Politické prohlášení IV. sjezdu strany k mimořádným volbám

Sjezd souhlasí s kritickým hodnocením politické a hospodářské situace v ČR ve zprávě celostátního výboru. Většina společnosti ztratila důvěru v pravicovou politiku vládní koalice a očekává od mimořádných voleb nejen vytvoření nové vlády, ale i základní změny v přístupu vlády ke správě veřejných záležitostí, sociální spravedlnosti a péči o hospodářskou prosperitu země.

Trvalým požadavkem strany je pojetí vlády a státní správy jako odpovědné a kvalifikované služby společnosti i jednotlivým občanům. Stát, státní aparát i podniky, ve kterých existuje majetkový podíl státu, se již nesmějí stát kořistí politických stran.

Vládu, kterou hodlá president v nejbližší době jmenovat, pokládáme za ústavní provizórium. Jejím základním úkolem může být pouze běžné spravování veřejných záležitostí a příprava mimořádných voleb v červnu 1998, a to vše pod kontrolou poslanecké sněmovny. Nesouhlasíme s tím, aby se vytvořením tohoto kabinetu zakládala tradice úřednické vlády, která není odpovědná parlamentu.

Od výsledku mimořádných voleb v červnu 1998 očekáváme vítězství levicových sil a vytvoření vlády levého středu. Tuto alternativu k pravicové koalici zastávaly obě dnes spojené strany, SDL a LB, od svého vzniku. Změna vlády po mimořádných volbách by měla znamenat zlom v dosavadním politickém vývoji České republiky. Nová vláda by měla vnést zcela zřetelný lidský smysl do všech reforem, do celého procesu transformace. Pracující člověk, mládež i starší generace musí mít jistotu, že poctivost a dobrá práce je dostačujícím předpokladem pro bezpečný a důstojný život. K tomu je zapotřebí změnit společenskou atmosféru, ve které rozhodující tón udávají peníze. Soukromé vlastnictví občanů, poctivě nabyté, je třeba chránit bez ohledu na jeho rozsah. Současně je třeba prakticky realizovat ústavní zásadu, že "vlastnictví zavazuje". Egoisticky chápaný majetek a jeho využívání se stále častěji dostává do rozporu s ochranou životního prostředí, se zdravím lidu a se šetrným hospodařením s nerostným bohatstvím země. Máme špatné zkušenosti s tím, jak hluboce se narušily mezilidské vztahy, rodinný život, jak dále postoupila komercializace kultury.

Pokládáme za nezbytné zvolit takový parlament, který bude Ústavu a Listinu základních práv a svobod pokládat za základní program svojí legislativní činnosti. Je třeba tvrdě odsoudit dosavadní přístup vládní koalice k ústavnosti. Přesto, že se považovala za konzervativní politickou sílu, pro kterou má být ústava posvátná, jejím charakteristickým rysem bylo ignorování principů ústavy zejména v sociální oblasti, zdravotnictví, v organizaci samosprávy, ochraně státního majetku i přírodního bohatství. Šest let po schválení Ústavy řada jejích článků nebyla naplněna, parlament nepřijal zákony, které ústava předpokládá.

Strana si je vědoma svých omezených možností jako neparlamentní strana. Její členové jsou však připravení v obcích i ve městech přispívat ke sjednocování levicových sil, podporovat spolupráci všech subjektů, kterým záleží na společenské obnově.

Po listopadu 1989 většina veřejnosti očekávala takovou změnu politických a hospodářských poměrů, která by lidem přinesla demokracii i svobodu, spravedlnost, občanskou důstojnost a životní šance pro všechny, kteří poctivě pracují. Tato očekávání se však naplnila jen málo. Sjezd vyzývá všechny členy a organizace strany, aby se intenzívně věnovaly vysvětlování významnosti mimořádných voleb pro další osud naší země. Přitom je třeba usilovat již v předvolebním období o spolupráci levicových sil v zastupitelstvech a ukázat jim i veřejnosti, že v těchto volbách půjde o prosazení základních předpokladů pro úspěšný hospodářský a sociální vývoj, pro reálné zabezpečení sociálních práv. Chceme, aby naše strana přispěla k demokratické diskusi a dalším osudu země, ale i obce a města. Chceme, aby se otevřeně diskutovalo o nedostatcích, které se nashromáždily za posledních 6 let a hledala se konkrétní odpovědnost za činy, které poškodily zájem republiky i obce, Chceme, aby veřejná diskuse na nejrůznějších úrovních byla zbavena ideologických útoků, byla věcná a konstruktivní.

Strana pokládá spojení levicových stran již před volbami za velmi důležité. Je si však vědoma řady předsudků, které zde existují a které pravděpodobně takovou spolupráci do mimořádných voleb neumožní. Prohlašujeme proto, že SDS, vědoma si historické důležitosti volebního úspěchu levice v těchto volbách, přistupuje i na jiné než koaliční formy spolupráce a nebude se podílet na tříštění sil levicově orientovaných stran.