Když se čistí voda, nemusí se vylít

Rozhovor Haló novin s místopředsedou ÚV KSČM Václavem Exnerem

Před sobotním zasedáním ÚV KSČM se v některých sdělovacích prostředcích vystupňovaly spekulace, že část KSČM chce odvolat Jiřího Dolejše z funkce místopředsedy ÚV KSČM za jeho názor, že hlasoval pro vstup ČR do Evropské unie. Někde uváděli v této souvislosti i Zuzku Rujbrovou a Miloslava Ransdorfa. Návrh zařadit do programu zasedání ÚV KSČM návrh na odvolání Dolejše se skutečně objevil. Bylo to ale za jeho názor k EU?

Na zasedání ÚV KSČM se opravdu dvakrát objevil návrh na projednání odvolání Jiřího Dolejše z funkce místopředsedy. V obou případech to nebylo zdůvodněno jeho postojem k Evropské unii, ale tím, že některá stanoviska ústředního výboru interpretuje jinak, než se navrhovatelům zdálo, že je správné. Pokud jde o odvolávání jiných funkcionářů, tak o nich jsem slyšel spekulovat právě sdělovací prostředky, ale nesetkal jsem se s jediným členem, který by vážně myslel návrh na odvolání. Také na jednání ústředního výboru ani předcházejícím pátečním mimořádném zasedání výkonného výboru nezazněl. Myslím si, že ty návrhy jsou trochu vyprovokované sdělovacími prostředky. Na druhé straně se někteří členové, podle mého názoru oprávněně, domnívají, že ve vystoupení vedoucích funkcionářů se vyskytují různé názory, a to i při interpretaci usnesení výkonného výboru nebo ústředního výboru nebo i sjezdu, a že tyto rozdíly v interpretaci neodpovídají tomu, co bylo konkrétně usneseno. A potom je svým způsobem oprávněné, pokud členové žádají vysvětlení, případně nápravu stavu.

Právě o tom se několik hodin diskutovalo jak na mimořádné schůzi výkonného výboru, tak na zasedání ústředního výboru. Ale opravdu bylo na těchto jednáních zřejmé, že dojde k nápravě stavu, že se tato situace zlepší, aby lidé netápali, co vlastně KSČM chce prosazovat?

Jestliže se čistí voda, tak to neznamená, že se vždycky musí vylít. Tyto diskuse, které opravdu na obou zasedáních, a dokonce i mimo ně, probíhaly několik hodin, přispěly k tomu, že všichni si vyjasnili, jaké postoje zastávají a jak interpretovat jejich stanoviska. V některých případech byla uznána i vlastní chyba, vyplývající buď z nešťastného vyjádření nebo z toho, že nebylo v dané souvislosti připomenuto, jaké je usnesení ústředního výboru. Na druhé straně všichni diskutující respektovali, že každý z nás může mít názory, které nemusí být naprosto stejné, a že je to ve shodě také se zásadami naší činnosti a stanovami strany.

Jedna věc jsou oficiální návrhy na odvolání jednoho místopředsedy ústředního výboru, o nichž ti, kteří znají situaci v KSČM, ani nepředpokládali, že projdou. Něco jiného jsou vztahy ve vedení ÚV KSČM. Jsou tak napjaté, jak se někde vypráví?

Pokud mohu zaujmout své osobní stanovisko, pak se mně nezdá, že bych jako člen vedení měl napjaté vztahy s kterýmkoli jiným členem vedení strany. Je ovšem pravda, že v některých otázkách, jak mnozí v diskusi přiznali, komunikace vázla. A že právě to, co se v diskusi vyjasnilo, je, že komunikace by se měla posílit. Jestliže dochází k nějakému nedorozumění, měla by se hledat cesta k tomu, aby se co nejrychleji buď vysvětlilo, nebo aby se o něm na příslušném orgánu rozhodlo, pokud i po vyjasnění opravdu zůstávají dvě rozdílná stanoviska.

To zní dost obecně. Bylo přijato nějaké konkrétní opatření ke zlepšení komunikace ve vedení strany v případech, kdy vázne?

Na zasedání ústředního výboru byl přijat návrh, aby se činnost vedení strany před VI. sjezdem vyhodnotila a bylo to zařazeno do návrhu plánu práce. Na druhou stranu si myslím, že celá diskuse skutečně přispěla k tomu, aby všichni, kdo mají pocit, že nejsou pochopeni, nebo že mají názor, který se jim nedaří prosadit a je podle nich správný, našli cestu, jakým způsobem se má řešit tato situace. Kolegium volených funkcionářů a výkonný výbor projevily v diskusi zájem o to se takovými otázkami zabývat.

To vypadá nadějně. Ovšem tak, jak se bude blížit sjezd, lze předpokládat, že bude několik kandidátů na předsedu ÚV KSČM a sdělovací prostředky nejspíš zase spustí spekulace o jejich "souboji". Nevyhrotí to vztahy ve vedení strany?

Tato situace, že je více kandidátů, je za prvé běžná. Bylo to tak i na předchozích sjezdech. A za druhé žádoucí. My jsme se přece rozhodli po roce 1989 nedělat tu chybu, že bychom volili z jednoho kandidáta. Pokládám dokonce za potřebné, aby bylo několik kandidátů na všechny funkce a byl opravdu výběr. To, že máme v našich stanovách a jednacích řádech zásadu, že o personálních otázkách se rozhoduje tajným hlasováním, jenom podporuje možnost, aby se výběr udělal správně. Samozřejmě nové rozhodování o jednotlivých funkcích nese určité napětí a nervozitu. Ale myslím si, že by bylo správné, aby se to projevilo v tom, že se kandidáti budou o to usilovněji snažit, aby jasně delegátům sjezdu sdělili představu o své budoucí práci, řekněme něco jako volební program, a tím posílili svou šanci na zvolení, když bude dobrý.

Myslíte si, že současné vedení strany ve stejném složení dovede KSČM k VI. sjezdu strany?

Pro mě trošku překvapivě obrovská většina diskutujících jak ve výkonném výboru, tak v ústředním výboru vlastně požadovala, aby si toto vedení strany vyjasnilo vztahy a soustředilo se jako jeden kolektiv na přípravu sjezdu. Na jednání ústředního výboru dokonce bylo odhlasováno složení komise pro obsahovou přípravu sjezdu, která právě je tvořena předsedou a současnými místopředsedy ústředního výboru. Naděje a důvěra v toto vedení se projevily mimo jiné tímto rozhodnutím. Domnívám se, že na nás, členech vedení, nyní závisí to, abychom takovou důvěru nezklamali. A zdálo se mi, že jsme všichni rozhodnuti takovým způsobem postupovat. Samozřejmě, že ne úplně všechno se může ideálně povést, ale přípravu sjezdu nedělá jen jedna komise, jen ústřední výbor, který již diskusi nad dokumenty zahájil, ale od podzimu také členské schůze našich základních organizací. Prostor časový i věcný pro přípravu sjezdu a účast celé strany je tím vytvořen.

Haló noviny, 30. června 2003, Miroslava MOUČKOVÁ