Stanovisko SDS ke komunální politice

V komunálních volbách se bude rozhodovat o tom, zda naše města a obce budou spravována "Jinak a Lépe". K tomu bude třeba, aby a radnici byli zvoleni kompetentní lidé s dobrou pověstí, kteří mají pochopení pro každodenní starosti občanů a jsou pro ně ochotni pracovat.

Komunální politiku vidíme v této etapě rozvoje jako základní a zásadní.

Při prosazování zájmů většiny občanů chceme spolupracovat s ostatními politickými stranami a nepolitikařit.

Zastupitelé, zvolení na kandidátkách SDS, by měli při naplňování svých povinností především

  1. hájit oprávněné zájmy občanů
  2. prosazovat volební program strany ve městě a obci
  3. skládat účty ze své činnosti

SDS by měla iniciovat návrh na možnost odvolat zastupitele volební stranou.

SDS navrhuje iniciovat zvýšení kontrolních funkcí okresních shromáždění.

Budeme prosazovat racionalizaci orgánů státní správy a samosprávy s cílem snížit náklady na řízení a správu obcí a měst.

Chceme prosazovat širší a hlubší využití práva kontroly zastupitelstva.

SDS bude prosazovat poměrné zastoupení v městských a obecních radách co do počtu členů podle výsledků voleb. Znovelizovat zákon o obcích.

V oblasti hospodaření s majetkem bude SDS iniciovat provedení inventarizace majetku měst (movitý a nemovitý majetek). Na základě provedené inventury bude prosazovat zachování lukrativních majetků ve správě obcí. Zároveň budeme prosazovat zvýšení péče o majetek měst a obcí a jeho rozšiřování. Za tímto účelem budeme podporovat účast v akciových společnostech. S cennými papíry je třeba rovněž hospodařit ve prospěch měst.

Obec se nemůže zbavit spoluodpovědnosti za bydlení svých občanů.

Výnosy z nájemného a prodeje bytů je třeba ponechat v oblasti bydlení.

Usilujeme o vytvoření podmínek pro dostupnost hypotéčních úvěrů pro každého občana.

Obce musí zajišťovat péči a výstavbu sociálních a bezbariérových bytů.

Podporujeme výstavbu pečovatelských domů pro seniory, matky s dětmi a azylové domy pro občany v tísni.

V ochraně nájemníků chceme spolupracovat se SON a podporovat vytvoření zákona o nájemném bydlení. Odmítáme novely bytových zákonů znevýhodňující nájemníky.

Prosperitu města a obcí chápeme jako základ řešení problémů jejich všestranného života. Bohaté obce (bez chudých občanů) jsou základem bohatého státu.

Podporujeme místní referenda k záležitostem týkajících se většiny občanů.

Podporujeme decentralizaci veřejné správy a posílení samosprávy na úkor státní byrokracie, podporujeme vytvoření vyšších územně samosprávných celků.

Chceme materiálně a finančně podporovat neziskové činnosti v oblasti kultury, sportu a využití volného času, zejména mládeže.

Stát v součinnosti s obcemi musí být garantem nezbytné dopravní obslužnosti. V této souvislosti je nutné, aby existovala státní koncepce dopravní politiky, upřednostňující integrovaný systém dopravy v regionech.

Naším cílem je demokratická, humánní, sociálně spravedlivá společnost, kde hlavní je člověk a trvale udržitelný rozvoj života.