Stanovisko SDS k sociální politice

Sociální politiku dnešního státu považujeme za nesprávnou a neúčinnou. Stát vybírá prostřednictvím sociálního pojištění částky, které nejsou v odpovídající výši vráceny do sociální oblasti.

Požadujeme důsledné oddělení důchodového pojištění, nemocenského pojištění a příspěvku na nezaměstnanost od státního rozpočtu, včetně pravidelné kontroly hospodaření s těmito prostředky nezávislým orgánem např. NKÚ. Zasazujeme se o to, aby prostředky získané ze sociálního pojištění byly účelně vynaloženy, zejména na politiku zaměstnanosti, sociální rozvoj regionů i na poskytování pomoci sociálně slabým spoluobčanům, ale chceme rovněž navodit stav, aby sociální pomoc nemohla být zneužívána.

V rámci sociálního fondu musí být zabezpečena zvýšená péče o občany, kteří z objektivních důvodů pracovat nemohou. Jedná se např. u kurzy pro invalidní občany s cílem umožnit jim návrat do přiměřeného pracovního procesu a běžného života a zvýšení jejich společenského statutu.

Doporučujeme, aby stát poskytoval odpovídající prostředky do regionů s vyšší úrovní nezaměstnanosti, ať už prostřednictvím veřejně prospěšných prací, podporou podnikání, které vytváří pracovní příležitosti nebo směrováním investorů do těchto oblastí.