Dnešní převrácený svět a jeho média

Jan Kozák

Základní teze:

Tématem mého příspěvku je dnešní převrácený svět a jeho média. Jestliže dnes pozorujeme náš svět a co se v něm děje, nemůžeme si nevšimnout, že je zcela převrácenecký, latinsky řečeno perverzní. Ať je to český moralista Havel, který podporuje genocidu Srbů, bankovní úředník Klaus, za jehož vlády přišla řada lidí o své celoživotní úspory, sociální demokraté Zeman a Špidla, kteří poskytují nadnárodním firmám miliardy a prostého českého člověka obírají o poslední peníz, komunisté, kteří spolupracují na rozrůstání kapitalismu, anebo americké válečné akce s názvem „svoboda“, které berou různým národům jejich vlastní identitu - tyto a celá řada dalších fenoménů dnes plně dosvědčují, že perverzita světa se stala hlavním smyslem našeho života.

Tento fenomén však úzce souvisí s dnešní ideologií - s raženým slovem coby médiem celé společnosti, neboť je to právě slovo a jeho smysl, který vytváří nasměrovanost člověka a jeho mysli k jakémukoliv cíli, ba k životu jako takovému. Slovo coby nositel ideje je doslova krví celé lidské společnosti, která je jí vyživována a oživována a právě proto je nutné se starat o její čistotu - aby ani neztuhla, nevystydla, ale ani aby nedostala otravu v podobě jedu lži.

Ze studia počátků lidské civilizace jednoznačně vyplývá, že slovo poznání (u Indů brahma u Řeků logos) bylo základním velebeným médiem lidské společnosti a idea svobody a nezávislosti člověka na světské mocenské zvůli byla uctívána coby bůh - nesmrtelný sóma, „nektar“, který byl nabízen bohům, protože právě oni člověka stvořili ze svých sil a k svému obrazu.

Jméno Slované, které má naše indoevropská jazyková skupina, potvrzuje úctu našich předků ke slovu a velký význam, který slovu přikládali. Tím nejsme mezi Indoevropany žádnou výjimkou, neboť severští Skandové, francouzští Galové, či indičtí bráhmani znamenají totéž - uctívače slova, které je božského původu. Jakou školu slova tedy dnes pěstujeme? Které bohy podporujeme?

V židovské Bibli je v knize Genesis o tomto základním nasměrování poučný příběh. Vypráví o stromu poznání, po kterém se plazí zlý had a rozdává jeho plody, které však židovský bůh zakázal Adamovi pojídat, protože by se potom „lidem otevřeli oči a byli by jako bohové vědouce dobré či zlé“. Na místo tohoto stromu je zde nabízena jiná varianta - „strom života“, který údajně podle Bible roste zcela mimo stromu poznání. Právě touto biblickou cestou odporu vůči poznání se vydala celá naše civilizace a její media a my dnes pouze prožíváme nutné důsledky tohoto základního omylu, který vede mimo život, ba který je zaměřen přímo proti životu. Tato omylná cesta si vytvořila celou řadu podpůrných mýtů. Jeden z jejích základních mýtů říká, že život prý vznikl z neživota, že se sám vyvinul z anorganické hmoty, anebo že z ničeho „bylo Stvořitelem stvořeno“ něco.

V minulém roce proběhla ve sdělovacích prostředcích maličká marginální zpráva o roztržce, ke které došlo na ctihodném shromáždění vědců klasické filologie v Německu. Německá klasická filologie zjistila s konečnou platností, že město Trója, ukazované od dob slavného Schliemannova objevu turistům celého světa v Turecku, je omyl či fikce, neboť na tomto místě Trója rozhodně nestála, stála-li kdy vůbec. Situace v dnešním mediálním světě je však taková, že i kdyby všichni klasičtí filologové celé Evropy místopřísežně prohlásili, že Trója nikdy neexistovala, dál by se nerušeně točily nové americké filmy o Trójské válce, dál by turečtí průvodce ukazovali vyrobeného dřevěného koně, pomocí něhož se Achajové s Odysseem v čele dostali do bran svatého města.

Proč je tomu tak? Je tomu tak proto, že síla, která ovládá náš svět, si nechce nechat vzít své převrácenecké mýty, protože je potřebuje, aby pomocí nich mohla ovládat naši mysl.

Metoda trójského koně, pomocí něhož je možné bez boje - ba přátelsky a s oslavami - vniknout na cizí území, které se potom ovládne, jeho obyvatelstvo vyhubí nebo zneužije a poslouží vetřelcům ke zbohatnutí, je základním modelem šíření západního křesťanství do světa, užívaným v rámci projektu kolonizace či pokřesťanšťování již od samého počátku boje s domnělým „pohanstvím“ či domnělým „barbarstvím“. Tato kolonizace vůbec neskončila pouze podrobením evropských národů, genocidou Indiánů a dalších národů, zničením vzácných asijských kultur, jako např. kultury indické - naopak - tato kolonizace, jak dnes můžeme všichni vidět nejen u nás, ale např. v Palestině či v Iráku, stále pokračuje. Lživé slovo přitom, které vítání údajně přátelského trójského koně vždy doprovází, je samozřejmým a nutným doplňkem či médiem této ze dřeva vyrobené metody.

Jako religionista, který se již řadu let věnuje zkoumání vzniku křesťanství, musím zde potvrdit, že dnešní převrácenectví a obrovská lež, která se stále vine našimi médii, je založena právě v křesťanství samém a jeho zvěsti. Z historicky doložených literárních dokumentů doby a z nově objevených gnostických textů antiky je možné dnes již dokázat, že celý novozákonní Ježíšův příběh v Bibli je obrovská židovská lež, že žádný židovský spasitel Ježíš Kristus nikdy neexistoval, že neexistoval ani Jan Křtitel ani sv. Petr, ani židovská panna Maria a její manžel Josef, že nedošlo k žádnému ukřižování natožpak k tělesnému zmrtvýchvstání nebo nanebevzetí.

Přesto však, nebo právě proto, existuje v každé evropské vesnici a městě svatostánek této židovské lži a historie nám dosvědčuje, že lháři, kteří se dostali ve středověku k moci, likvidovali po staletí ohněm a mečem každý výhonek pravdy, který by se chtěl v Evropě ohřát na slunci a žít. Je to právě o to dědictví, které nás stmelilo do jedné kultury, které vytvořilo prostředí, kdy všechna média ochotně lžou a ochotně i tyto lži tisknou, neboť právě lež a klam je základním médiem převráceného světa.

Právě tato tradice způsobuje, že se komunistické oslavné zprávy o úspěších pětiletky tolik podobají dnešním americkým zpráva z Kosova či z Iráku anebo fašistickým zprávám o úspěších na východní frontě.

Dnešní politik to ví a právě proto existuje mezi normálními lidmi a politiky dělící čára. „Angažovanost“ znamená obzvlášť zde v Čechách snad již od dob porážky husitství či přinejmenším od Bílé hory proto vždy především ochotu lhát a sloužit cizím velmocenským zájmům jako jejich lokaj a vlastizrádce, který dostane dobře placené místo za zradu národních zájmů a zájmů českého člověka. Dnešní generace politiků hrnoucích se „do Evropy“, jako bychom v ní vždycky nebyli, pouze znovu dokumentuje, že postavy jako Slavata a Martinic, Kamil Hácha, ale třeba i Klement Gottwald, poslouchající ne české lidi, ale Moskvu, nebyli v Čechách žádnou výjimkou, ale právě pravidlem. Životadárná myšlenka obrany vlastního národa, čestnosti a pravdy, ze které teprve svébytnost a obrana vlastní identity, vlastní kultury a jazyka roste, tak mizí tím snadněji, čím víc žádostivců touží po tom, být placen jako zástupce českého lidu. Ze zrady českých národních zájmů se u nás stal tradiční výnosný kšeft.

Média jsou, jak už samo slovo označuje, ústředním tmelem a duchem celé společnosti. Je to právě slovo a idea v něm obsažená, jenž formují mysl člověka od dětství až do stáří. To, co se dozvíme prostřednictvím slova, vytváří náš názor a pohled na svět a právě proto je toto médium tak důležité, tak všemocné. S pravdivostí a objektivitou tohoto základního komunikačního prostředku proto přímo souvisí rozvoj nebo pád člověka a s ním i celé společnosti. Z tohoto důvodu bychom se měli prát a bojovat za čistotu a objektivitu médií víc než o cokoliv jiného.

To je však možné pouze tehdy, uvědomíme li si význam řečeného slova pro rozvoj společnosti a vytvoříme li svou vůlí a přesvědčením také myšlenkovou školu a tradici, která bude čistotu slova a jeho nezávislost hájit. Podle staré gnostické filosofie, ze které pochází i slovo Ježíš Kristus, je právě očištěný a svobodný Logos - Slovo tím skutečným Kristem, kterého bychom měli jako praví křesťané uctívat, jej chránit a pěstovat, neboť ten a ne krvavý beránek je naším pravým spasitelem.

Jestliže přijmeme židovskou lež o domnělé spáse lidstva ze zabití a umučení Krista coby velikonočního krvavého beránka, jak se dnes stále děje, přijali jsme již převrácenost a nezbývá nám proto nic jiného, než nadále zabíjet člověka v nás i mimo nás, aby pravda nikdy nevyšla najevo.

Daleko více tedy než vymýšlet všelijaká technická zlepšovadla se mi jeví důležité založit tradici úcty ke skutečné lidské nezávislosti na mocenských strukturách, opřené o úctu k pravdě coby základní hodnotě, bez které se svět člověka hroutí, k pravdě jako věčné ochraně proti všem druhům útisku - ať již pocházejí od despotických tyranů nebo od milionářských sdružení, které zajímá pouze vlastní zisk.

Je nutné založit novou myšlenkovou školu s propracovanou obranou člověka a jeho základních hodnot. Jestliže bude pokračovat současný trend nadřazování peněz a zisku nad člověka, bude se dál rozvíjet kriminalita a korupce a člověk bude hynout.

Dnes je již také naprosto jasné, že je v naší situaci zapotřebí vymyslet a uvést do chodu také obranu čistoty médií před znečišťováním pomocí zamlčování, polopravd či zjevné lži. Jednotlivá media by mohla např. podle sledované kvality svých zpráv dostávat bonifikaci, která by byla stále zveřejňována a tak ovlivňovat čtenáře při jejich výběru. Pokud totiž neučiníme nic, budou všechny technické novinky v oblasti médií pouze vylepšeným prostředkem k našemu útisku a ohlupování.

diskusní přednáška, 16. 4. 2004