Pokyn federálního ministra vnitra

k zajištění ochrany údajů v evidencích statisticko evidenčního odboru vnitřní a organizační správy federálního ministerstva vnitra

V zájmu zajištění stability politického vývoje nařizuji s okamžitou platností:

  1. Vyjmout z ústřední evidence SEO VOS FMV evidenční karty, které se týkají
  1. prezidenta republiky,
  2. členů federální vlády, vlády České republiky a vlády Slovenské republiky,
  3. poslanců Federálního shromáždění,
  4. poslanců České národní rady, Slovenské národní rady a předáků politických stran.
  1. Vyjmout archivní materiály uložené v operativním archivu SEO VOS FMV, které se vztahují k výše uvedeným osobám.
  2. Uložit registrační protokoly do plechových obalů a tyto zapečetit. Změny v registraci řešit náhradním způsobem s využitím lístkovnice a na počítači.
  3. Evidenční karty, archivní materiály a registrační protokoly uložit do zvláštního fondu SEO VOS FMV.
  4. Okamžitě signalizovat ministru vnitra ČSFR všechny případy, kdy lustrace směřuje do okruhu osob, uvedených v bodu 1 tohoto pokynu.

Ministr vnitra ČSFR
JUDr. Richard Sacher

V Praze dne 2. dubna 1990