Stanovisko SDS ke školství

Změny v oblasti školství po listopadu 1989 jsou nejen přímým důsledkem probíhajících společenských a ekonomických přeměn, ale ovlivnil je i demografický vývoj naší společnosti a nepřímo se v nich odrazily i proměny v oblastech zdánlivě se školstvím nesouvisejících. Negativně se projevuje dále postupující snižování společenské prestiže učitelů a pedagogických pracovníků, jehož výrazem je i stále přetrvávající pohled na učitele jako "nedostatečně vzdělané a připravené". Zhoršující se postavení učitelů na ekonomickém žebříčku profesí vede dlouhodobě k odlivu mladých a kvalifikovaných pracovníků, zejména mužů, ze všech stupňů škol.

Kladem vývoje byla diverzifikace školství, především zvýšením nabídky v důsledku zřízení soukromých škol. Přineslo to však s sebou ztrátu kontroly nad množstvím absolventů v jednotlivých oborech, a vznik problémů s uplatněním absolventů. Chybí také přesné vzdělávací standardy a minimální požadavky na úroveň žáků a absolventů jednotlivých typů škol.

Pozitivně hodnotíme také rozvoj samosprávy ve školách a zvýšený podíl rodičů na rozhodování, naopak jsme proti snahám omezit samosprávu na vysokých školách.

Za hlavní považujeme: