Stanovisko CV SDS ke vstupu do Evropské unie

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 03. 03. 2001

Zahraničně politické stanovisko přijaté Celostátním výborem SDS 3. 3. 2001

Vstup ČR do EU považujeme za prioritu současné zahraniční i vnitřní politiky ČR.

Rozšiřování Evropské unie je historicky zlomovým procesem, který má zásadní význam pro postavení Evropy ve světě globální éry a pro postavení ČR v této Evropě. Proto plně podporujeme tento proces, a to přes všechny naše výhrady k fungování EU, jejím vnitřním mechanismům a přesto, že si uvědomujeme, jaké sociální dopady s sebou náš vstup do EU může přinést.

Naše přistoupení k EU je zásadním zásahem do rozsahu státní suverenity ČR, k němuž se co nejdříve musí mít možnost v referendu vyjádřit všichni občané ČR.

Protože přibližování k EU probíhá již delší dobu a přijatá opatření již nyní zasahují do naší suverenity, považujeme za nutné, aby byl co nejdříve schválen zákon o referendu a bylo vypsáno referendum o našem vstupu do EU.

Vzhledem k výrazným sociálně ekonomickým rozdílům mezi EU a ČR považujeme za nezbytné, aby po určitou dobu byla naše společnost chráněna soustavou přechodných opatření. Za prioritní považujeme taková opatření, která by zabránila nežádoucím demografickým změnám zejména na venkově a v pohraničí, a opatření na podporu domácí průmyslové výroby.

Sociálně-ekonomická situace ČR (a dalších kandidátských států) a států EU je výrazně odlišná, velmi výrazné rozdíly jsou v úrovni příjmů obyvatelstva i v kvalitě infrastruktury. Nemá-li se naše přistoupení k EU negativně projevit např. vylidňováním venkova, změnou národního charakteru pohraničích území nebo kolapsem celých průmyslových odvětví, je nutné, aby ČR byla chráněna soustavou opatření (může jít jak o určitá omezení ve vztahu ke stávajícím členům EU, tak o vhodné pozitivní stimuly ve vztahu k domácím subjektům). Chápeme, že také EU se bude pravděpodobně muset bránit některým možným negativním důsledkům připojení.

EU musí být demokratická, mírová a otevřená vůči ostatnímu světu, musí mít výrazný sociální rozměr. ČR nesmí ve vztahu k EU být pasivním subjektem, musí se chovat jako rovnoprávný a sebevědomý partner.

Za zásadní považujeme existenci a fungování demokratických mechanismů uvnitř EU. Jsme přesvědčeni, že proces rozšiřování je jakýmsi testem těchto mechanismů, zkouškou zralosti a poctivosti EU. Za důležité pro budoucnost světa považujeme to, aby se EU nestala jedním z dalších nástrojů zostřování jeho rozporů, ale aby naopak přispívala k mírové koexistenci a spolupráci všech národů světa. Ve spolupráci s evropskou levicí musíme usilovat a prosazování sociálního rozměru evropské integrace.

Považujeme za nezbytné, aby byla co nejdříve zahájena rozsáhlá a otevřená diskuse o všech aspektech připojení a jsme připraveni se této diskuse zúčastnit a podle svých sil přispět k jejímu zdaru.

Připojení k EU zasáhne svými důsledky každého občana ČR a ovlivní životy celých generací. Proto musí být občané důkladně seznámeni se všemi souvislostmi a dopady tohoto procesu. Nesmí přitom jít pouze o propagandu nebo reklamu, v diskusi o připojení musí dostat dostatečný prostor i odpůrci tohoto kroku, česká veřejnost se musí mít možnost vyjádřit ke všem stránkám a důsledkům členství v EU. Projednávání všech problémů v naší vnitřní politice musí brát v úvahu "evropský aspekt" a hodnotit je v souvislosti s naším vstupem do EU. SDS se musí aktivněji zapojit do těchto diskusí, jak v domácím, tak celoevropském měřítku.

CV SDS, 3. 3. 2001