Otevřený dopis levicovým parlamentním stranám

Výzva k podpoře zákonnosti a právního řádu

Vážení,

se znepokojením sledujeme současný politický vývoj v ČR. Nejde nám o hodnocení vlastního "sporu o ČT", ale o postupující veřejně projevovanou neúctu k právu a zákonnosti, o pokusy destabilizovat celý demokratický politický systém ve jménu jakéhosi "vyššího principu mravního" a "nepsaného ducha zákonů", vykládaných pomocí a prostřednictvím masových demonstrací a dalších nátlakových akcí. Víme, že k obdobným krizím v určitém rozsahu došlo již několikrát, máme však obavu, že v tomto případě se poprvé státní moc chystá "zklidnit situaci" tím, že ustoupí a porušování právního řádu akceptuje.

Žasneme nad tím, ze levicové strany v Parlamentu ČR nepostupují rozhodněji proti tomuto nebezpečí relativizace právního řádu a rozvratu zákonnosti. Jsme přesvědčeni, že dodržování zákonů a demokratického právního řádu koneckonců vždy chrání "slabší", tj. ty, na které se především obracejí Vaše volební programy a jejichž zájmy jste si předsevzali hájit. Soudíme, že zvláštní odpovědnost má v tomto směru zejména ČSSD jako vládní strana, protože k úkolům exekutivy patří prosazování zákonnosti a funkčnosti právního systému.

Netajíme se tím, ze naše strana má mnohé výhrady ke stávajícímu uspořádání společnosti a že usilujeme o jeho změnu. Taková změna však musí probíhat systémově, na základě celkového rozboru a diskuse, a ne na nátlak omezených zájmových skupin a "případ od případu".

Prvořadým požadavkem pro nás je přitom to, aby probíhala výhradně demokratickými prostředky - jsme přesvědčeni, že historická zkušenost ukazuje dostatečně přesvědčivě, ze nedemokratická manipulace společnosti "aktivní menšinou" vede nakonec vždy k nedobrým koncům, byť by snad pohnutky takového jednání byly sebeušlechtilejší.

Vyzýváme Vás proto, abyste využili svého parlamentního potenciálu k prosazování zákonnosti a k hledání takových východisek ze stávající krize, která budou skutečně demokratická a budou plně v souladu s právním řádem České republiky.

S pozdravem

Předsednictvo CV Strany demokratického socialismu

V Praze dne 4. ledna 2001