Vysvětlivky

[NÁČRTKY PLÁNU]

[1] Z poznámek 4. Svazku. MEGA, str 685. Tento plán byl sestaven po červnu 1878. ― Protože je v něm zmínka o staré předmluvě k „Anti-Dühringu”, napsané v květnu-červnu 1878 až 1880, a poněvadž v něm chybí jakákoli zmínka o kapitolách „Dialektiky přírody”, jako jsou „Základní formy pohybu”, „Teplo” a „Elektřina”, napsané v letech 1880-1882, lze považovat za nejpravděpodobnější datum sestavení tohoto plánu druhou polovinu roku 1878 nebo začátek roku 1879.

[2] Engels má na mysli starou předmluvu k „Anti-Dühringu” (viz shora str. 39 ― 46).

[3] Plastidulami nazýval Haeckel nejmenší částečky živé plasmy, z nichž každá představuje podle jeho theorie bílkovinnou molekulu velmi složité struktury a má jakousi elementární „duši”.

[4] Engels má na mysli Virchowovu přednášku na mnichovském sjezdu přírodovědců a lékařů roku 1877. V této přednášce Virchow navrhl, aby byla omezena svoboda vyučování vědy. Virchowova přednáška byla vydána jako samostatná brožura pod názvem „Svoboda vědy v dnešním státě”. Proti Virchowovi vystoupil Haeckel, který vydal v témže roce brožuru „Svobodná věda a svobodné vyučování”.

[5] Týká se zoologa Oskara Schmidta, který vystoupil proti socialismu. Roku 1878 Engels navrhl, aby byla podrobena kritice jeho přednáška „O poměru darwinismu k sociální demokracii” (viz K. Marx a B. Engels Spisy, rus. vyd. Sv. XXVII, str. 9 a 12). Pokud jde o Haeckla, vystoupil i on proti socialismu, pokoušeje se sejmout s darwinismu obvinění, že je spolčen se socialistickým hnutím.

[6] Engels má na mysli Helmholtzovu knihu „Populäre wissenschaftliche Vortrage” (Populární vědecké přednášky), Zweites Heft, Braunschweig 1871. Fysikálním pojmem „práce” se Helmholtz zabývá zejména na str. 142-179. O „práci” Engels pojednává v kapitole „Míra pohybu ― Práce” (viz zde v textu str. 77-90).

[7] Z poznámek 4. svazku. MEGA, str. 679. Tento náčrtek byl napsán pravděpodobně po shora uvedeném plánu „Dialektiky přírody”, poněvadž jsou v něm už naznačeny otázky, kterými se Engels zabývá v kapitole „Základní formy pohybu” napsané v roce 1880 či 1881. Ve své základní části je tento náčrtek předběžným plánem stati „Základní formy pohybu”. Z toho lze usoudil, že tento náčrtek byl napsán před statí „Základní formy pohybu”, asi roku 1880.

[8] Engels má na mysli Helmholtzovu knihu „Populäre wissenschaflliche Vorträge”. Zweites Heft, Braunschweig 1871. Toto místo z Helmholtze Engels cituje a kriticky rozebírá v kapitole „Základní formy pohybu” (viz zde v textu str. 73-75).

[9] Helmholtzovy úryvky o „silách” probírá Engels v kapitole „Základní formy pohybu” (viz zde v textu str. 71-73).