Bez souhlasu neotvírat!

Dlouho hledané "zvací dopisy" objevil ve středu 15. července 1992 šéf Státního archivu Ruské federace Rudolf Pichoja při třídění spisů v archivu prezidenta SSSR. Byly v zapečetěné obálce s datem 25. 9. 1968. Tehdejší vedoucí všeobecného oddělení ÚV KSSS a pozdější generální tajemník na ní vlastnoručně napsal: "Uložit v archivu politbyra. Bez souhlasu neotvírat. Konstantin Černěnko." Pichoja o tom okamžitě informoval ruského prezidenta Borise Jelcina a ten zavolal v 15.40 hodin Václava Havla. Ve čtvrtek přivezl spisy zvláštní kurýr na Pražský hrad a vpodvečer s nimi seznámil prezident novináře.


Dokument

Vážený Leonide Iljiči,

s vědomím plné odpovědnosti za naše rozhodnutí se na Vás obracíme s následujícím prohlášením. Náš v podstatě zdravý polednový demokratický proces, náprava chyb a nedostatků minulosti i celkové politické řízení společnosti se vymykají postupně ústřednímu výboru strany z rukou. Tisk, rozhlas a televize, které jsou prakticky v rukou pravicových sil, ovlivnily veřejné mínění natolik, že se do politického života naší země začínají nyní bez odporu veřejnosti zapojovat živly nepřátelské straně. Rozněcují vlnu nacionalismu a šovinismu a vyvolávají antikomunistickou a protisovětskou psychózu.

Náš kolektiv - vedení strany - se dopustil řady chyb. Nedokázali jsme správně obhájit a realizovat marxisticko-leninské normy stranického života, především principy demokratického centralismu. Vedení strany už není dále schopno úspěšně se hájit před útoky proti socialismu, není s to organizovat proti pravicovým silám ani ideologický, ani politický odpor. Sama existence socialismu v naší zemi je ohrožena. Politické prostředky a prostředky státní moci v naší zemi jsou nyní už do značné míry ochromeny. Pravicové síly vytvořily příznivé podmínky pro kontrarevoluční převrat.

V této těžké situaci se obracíme na vás, sovětské komunisty, vedoucí představitele KSSS a SSSR, s prosbou o poskytnutí účinné podpory a pomoci všemi prostředky, které máte k dispozici*. Jedině s vaší pomocí lze dostat ČSSR z hrozícího nebezpečí kontrarevoluce. Uvědomujeme si, že pro KSSS a SSSR by tento poslední krok k ochraně socialismu v ČSSR nebyl snadný. Proto budeme ze všech sil bojovat vlastními prostředky. V případě, že by však naše síly a prostředky byly vyčerpány nebo nepřinesly pozitivní výsledky, považujte toto naše prohlášení za naléhavou prosbu a žádost o vaši akci a všestrannou pomoc. Vzhledem ke složitosti a nebezpečnosti vývoje situace v naší zemi vás žádáme o maximální utajení tohoto našeho prohlášení. Z tohoto důvodu píšeme osobně přímo Vám v ruštině.

Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek, Vasil Biľak

MF Dnes, 21. srpna 2003


Poznámka březen 2007

* Na tomto místě jsou rukou Brežněva doplněna slova „včetně vojenských“. Formulaci „vedoucí představitele KSSS a SSSR“ v téže větě současně opravil na „vedoucí činitelé stran a vlád“. Lze proto důvodně předpokládat, že si Brežněv vyžádal nový text „zvacího dopisu“, v němž chtěl, aby byly do hry zataženy i ostatní země Varšavské smlouvy. K nové verzi dopisu pak v Praze připojilo patrně své podpisy dalších asi 40 stranických špiček. Tento druhý dokument ale historici nezískali.