsou akreditováni

„Velvyslanectví ČSSR se odvolává na svou nótu z dnešního data, v níž co nejrozhodněji jménem vlády se souhlasem presidenta ČSSR protestovalo proti invazi a násilné okupaci československého území a v níž žádalo vládu ..., aby byla okamžitě ukončena protiprávní okupace Československa a stažena všech na vojska z čs. území.

Velvyslanectví upozorňuje vládu..., že na území Československa je vážným způsobem znemožňována činnost ústavních orgánů státu, jako presidenta, vlády, Národního shromáždění, národních a místních orgánů státní moci. Vážný charakter situace vyplývá mimo jiné z toho, že došlo k zadržení politických a veřejných činitelů naprosto protiprávním způsobem, např. předsedy České národní rady a tajemníka ústředního výboru KSČ. O osudu dr. Císaře nemají čs. státní či jiné orgány žádné další zprávy. Delegace Národního shromáždění, která byla vyslána na velvyslanectví v Praze, se nevrátila. Okamžité propuštění dr. Císaře a delegace Národního shromáždění je požadavkem, který odpovídá elementárnímu pojetí práva, a čs. místa očekávají, že podobné případy se nebudou již za žádnou cenu a v žádném případě opakovat.

Na různých místech dochází také ke krveprolévání v řadách civilního obyvatelstva, ke škodám na veřejných i obytných budovách a k nedozírným ztrátám v celém národním hospodářství. Je ohrožováno zásobování obyvatelstva a poskytování lékařské péče raněným, ochromena doprava a komunikace. Mnohé veřejné budovy a veřejná zařízení byla obsazena okupačními vojsky.

Velvyslanectví z pověření své vlády, kromě zcela zásadních požadavků obsažených ve své předchozí nótě, naléhavě vyzývá vládu ..., aby podnikla taková opatření, která umožní obnovu normálního života v zemi a aby neprodleně zastavila veškeré násilné akce proti obyvatelstvu Československa.“

(Dokumenty a prameny MZV)