Programové prohlášení LB-SDL

  1. LB-SDL je politickým pokračovatelem SDL a LB. LB-SDL je stranou socialistické orientace. Socialismus chápeme jako humánní, demokratické hnutí, směřující k emancipaci člověka a jeho všestrannému rozvoji. Názorově se blížíme Socialistické internacionále, a proto usilujeme o členství v této organizaci.
    LB-SDL bude podporovat spolupráci všech, kteří usilují o hledání společného východiska z nynější krizové situace naší společnosti. Nechceme se přitom uzavírat do sebe, ale hledáme styčné body se všemi demokraticky a levicově smýšlejícími lidmi v tomto státě.
  2. Klíčovými hodnotami naší politické orientace jsou svoboda a demokracie, solidarita a sociální jistota, lidská práce a rozvoj osobnosti, trvale udržitelný život a mír. Jsme však přesvědčeni, že úspěch na této cestě je možný jen při zachování naší národní identity a svébytnosti a při respektování zájmů a potřeb ostatních států. Jsme proti pokusům o ekonomické a politické ovládání světa. Budoucnost Evropy vidíme v účinném demokratickém systému kolektivní bezpečnosti a v řešení společných ekonomických a ekologických problémů.
  3. Uvědomujeme si, že většina problémů na které společnost naráží, nemá svou příčinu jen v jedné zemi, ale je globálního charakteru. K jejich řešení je nutná mezinárodní spolupráce, proto podporujeme začlenění ČR do evropských struktur, dosažení ideálu sociální Evropy.
  4. Vycházíme z toho, že sociální jistoty jsou podmínkou k využívání řady politických a občanských práv a svobod. K tomu nezbytnou míru jistot musí zaručit stát - prostředkem k tomu je trvalé zajištění zdrojů, zabezpečujících potřebné funkce státu. Nezbytnou podmínkou pro to je dodržování a účinné prosazování zásad právního státu, odpovídající legislativa a péče o bezpečnost občanů.
  5. Zastáváme princip ekologicky orientovaného sociálně tržního hospodářství. K zajištění efektivního fungování společnosti je nezbytně nutná pluralita všech forem vlastnictví. Zároveň je ale nutné regulovat působení trhu v oblastech, kde princip maximálního zisku a prosté uplatnění tržních mechanismů selhává. Stát musí zabezpečit dostupnost vzdělání a zdravotní péče a rozvoj vědy a výzkumu.
  6. Jsme přesvědčeni, že je nutné vytvářet ekonomické podmínky pro rozvoj kultury a sportu, výchovy a vzdělávání a pro ochranu životního prostředí.
  7. Příčinu většiny současných obtíží naší společnosti spatřujeme v sobeckém stranickém přístupu k závažným společenským a ekonomickým problémům, jako je základní orientace ekonomiky státu, jeho zahraničně politická orientace a vojenská doktrína, kriminalita a ochrana bezpečnosti občanů. Převaha stranických zájmů se často projevuje i mezi opozičními stranami. Chceme se podílet na překonání této bolesti české politiky. Jsme pro široké uplatnění přímé demokracie, zapojení různých typů seskupení občanů do politiky a pro rozvoj regionální samosprávy.

Toto prohlášení vymezuje základní orientaci strany LB-SDL. Její podrobnější politický program shrnují materiály "Budoucnost musí vycházet z vlastních zkušeností" a "Program SDL", které zůstávají našimi programovými východisky. Program nejbližších aktivit naší strany bude připraven a zveřejněn v průběhu 2. pololetí 1997.

Praha, 21. 6. 1997