Můj názor

Oldřich Lachout

Jak politicko-společenský vývoj v západní Evropě (EU) ukázal, veřejně politickou aktivitu na levici dnes přebírají občanská sdružení a iniciativy a levicové strany zůstávají na chvostu. Ve vrcholové a komunální politice začíná dominovat pravice a fašistoidní až fašistická pravice. KS Francie ztratila své tradičně silné pozice, neboť se nechala ve své vrcholové funkcionářské skupině velkokapitálem finančně i politicky zkorumpovat. V ostatních zemích EU komunistická a postkomunistická levice není schopna se akčně sjednotit a navíc je v řadě zemí prakticky vyřazená z parlamentní politiky.

ČSSD, stejně jako KDU-ČSL, nejsou levicové politické strany, neboť veřejně proklamují udržení stávajícího kapitalistického řádu založeného na vykořisťování člověka člověkem. Pro kapitál jsou garantem udržování zatím jakž takž únosného sociální smíru, aby se náhodou moderní otroci nevzbouřili - to je celoevropský trend. ČSSD od svého vzniku plní historickou úlohu udržovatele vykořisťovatelské buržoazní a velkoburžoazní společnosti pomocí libě znějících sociálních hesel, proklamací a slibů. Nazvání ČSSD ze strany Václava Klause slovem "socialisti" je politický trik matoucí průměrné občany a směřující k rozdělení politického spektra ve vrcholové politice na dvě, u moci se střídající, ve své podstatě totalitní politické strany ODS a ČSSD. Ty budou určovat volební pravidla buržoazní demokracie ke svému vzájemnému prospěchu a ku prospěchu reálně vládnoucího superkapitálu, který je sám o sobě nositelem totality.

KSČM nemůže, při své zatím reálně politické slabosti, politickými nástroji v ekonomické oblasti cokoli zásadně změnit v sociální prospěch pracujících. ČSSD a křesťanští demokraté to udělat nechtějí. Nemohou proto, že jsou včetně kapitálem zkorumpovaných bossů žluťáckých odborů historickým i současným udržovatelem kapitalistického vykořisťovatelského systému.

Oficiální pravice, fašizující strany v ČR i jinde v Evropě hájí zájmy velkokapitálu, nikoliv většiny občanů. Útočí populisticky na nacionální strunu a nízké příživnické pudy člověka. Poměrně značná část starší i mladší generace vysokoškoláků a středoškoláků - politický střed, se naivně domnívá, že se za pomoci pravice a její politiky sociálního darwinismu dostane do skupiny horních 10 000 ať formou drobného podnikání, prací ve státní správě jako mzdové pijavice a mnohdy i příživníci na úkor námezdně pracujících, nebo pomocí vyložených hospodářských a daňových podvodů. Je nepopiratelnou sociologickou a psychologickou pravdou, že převážná část vysokoškolsky vzdělané populace také tíhne více na základě svého egoismu a centrismu plynoucího z pocitu elitářství k vykořisťování a parazitování na většinové, průměrně vzdělané společnosti. Ostatně poválečné dějiny KSČ by mohly o této skutečnosti podat bohatá svědectví v počtech kariérních vysokoškolsky vzdělaných členů KSČ, kteří po 17. 11. 1989 jednak řady KSČ opustili a jednak okamžitě nadšeně vpluli do kalných vod ekonomických podvodů, tunelování, privatizování na základě podpory pravice nebo členství v pravicových stranách a následně v ČSSD.

Místo filozofických úvah některých, zatím levicových myslitelů o tom, jak zreálnit nereálnou vzájemnou "výhodnost" koexistence marxistických myšlenek, které ostatně existovaly dávno před Marxem, s neoimperialismem, který se již stal globálním fašismem ekonomicko- politických elit a maskováním se pro kapitalismus nesporně platícím výrokem F. D. Roosevelta o tom, že "je to v ekonomice, blbče", je nutné lidem ze strany KSČM říci "je to ve vás, lidé". Nikoliv jim postupně ze stran některých historiků a doktorů politických věd jakoby filozoficky a vědecky servírovat, že patrně jinou alternativu než přijmout za své kapitalismus a tím ekonomicko-fašistickou globalizaci, nemají. Jestliže se považujeme za politickou sílu, která nechce být údržbářem surového, liberalismus a lidstvo zotročujícího superkapitálu při správě jeho majetku, jako to dělají pravicové a sociálně demokratické strany Evropy nebo Demokratická strana USA, tak se s kapitálem nemůžeme paktovat!

Nemáme jakékoliv právo být slouhy jak české, tak zahraniční buržoazie, současných otrokářů a dokonce i státně mezinárodních teroristů! Naše reálná politika má být o lidech a pro lidi všeobecně. Nikoliv pouze proklamativně, v důsledku o penězích a funkčních požitcích pro případné politiky KSČM spojených s ekonomickou "mocí", která se, jak známo, bez všehoschopných politiků neobejde. Rozpor mezi politickou rétorikou a následně uskutečňovanou politickou realitou, přehršlí slovních udiček a nabídek kolaborace s kýmkoli a kdykoliv v zájmu honby za korýtky a koryty nebo byznysem, zakrývanou řečmi o levicovosti, státotvornosti a podobně, lidé velmi dobře vnímají a dlouhodobě registrují. A lidé také vědí, že s jídlem roste chuť. Korupční realita pravicové politiky buržoazie, do které se pravice a soc. dem., pokud je to pro ně výhodné, snaží zatáhnout levici, je vysoce lákavá a také nebezpečná. Na oplátku očekává patřičný vděk od komunistických "nýmandů" vyjádřený vstřícností a smířlivostí se stávající korupční situací, neboť je milostivě připustila k pomyjím ze svých koryt.

Realitou je, že levicově myslících je většina občanů. Člověk se také nenarodil otrokem a ve své většině také otrokem nechce být. Říkejme proto lidem, že nemají pouze nárok na mzdu, která zajistí reprodukci jejich pracovní síly. Ptejme se pracujících, zda se jim líbí jejich novodobé otroctví. Ptejme se jich, zda si uvědomují, že zítra mohou žít v nepředstavitelné bídě a otroctví superkapitálu, a aby se nevzbouřili, ostře orwellovsky hlídaní všehoschopnými politiky ČSSD, klerikály a fašistickou pravicí... Říkejme jim to a přesvědčujme je o naší věci. Buďme k nim však naprosto upřímní.

V rámci našeho vstupu do EU vytvářejme realistickou koncepci akčního programu, která by měla schopnost sjednotit reálnou politickou levici včetně levicových občanských iniciativ a sdružení v zemích EU na platformě sociálně spravedlivé všelidové demokracie bez posluhování globálním otrokářům. Prosazujme a soustavně veřejně opakujme tezi, že politik a kapitál musí sloužit pracujícím, nikoliv pracující a politici kapitálu. Jsou to pracující, jejich ruce a mozky, které vytvářejí osobní a společenské bohatství, a také proto na něj mají plný nárok. Nesnažme se za každou cenu podbízet těm, kdo o nás nestojí, nebo stojí pouze tehdy, když je to pro ně v rámci jejich koryt na radnicích a v parlamentu výhodné, ale pro většinu občanů ve svém důsledku nikoliv. Nebuďme také ve vztahu k ČSSD naivně primitivní. Bohumínské usnesení je garantem pravicovosti ČSSD, na jehož zrození se nepracovalo pouze v Lidovém domě a v této zemi. Bohumínské usnesení jako text je totalitní direktivou umožňující politicky podporovat ČSSD ze strany nejreakčnějších, imperiálně fašistických sil světa.

KSČM se nesmí stát lokajem pravice, byť si tato říká mazaně levice, případně ČSSD. Nemáme na to jakékoliv právo a to na jakékoliv úrovni KSČM včetně jejich místopředsedů! Zradili bychom totiž nejen ideály svých otců. Zradili bychom sta, tisíce a milióny poctivých a čestných bojovníků za lidskost a sociální spravedlnost, kteří za ideály sociální spravedlnosti kdy položili své životy, počínaje Velkou francouzskou revolucí, přes rok 1871 a Zeď komunardů, okupaci, koncentráky a pražské barikády. Naše věrnost myšlenkám sociální spravedlnosti a všelidové demokracii neznamená levicový extremismus, nedemokratičnost či stalinismus, nýbrž sociální humanistické cítění povznesené nad obyčejné chamtivé plebejství současných politických elit, zakotvených z nejrůznějších důvodů v celém politickém spektru nejen v ČR.

Haló noviny, 18. února 2003


Pro ilustraci připojujeme komentáře čtenářů, jak se objevily na serveru Haló novin:

Můj názor - komentáře k článku:

Nadpis: Zdařilá analýza
Autor: obyčejný občan, obycejny_obcan@volny.cz
Datum: 18. 2. 2003, 07:04:18

Uvedenou charakteristiku postojů a životní praxe velké části vysokoškolsky vzdělané populace středního věku, musím (bohužel) ze zkušenosti jednoznačně potvrdit.

Nadpis: "Je to v ekonomice blbče" řekl prezident Clinton a ne Roosevelt,
Autor: astream
Datum: 18. 2. 2003, 08:17:13

Článek se jeví příliš bombastický. Je v něm něco neupřímného a jak se domnívám i nepřesvědčivého i ve vztahu ke komunistům samotným. A především nevím, co tím vším chce ten Lachout říci. Že komunisti mají postupovat jak ? Slova jako, "nezradit, nestat se lokaji atd.", dobrá, ale, co to má znamenat za strategii v běžné politice ? Nevstupovat do žádných dozorčích rad, nekandidovat jenom do zastupitelstev a parlamentu, ale už ne do obecních nebo krajských rad, na funkce v Parlamentu atd. ? Za žádnou cenu se nenamočit, zůstat čistí i ve smyslu "politickou praxí nedotčení", aby nemuseli dělat kompromisy a nedostali se do případných problémů ?

Ale náplň činnosti bude v čem potom ? Na demonstracích, na které přijde stovka lidí, jak je v Čechách zvykem ? Čekání až vznikne nějaká větší stávka a tu pak podporovat ?
Je ovšem otázka, jestli z toho budou stávkující odboráři zrovna odvázáni, když je bude podporovat ten bombastický typ lidí jako je Lachout...

Nadpis: Zírám ! Musel jsem se podívat do kalendáře a ubezpečit se, že je rok 2003 !
Autor: Vláďa, VladaPing@seznam.cz
Datum: 18. 2. 2003, 08:56:19

A nikoli 1936 !
V Moskvě !
Procesy....

Nadpis: je 2003
Autor: ukran
Datum: 18. 2. 2003, 09:02:29

neboť Červená verbež pouze pletichaří.
A to je dobře,nee?
Ať se vyžívají (tímto "vyžitím" obohatili oni krásný jazyk češtinu)
dále,co by kdyby a připravují se podpořit všech 1000 aktivistů-od Jakuba Patočky až po anarchisty či skíny..

Nadpis: Lachout
Autor: Evropan
Datum: 18. 2. 2003, 09:21:16

Tak vážení takto vypadá obraz vylízané rudé palice, rétorika padesátých let apod. Ne, to je nad lisdké síly komunikovat s s rudoobludou a s podobnými. Hlavně zdravíčko přátelé!

Nadpis: Zloděj
Autor: A.B., a@b.com
Datum: 18. 2. 2003, 09:27:33

Takže zase vyvlastnit, zestátnit, ukrást, sebrat tomu co má více než druhý, rovnostářství, zaostávání, solidarita se Sovětským Svazem, rusofilství.
Já mám ale jenom jeden život a nechci se solidarizovat s každým, zatímco mí ideologičtí vůdcové se budou pakovat, protože to odpovádá společenskému významu jejich postavení a práce třeba inženýra má stejnou hodnotu ba menší než kopáčova - podle terminologie článku - námezně pracujícího.
Zasloužil byste přes držku a nebo si tyhle ničemnosti pište na záchodku na dveře.

Nadpis: Kdo vás nutí, abyste....
Autor: Nikdo
Datum: 18. 2. 2003, 09:43:19

to četli!
Píšou do svých novin a né do vašich!

Nadpis: Ten článek je zamířen asi spíš do vlastních řad
Autor: astream
Datum: 18. 2. 2003, 09:57:59

".....Nikoliv jim postupně ze stran některých historiků a doktorů politických věd jakoby filozoficky a vědecky servírovat, že patrně jinou alternativu než přijmout za své kapitalismus a tím ekonomicko-fašistickou globalizaci, nemají."

Doktoři politických věd, RSDRové se vyskytují spíš v teoretických institucích KSČM, pokud má nějaký mladík už nynější doktorát z politologie, tak to asi nebude "doktor politických věd" a těžko to bude přívrženec KSČM...

Nadpis: Původně jsem chtěl při četbě článku
Autor: Jakub Roth, Roth.J@seznam.cz
Datum: 18. 2. 2003, 12:07:46

zareagovat na jeden děsný výlev. Pak na druhý, na třetí atd. Takže tedy celkově - pokud je to slovo do vlastních řad, děste se občané. Bolševik se opět chystá vyvlastňovat, sesekávat, zavírat, likvidovat. Zatím mu to naštěstí zapovídá zákon. Zatím.