Vysvětlivky

Teplo

[1] Ze čtvrtého svazku. Stať není dokončena. Napsána byla roku 1881 nebo začátkem roku 1882, jak je zřejmo z odkazu (viz stranu 98) na „Korespondenci Leibnize s Papinem”, vydanou Gerlandem v Berlíně roku 1881 (předmluva k této knize je datována 31. prosince 1880).

[2] V „Anti-Dühringu” (VII. kap. I. části) a výše v statích „Dialektika” a „Hlavní formy pohyhu”.

[3] Clausius, Die mechanische Wärmetheorie, 2. Aufl., I. Bd., Braunschweig 1876 (Clausius, Mechanická theorie tepla, 2. vyd., I. díl, Braunschweig 1876). - 91.

[4] Srovnej Engelsův dopis Marxovi ze dne 23. listopadu 1882, kde Engels mluví o jednotkách pro měření elektrické energie (viz: K. Marx a F. Engels, Spisy, rus. vyd., sv. XXIV, str. 594).

[5] Leibnizens und Huygens’ Briefwechsel mit Papin, nebst der Biographie Papin’s und einigen zugehörigen Briefen und Aktenstücken, bearbeitet von E. Gerland, Berlín 1881 (Korespondence Leibnize a Huygense s Papinem, spolu s životopisem Papinovým a několika příslušnými dopisy a dokumenty. Zpracoval E. Gerland, Berlín 1881).

[6] Thomson, T., Základ nauk o teple a elektřině, 2. vyd., Londýn 1840. Engelsem uvedený citát je ze stránky 281. Slovo „pohyb” je podtrženo Engelsem.