Stanovisko SDS ke zdravotní politice

Takzvaná žlutá kniha, publikovaná v r. 1990, obsahující progresivní stanoviska a východiska k realizaci reformy našeho zdravotnictví, byla prvním, ale také posledním elaborátem, který byl vypracován kolektivem odborníků. Stal se základem dokumentu, přijatého vládou v prosinci 1990.

Podle tohoto dokumentu měla transformace resortu směřovat:

Překotná a živelná privatizace, bezuzdné řádění tržních mechanismů a postupně sílící ideologizace problematiky zdravotnictví nastartovaly prohlubující se krizi v celém systému.

Ta je v současné době charakterizována:

K nápravě navrhujeme:

 1. Tržní mechanismy, které při poskytování zdravotnických služeb existují, nelze přehlížet. Nesmí však nikdy převládnout nad principem solidarity a regulační úlohou státu.
 2. Hlavním zdrojem financování zdravotnictví zůstane všeobecné zdravotní pojištění, z něhož bude hrazena včasná, kvalifikovaná kvalitní a přiměřená zdravotní péče pro každého občana.
  Další zdroje financování vidíme ve zřízení regionálních a obecních zdravotních fondů. Stát svoji garanci kvality a dostupnosti zdravotnických služeb na úrovni všeobecného zdravotního pojištění vyjádří spravováním rezervního fondu k překlenutí deficitních situací.
 3. Existenci soukromých pojišťoven. Pokud se skutečně budou lišit spektrem poskytovaných služeb, ale také z toho pramenící rozdílnou výší pojistného, mohou pozitivně ovlivnit potřebné konkurenční tlaky.
 4. Úroveň zdraví národa není jen věcí zdravotnictví, ale je ovlivněna, a to dokonce z větší části, kvalitou zdravotní politiky státu a tím i kvalitou životního stylu. Nezastupitelnou funkcí státu při jeho zdravotní politiky je motivace každého občana k ochraně a udržování osobního zdraví. Jednou z motivačních možností je spoluúčast občana při hrazení zdravotnických služeb, která však bude svojí výší diferencovaná, a to dle potřeb a ekonomických možností jednotlivých sociálních skupin. Od nulové u mládeže a invalidů k symbolické u starobních důchodců, k poměrně vyšší u podnikatelů.
  Při této příležitosti považujeme za vhodné připomenout, že prosazování kategorie "bezplatného zdravotnictví" je zavádějící a populistické. Zdravotní péče je jistým ekvivalentem zboží v současném, ale i v minulém politicko-ekonomickém systému. A někdo ji nakonec zaplatit musí. Cestou všeobecného, veřejného pojištění, soukromého pojištění a připojištění, nebo ze státního rozpočtu.
 5. Ihned je nutno zahájit legislativní, organizační a ekonomické kroky k vytvoření institucí veřejného zdravotnictví, bez kterých stát není schopen racionálně zasahovat do regulačních mechanismů a přizpůsobovat svoji zdravotní politiku okamžitým potřebám, zejména v oblasti prevence všech stupňů.
 6. Dříve existující jednotné metodické postupy v léčebně-preventivní péči, zajišťované systémem hlavních odborníků ministerstva a regionálních odborníků, je potřeba obnovit, a to i z důvodu hospodárnosti poskytovaných služeb.
 7. Reprofilizace lůžkového fondu musí být provedena na základě odborných hledisek, nikoli jen ryze ekonomických. Další podmínkou je významné posílení ambulantní odborné složky, tak jako ve vyspělých zemích našich sousedů. U nás, bohužel, byl zvolen proces právě opačný.

Závěr:

Jsme si vědomi, že jsme jen dílčím způsobem mohli upozornit na neduhy reformy zdravotnictví. Stejně tak jsme jen navrhli některé možné kroky nápravy. Hlubší analýza nemůže být doménou politických stran, ale širokého, nadstranického kolektivu příslušných odborníků s podporou státu.