Jediné řešení - odchod vojsk

Předsednictvo ústředního výboru Československé strany socialistické se na svém mimořádném zasedání zabývalo vážnou situací, která nastala okupací území Československé socialistické republiky spojeneckými vojsky Varšavské smlouvy. Předsednictvo konstatovalo, že žádný ústavní orgán ČSSR nepožádal ani jednoho z účastníků Varšavské smlouvy o podobný vojenský zásah - a že tudíž došlo k hrubému porušení naší státní suverenity. Pro takový zásah nebyly dány, zejména po jednání v Čierné nad Tisou a Bratislavě, žádné předpoklady.

Československá socialistická republika důsledně dodržovala všechny smluvní závazky vůči svým partnerům z Varšavské smlouvy, proto se domníváme, že akt okupace československého území je nejen hrubým porušováním smluvních závazků, ale také základních principů vztahů mezi civilizovanými, zejména pak socialistickými státy. Jsme přesvědčeni, že obsazení Československa navíc poškozuje zájmy nejen společenství socialistických zemí, ale i zájmy pokrokových sil ve světe. Vzhledem k těmto skutečnostem a k situaci, která se vytvořila, považuje předsednictvo ústředního výboru Čs. strany socialistické za jediné možné řešení okamžitý odchod okupačních vojsk ze svrchovaného území ČSSR, což je také jednomyslným přáním všeho našeho lidu. Tento postup je nezbytný, aby byla zachována legalita činnosti našich státních orgánů a dalšího jednání o požadavcích našich partnerů ve Varšavské smlouvě.

Československá strana socialistická se plně staví za prohlášení presidenta Československé socialistické republiky Ludvíka Svobody, v němž bylo zdůrazněno, že jedině legální orgány mají právo jednat za československý lid.

Jako politická strana plně stojíme za presidentem Československé socialistické republiky Ludvíkem Svobodou, jako jediným zákonným presidentem naší země, plně stojíme za naším Národním shromážděním v čele s jeho předsedou Josefem Smrkovským, za naší vládou v čele s jejím předsedou ing. Oldřichem Černíkem, a plně stojíme za dnešním vedením Komunistické strany Československa v čele s Alexandrem Dubčekem.

Směr nastoupený v souladu s humanistickými a demokratickými tradicemi našeho lidu po lednovém plénu ÚV KSČ je správný a plně odpovídá tužbám a přáním všeho našeho lidu.

Kdyby okupace Československa pěti armádami Varšavské smlouvy neměla být v nejkratší době skončena, pak veškeré důsledky za další vývoj v této zemi jdou na vrub zemí, které nás okupují. Domníváme se, že žádná kolaborantská vláda nedokáže přesvědčit československý lid, že socialismus lze budovat pod bodáky, byť spojeneckých a bratrských armád. Taková vláda (i kdyby snad došlo k jejímu vytvoření) bude československým lidem nenáviděna a izolována, pod vedením takové vlády se Československo skutečně stane velmi slabým místem Varšavské smlouvy.

Předsednictvo Československé strany socialistické se obrací ke všem svým příslušníkům, ke všemu československému lidu, aby v těchto pohnutých dobách zachoval klid, věrnost zákonné vládě a všechny snahy lidí předlednového mocensko-byrokratického režimu o jejich návrat do funkcí a vedoucích míst otevřeně odmítlo. Zůstaňme věrni našim národně demokratickým a humanistickým ideálům, zůstaňme jednotni ve svém postoji k okupaci Československa. Dějiny odsoudí tuto okupaci; naše spravedlivá věc, jak to bylo již mnohokrát v historii našeho lidu, zvítězí.

(Svobodné slovo, 22. 8. 1968)