Text prohlášení blíže neurčené skupiny čs. státních a stranických činitelů,

kteří údajně požádali Sovětský svaz a další socialistické země o pomoc na „záchranu socialismu“ v Československu.

(Text prohlášení zveřejnil dne 21. srpna 1968 TASS.) Podle některých osobních svědectví mělo být prohlášení zveřejněno v Československu těsně před vstupem okupačních vojsk na území Československa. Prohlášení doručil 21. srpna v 8 hod. ráno do ČTK její bývalý ústřední ředitel M. Sulek. ČTK však prohlášení nevydala.

Občané Československa, dělníci, rolníci, příslušníci pracující inteligence, muži, ženy, mládeži.

Vy všichni, bez rozdílu politické příslušnosti, národnosti, náboženství a společenského postavení, kterým je naše socialistická vlast drahá a kterým je skutečným domovem, k vám všem se obracíme v této osudové chvíli, která navždy zůstane klíčovým okamžikem našich dějin i našeho dalšího socialistického a demokratického vývoje, kdy nám všem jde o hodnoty vykoupené naším dvacetiletým úsilím, našimi oběťmi, naší prací, ve chvíli, v níž jde o vše.

Obracíme se na vás v okamžicích, kdy výsledky našeho socialistického zřízení ohrozily síly, zneužívající progresivní kroky, k nimž dala podnět sama strana na lednovém plénu ústředního výboru KSČ a které jsou od té doby upřímně uskutečňovány stranou v zájmu dosažení skutečné demokracie a skutečné humanity, ideálů to všech čestných občanů naší vlasti.

Z iniciativy strany jsme se v lednu vydali neprozkoumanou cestou hledání a nacházení nové tváře socialismu, který by odpovídal našim národním podmínkám, způsobu života a myšlení našeho lidu a s níž by spojoval své společenské i osobní perspektivy. Strana otevřeně kritizovala chyby minulosti. Rozhodně se zřekla systému osobní moci, který deformoval vpravdě humánní a demokratickou podobu socialismu. Za aktivní účasti a podpory všech čestně smýšlejících vlastenců rozhodně vykročila do nového období s nejčestnějšími úmysly napravit chyby minulosti a vytvořit podmínky pro plnokrevný, bohatý a šťastný život v naší vlasti.

Základní občanská práva, která byla vždy bytostně spjata s představami našeho lidu o demokracii a humanitě, byla znovu obnovena v myšlenkách a v progresivním duchu akčního programu KSČ, v této dlouhodobé platformě našeho socialistického vzestupu, což se setkalo s nebývalou širokou podporou našeho lidu.

Především tato masová podpora vyjádřila oprávněnost, sílu a přitažlivost naší nové cesty. Zejména tato skutečnost dokázala, že přes všechny nedostatky předlednového období jsou ideje socialismu v našem lidu hluboce zakořeněny, že socialismus považuje náš lid za přirozené prostředí svého života a že jeho hluboký smysl pro právo a spravedlnost našel svůj pravý výraz právě v progresivních myšlenkách otevřených lednovým plénem. Tyto myšlenky vymanily společnost z nezdravé lhostejnosti a otevřely naplno stavidla mocnému proudu zdravé, neopotřebované iniciativy. Náš lid v této historické zkoušce skvěle obstál a znovu osvědčil svoji vysokou vyspělost a zralost.

Bohužel toto období hledání a přetváření naší společnosti zneužily pro své cíle, pro aktivní vstup na politickou scénu i síly, které po dlouhá léta čekaly na takový příhodný okamžik, aby diskreditovaly stranu a upřely jí politické i mravní právo vést společnost. Těmto pravicovým silám fakticky vycházely vstříc i určité síly uvnitř strany a ve stranických orgánech, čímž se dostaly do rozporu s principy a cíli strany, s myšlenkami proletářského internacionalismu. Společně se zaměřily na soustavné narušováni ústavního charakteru naší politické reformy a soustředily se proti pozitivnímu úsilí strany i státních orgánů při realizování záměrů ledna. Zorganizovaly štvavé kampaně s cílem zkompromitovat jednotlivé funkcionáře strany, a to i z nového vedení KSČ, ty kteří se odvážili veřejně upozornit na hrozící nebezpečí a viděli situaci v celé její složitosti. Narušovaly veřejný pořádek, rozpoutaly zaostalé nacionální vášně. Neštítily se ani pomluv naší československé socialistické vlasti, poctivé práce našeho lidu, naší strany, armády a bezpečnosti, žádaly změnu čs. zahraniční politiky. Jejich štvavá kampaň vyvrcholila útoky proti spojenectví se Sovětským svazem, zejména v souvislosti se štábním cvičením ozbrojených sil Varšavské dohody, jakož i útoky proti přátelství se socialistickými zeměmi, čímž vytvořily ovzduší naprosto nepřijatelné pro socialistickou zemi.

Komunistická strana, vláda republiky, Národní shromáždění i Národní fronta zachovávaly svrchovatou míru trpělivosti a porozumění. Nejednou, zvláště však na květnovém plénu UV KSČ bylo proto zdůrazněno, že prvořadým úkolem je zmařit záměry pravicových protisocialistických sil, nedopustit ohrožení realizace akčního programu žádným chybným krokem, zajistit, aby o další linii strany nerozhodovali zastánci extrémních názorů, ale zdravé, progresivní jádro strany, a veřejně dát plnou podporu stranickému i státnímu aparátu, armádě, bezpečnosti, prokuratuře, soudům, lidovým milicím, slovem - konsolidovat vnitropolitickou situaci.

Avšak extrémní pravicové síly, které viděly v této velkorysosti a trpělivosti i ve skutečně demokratickém způsobu řešení vážné politické otázky stranou ne její sílu, ale její slabost, ještě více zintenzívněly svoji činnost. V Praze, jak je známo, po dobu živelných mnohatisícových každodenních shromážděních došlo k hrubým nepřístojnostem, kdy různé živly napadaly a urážely stranu a její představitele, jejichž účast si nejednou samy přímo vynutily. V centru města se započala veřejná podpisová akce za zrušení lidových milicí. Komunisté, kteří na nepovolených uličních shromážděních vystupovali v diskusích se svými názory, byli umlčování hrubým způsobem a nejednou i brutálním násilím. Mnozí se signatářů dopisu z pražského závodu Praga byli hanebným způsobem pronásledováni, včetně propouštění z práce, nadále pokračuje v tisku - i když nepřímo - skandalizování vedoucích funkcionářů jinými, rafinovanějšími způsoby. Tato organizovaná rozvratná činnost vyvrcholila v posledních dnech dokonce otevřeným útokem na budovu sekretariátu ÚV KSC v Praze. Extrémní síly tedy nevzaly na vědomí výzvy strany, ale ještě více stupňují svoji podvratnou činnost ve snaze vyvolat v naší zemi stůj co stůj konflikt. Vznikla tak situace, kdy se veřejně soustavně porušují závazky, které vyplývají z bratislavské deklarace šesti bratrských komunistických a dělnických stran, pod níž jsou i podpisy představitelů naší strany.

V sázce je dnes, soudružky a soudruzi, spoluobčané a spoluobčanky, vše, co náš pracující lid za posledních dvacet let vytvořil, v sázce jsou všechny vymoženosti socialismu, je ohrožena nejen naše cesta socialistické demokracie, kterou jsme v lednu nastoupili, ale i samotná podstata socialismu, naše republika.

Vědomi si nejvyšší odpovědnosti vůči našemu lidu, pocitu opravdového vlastenectví, mezinárodní socialistické solidarity, vědomi si svých internacionálních závazků, vzali jsme na sebe iniciativu k semknutí všech vlasteneckých sil ve jménu socialistické budoucnosti naší vlasti. Nebezpečí bratrovražedného boje, který připravovala reakce a který by byl tragickým opakováním novodobých Lipan, postavilo nás před nezbytnost přijetí historického rozhodnutí, abychom se obrátili o pomoc k Sovětskému svazu a k dalším bratrským socialistickým zemím. Naši spojenci nám poskytli tuto pomoc obdobně jako v roce 1945, kdy šlo o naše bytí či nebytí.

Vyzýváme všechno obyvatelstvo, aby poskytlo veškerou podporu vojenským jednotkám našich spojenců. Po zlikvidování nebezpečí reakčního převratu opustí spojenecká vojska území Československa. Všichni cizinci, kteří se v této době nacházejí na území ČSSR, mohou nadále využívat našeho pohostinství, jejich bezpečnost a nedotknutelnost - budou-li se řídit našimi zákony - je zaručena.

Vedeni pocitem nejhlubší odpovědnosti vůči našemu lidu, vůči naší dělnické třídě, vůči našim národům, vůči mezinárodní dělnické třídě a světovému komunistickému hnutí, obracíme se v této vážné chvíli k vám, občanům republiky, abyste se semkli okolo realisticky smýšlejícího jádra strany, kterému je drahá věc socialismu, pokroku, nové polednové cesty, jemuž je drahá věc přátelství s lidem Sovětského svazu a ostatních bratrských zemí.

Vyzýváme vás, všechny občany naší vlasti, dělníky, rolníky, příslušníky inteligence, muže, ženy, mládež, zdravé síly Národní fronty, příslušníky armády, bezpečnosti, komunisty i nekomunisty, všechny čestné lidi, pevně důvěřující ve vaši rozvážnost, zralost a politickou vyspělost, abyste konkrétními činy zabránili jakýmkoliv silám, ať vně či uvnitř strany, v kontrarevolučním nástupu. Nedopusťte živelnost, rozvrat, anarchii, zachovejte klid a pořádek!

Odmítáme praktiky předlednové politiky. Nedovolíme jakýkoliv náznak návratu ke zkompromitovaným metodám předchozího období, které se setkaly s drtivým odporem naprosté většiny našeho lidu, které ohrožovaly vedoucí úlohu strany i socialistické vymoženosti našich pracujících, které napomáhaly vytvářet situaci, v níž by skutečně mohlo dojít k mocenskému konfliktu. Naopak chceme ubránit i do důsledků uskutečnit progresivní myšlenky ledna, které nás povedou k vytvoření socialistické, skutečně moderní, obrozené a humánní společnosti, jakou měli na mysli zakladatelé učení marxismu-leninismu i ti, kteří tyto ideje začali po vítězném Říjnu přeměňovat ve skutečnost. Dovedeme do důsledku státoprávní uspořádáni naší republiky na federativním základě.

Jsme a budeme důsledně věrni našim progresivním národním tradicím, spjatým s 50. výročím vzniku samostatné republiky, odkazu protifašistického odboje, národním i demokratickým hodnotám Slovenského národního povstání, pražského květnového povstání z roku 1945 i revoluční výzvě z Února 1948 - kupředu, zpátky ni krok! Budeme střežit jako oko v hlavě naše bratrské svazky spojenectví a přátelství se Sovětským svazem a jeho lidem, národy všech zemí světového socialistického společenství a se všemi silami míru, demokracie, pokroku a socialismu - tuto velikou jistotu naší samostatnosti, nezávislosti, národní i státní suverenity, bez níž bychom znovu stáli tváří v tvář hrozbě nového Mnichova i těm, kdož jej v roce 1938 zosnovali. Československo se může rozvíjet jenom jako socialistická země a jako nedílná součást socialistického společenství. Jeho pevnost a síla tvoří předpoklady dalších perspektiv mezinárodního revolučního hnutí. Každé oslabení a narušení socialistického tábora by způsobilo nedozírné škody věci revolučního pokroku a socialismu ve světě.

Obracíme se na vás v plné důvěře, že společným nástupem postavíme hráz hrozícímu nebezpečí, že společným úsilím překonáme současnou těžkou situaci a zabezpečíme pro naši vlast, současné i budoucí pokolení šťastnou přítomnost i budoucnost.

Občané a občanky, vyzýváme vás všechny - od šumavských pohraničních hor až po Čiernou nad Tisou, od Krkonoš až po břehy Dunaje, abyste pochopili velikost a vážnost těchto dnů, kdy nám jde o všechno, s čím spojujeme jméno demokracie a socialismu, abyste si uvědomovali svoji odpovědnost, zachovali jednotu a vzájemnou důvěru, s nimiž musíme vstupovat do příštích dnů. Naší vůdčí zásadou musí být prozíravost, pořádek, pravda, pokrok, perspektiva socialismu, státní suverenita a sjednocená solidarita.

Nechť rozkvétá demokratické, socialistické Československo!

Členové ústředního výboru KSČ, vlády a Národního shromáždění, kteří požádali o pomoc vlády a komunistické strany bratrských zemí