Stanovisko SDS k ekonomice

Prosperující a efektivní ekonomika země nesmí být cílem (takto je chápána našimi ultraliberalisty), ale musí se stát prostředkem ke zvyšování životní úrovně všech, kteří se na jejím rozvoji podílejí, podíleli nebo budou podílet.

Jaký je současný stav ekonomiky země

NH se nachází ve stavu, kdy proběhla forma "privatizace" která měla jen minimální přínos pro nastartování hospodářského růstu. Nestanovení pevných pravidel hry při všech formách privatizace umožnilo na jedné straně nesmírné obohacení formou rozebrání státního majetku, na druhé straně podniky podkapitalizované, zatížené nesplácenými úvěry na lichvářský úrok.

Nesplácením poskytnutých úvěrů došlo ke značnému úbytku volného kapitálu v bankách. Tento kapitál zmizel většinou v zahraničí a nepodílí se tedy na dalším potřebném rozvoji.

V zemědělství došlo k rozkladu funkčních celků na množství malých, nekonkurenceschopných hospodářství..

Zcela nedostatečná bytová výstavba neumožňuje ani předpokládaný trh s byty, ani nutný pohyb pracovních sil za prací.

Jak z této situace

Je nutné do všech důsledků obnovit platnost hesla z restitucí, co bylo ukradeno (zprivatizováno a nezaplaceno), musí být vráceno, včetně důsledného vymáhání způsobených ztrát.

Vynutit důsledné dodržování všech platných zákonů.

Přizpůsobit naše daňové zákony a zákony týkající se financí zákonům normálních a fungujících zemí.

Posílit a zachovat rozhodující vliv státu ve strategických oborech NH (zbrojní průmysl, energetika, rozvodné sítě, hromadná doprava).

Stanovením pevných a průhledných pravidel kapitálového trhu postupně znovu získat důvěru zahraničních investorů, protože bez zahraničního kapitálu se zřejmě v této situaci nedá zahájit proces záchrany a obnovy NH.

Veškerá ekonomická činnost musí být podřízena ekologickým hlediskům.

Zvláštní úloha zemědělství

Nepopiratelnou součásti programu prosperity státu je program prosperity zemědělství. Vytváření zemědělsko.potravinářských podniků, které spojují prvovýrobu se zpracováním a odbytem považujeme ze podmínku rozvoje zemědělství. Jen zemědělství fungující jako moderní intenzivní podnikání je schopné vyrábět kvalitní potraviny pro domácí i zahraniční trh a být na těchto trzích konkurenceschopné.

Je nutné respektovat nezastupitelnou úlohu zemědělství v ekologii, tvorbě a údržbě krajiny, vytváření pracovních příležitostí v ekonomicky "mrtvých" oblastech.

Bytová politika státu

Právo na bydlení je jedním ze základních práv člověka podle Listiny práv a svobod. V tomto mají zcela nezastupitelnou úlohu především města a obce. Ty mají prostředky k řízení bytové politiky, ale chybí jím v tomto okamžiku prostředky k jejich realizaci. V plnění tohoto úkolu je nutné vytvořit vhodné podmínky státní dotační politiky v rámci ekonomických možností země.

Je nutné nastartovat výstavbu sociálních a malometrážních bytů tak, aby bylo možné skutečně uvést do chodu trh s byty podle potřeb občanů i podle potřeb na mobilitu pracovních sil.

Snížení státní byrokracie

Státní byrokracie se rozrostla do nezvládatelných a nefunkčních rozměrů. Státní, okresní a jiné úřady neslouží potřebám občanů, občan se stává jejích rukojmím. Tato mašinérie je navíc nesmírně žravou hydrou státních financí.

Úřady je nutné odpolitizovat, ale profesionalizovat. Jedinými kritérii pro práci ve státních úřadech by měla být profesionalita, mravnost a neúplatnost.

Úloha profesních komor, především hospodářské a agrární

Tyto komory zastupují nezanedbatelná odvětví národního hospodářství. Jejich dnešní úkol je však omezen na jakousi poradní úlohu, bez potřebných pravomocí. Je nutné jejich statut posílit zákonem, členství v nich učinit ze zákona povinné. Statut profesních komor dát do souladu se statuty obdobných komor v zemích EU. Na druhé straně, zákonnými prostředky, omezit případné zneužívání jejích pravomocí pro cistě politické cíle.