Program SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 22. 11. 2003

Platný programový dokument Strany demokratického socialismu schválený 3. zasedáním 7. sjezdu SDS 22. listopadu 2003.

1. Naším východiskem je demokratický socialismus

Plně si uvědomujeme možnosti SDS. Nepřeceňujeme vliv a význam malé země, jakou ČR je, ani možnosti autonomního vývoje v ní. Vycházíme ale z toho, že správné stanovení cílů není ani na místní úrovni možné bez porozumění globálním problémům a bez snahy přispět k jejich řešení. Bez  vědomí globálního rozměru a odpovědnosti by politika degradovala  na víceméně sobecký boj za zájmy úzce vymezených skupin či dokonce na pouhý boj o moc a hmotný prospěch.

Přes obrovský rozvoj výrobních sil a s ním spojený nárůst úhrnného světového hmotného bohatství je pro většinu obyvatel naší planety nedostupný důstojný a vpravdě lidský život. Mnozí jsou odsouzeni k smrti hladem a na nejbanálnější choroby . Zbytečné a rádoby odůvodněné plýtvání na jedné straně je provázeno děsivou hmotnou chudobou na straně druhé. To se týká nejen vztahů mezi bohatými a chudými zeměmi. Má to svůj odraz i v rámci samotných "bohatých" zemí. Nejde jen o to, že taková situace je nelidská a nespravedlivá, ale jsme přesvědčeni, že ve věku jaderných zbraní představuje smrtelné nebezpečí pro celou lidskou civilizaci. Jsme svědky skutečnosti, že v podobě individuálního i státního terorismu se před našima očima hodnoty této civilizace pozvolna rozkládají.

Ve jménu pokroku lidstvo stále spotřebovává mnoho vzácných a obtížně obnovitelných zdrojů, často velmi neefektivně a v zájmu nepočetných menšin. Současně negativně ovlivňuje přírodní a klimatickou rovnováhu naší planety a ochuzuje budoucí generace o druhové bohatství živé přírody. Tento trend ohrožuje další vývoj naší civilizace.

Jsme přesvědčeni, že tyto rozpory jsou přímým důsledkem kapitalistických výrobních vztahů, založených na úsilí o maximální zhodnocení kapitálu a maximální zisk. Tyto výrobní vztahy neustále podobné rozpory vytvářejí už svou podstatou.. Jejich překonání a odstranění není možné bez překonání kapitalistického výrobního způsobu. V době jaderných zbraní je přitom životně důležité pro celé lidstvo, aby k takovému překonání došlo vývojem v rámci existujících vztahů a nikoliv destrukcí stávajícího řádu. Takový vývoj musí také umožnit další využití tvůrčího potenciálu lidí - alespoň stejně efektivně, jako to dokáže kapitalistický výrobní způsob.

Nepředkládáme žádný dogmatický plán vývoje lidské společnosti. Nejsme apoštoly žádného nového náboženství. Jako rozumně uvažující lidé však usilujeme o to, aby měl každý člověk právo na lidskou existenci - na rozvoj svých duševních i tělesných schopností a na důstojné postavení v lidské společnosti, bez ohledu na to, kde a komu se narodil, a bez ohledu na případná omezení jeho tělesných či duševních schopností.

Jsme si vědomi, že jde o určitý ideál, který nelze jednoduše zavést a tím méně nadekretovat. K němu musí lidstvo postupně směřovat. Toto směřování označujeme jako socialismus, protože podmiňuje individuální uplatnění člověka jeho uplatněním společenským. Protože současně dovršuje osvobození člověka od nadvlády vnějších, jemu vnucených vztahů, hovoříme o socialismu demokratickém. Chceme tím vyjádřit také náš cíl uskutečnit tuto přeměnu demokratickou cestou, na základě diskuse a sjednocování názoru většiny lidské společnosti. Uvědomujeme si, že to někdy nepůjde bez odporu vlivných a privilegovaných menšin. Překonávání takového odporu se nesmí stát záminkou k omezování demokracie, svobody a lidských práv. Socialismus a demokracie jsou od sebe neoddělitelné, demokracie bez socialismu se stává pouhou formou, socialismus bez demokracie ztrácí svůj humanistický obsah.

Proto jsou nám cizí úvahy o násilném převzetí politické moci  nebo o diktatuře kterékoliv třídy, strany či hnutí. Tzv. reálný socialismus byl pokusem vybudovat socialismus jako uzavřený, od hospodářského i sociálního vývoje v ostatním světě izolovaný hospodářský a společenský systém antikapitalistické povahy. Tento pokus měl sice zprvu podporu širokých sociálních vrstev, záhy ale vedl k potlačování demokracie včetně využívání politického teroru a represí i vůči nevinným lidem, ke stagnaci hospodářského a sociálního vývoje a narůstající nespokojenosti zejména mladších generací. Pokusy čelit těmto problémům potlačováním občanských práv a svobod a prohlubováním bipolárního rozdělení světa a militarizací vztahů v něm byly bezperspektivní.

V životě společnosti se však uplatňovaly také takové socialistické hodnoty, které samy o sobě vůbec nebyly hodné zavržení - bezplatné vzdělání a zdravotní péče, vyloučení nezaměstnanosti jako sociálního problému a celkový pocit sociální jistoty všech občanů. Dokonce i v politické oblasti existovaly vztahy a instituce, které se po odstranění mocenského monopolu komunistické strany mohly stát základem pro samosprávu a uplatňování vlivu občanů na pracovištích i regionálně. Proto jsme přesvědčeni, že renesance socialismu je historicky nezbytná a reálná.

Ačkoliv spojujeme své naděje s překonáním nebo transformací kapitalismu, neznamená to, že bychom rezignovali na politickou aktivitu v rámci stávajících politických poměrů a že bychom neusilovali o jejich reformování. Vyplývá to i ze samotné podstaty našich představ o postupné systémové přeměně a z našeho přesvědčení, že zárodky nových vztahů kolem nás vznikají už dnes. Podporujeme vše, co vede k odstraňování materiální i právní nerovnosti mezi lidmi, třídami, rasami, národy. Chceme se zapojit do všech aktivit, které posilují samosprávnou účast člověka na rozhodování o věcech, dotýkajících se jeho společenského i hospodářského života, správy obce, regionu, možnosti kontroly a svobodného přístupu k informacím.

2. V praktické politice dáváme přednost všelidským a společenským zájmům před stranickými, třídními či osobními

Ve své činnosti obhajujeme a prosazujeme zájmy lidí tvořivé práce bez ohledu na jejich národnost, původ či přesvědčení. Navazujeme na humanistické a demokratické tradice českého a světového myšlení, nedávná minulost naší vlasti a zkušenosti levice je nám přitom zdrojem poučení a současně trvalým varováním. Základními hodnotami jsou pro nás svoboda, spravedlnost a rovnost, solidarita, lidská práva a demokracie, mír a trvale udržitelný způsob života. Tyto hodnoty jsou spolu nerozlučně spojeny a jejich uplatňování je prakticky možné jen v jejich jednotě.

Úsilí o svobodu jednotlivce je pro nás spojeno s úsilím o maximální rovnost předpokladů pro skutečné využití této svobody, tedy s úsilím o sociální spravedlnost a rovnost a s rozvíjením činné solidarity. Demokracie bez možnosti reálného spolurozhodování občanů a svobodné volby mezi možnými alternativami vývoje společnosti je pouhým souborem procedurálních pravidel, bez reálného obsahu. Mírový a ekologicky vyvážený vývoj jsou základními podmínkami další existence lidské společnosti

Jsou nám cizí myšlenky na jakoukoliv diktaturu, na násilné převzetí moci a na projevy násilí v politice vůbec. Odmítáme snahy o monopolizaci moci tzv. velkými stranami a hrstkou jejich politiků. Upřednostňujeme občanskou společnost, ve které je dostatek prostoru a politických prostředků i k prezentaci a odpovídajícímu uplatnění menšinových politického názorů a k rozvíjení aktivity politicky neorganizovaných občanů.

Jsme svébytnou levicovou stranou, usilujeme o spolupráci se všemi levicovými a demokratickými silami všude, kde se naše ideály a cíle shodují. Cestu ke zvýšení naší účasti v politickém životě ČR vidíme v nejbližší době zejména v širším zapojení našich členů a příznivců do komunální politiky a do občanských aktivit, zaměřených na řešení každodenních problémů občanů. Máme upřímný zájem o spolupráci s takovými občanskými sdruženími a iniciativami. Zejména v této oblasti lidské činnosti je třeba princip konkurence nahradit principy spolupráce a  soutěživosti.

3. Místo ČR vidíme v prosperující, demokratické a sociální Evropské unii, v mírovém a bezpečném světě

Podporujeme zapojení České republiky do Evropské unie, kterou chápeme nejen jako nástroj evropské integrace a posílení váhy Evropy ve světě, ale zejména jako jeden z kroků na cestě k postupnému vyrovnání regionálních a sociálních rozdílů. Pro naplnění tohoto poslání EU je nutné další posilování solidarity uvnitř unie, ale také její otevřenosti vůči okolnímu světu a poctivá snaha s tímto světem spolupracovat.

Významnou roli přitom má posilování demokratických a samosprávných mechanismů  rozhodování v rámci EU, které považujeme za jeden z hlavních úkolů nejbližší budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že národním zájmům ČR nejlépe poslouží poctivá snaha naší politiky v tomto směru, přesné a spravedlivé vymezení a rozdělení samosprávných a delegovaných pravomocí  na úrovni obcí, regionů, národních států i unie jako celku. Výrazem tohoto principu je i využití referenda jako nástroje pro rozhodování o vstupu do EU.

Ve věku atomových zbraní je otázka míru a bezpečnosti důležitější než kdy předtím. Současně stále častější teroristické činy jednotlivců ukazují, že bezpečnost je nedělitelná a že před problémy světa není bezpečná ani sebesilnější velmoc. Jsme přesvědčeni, že správnou odpovědí na tento vývoj není státní terorismus ani použití síly v mezinárodních vztazích, ale hledání cest mírové spolupráce a postupného odstraňování ohnisek napětí.

I když členství ČR v NATO nepovažujeme za plně legitimní vzhledem k tomu, že toto omezení naší státní suverenity bylo provedeno bez referenda, vycházíme z uznání tohoto členství jako základního prvku našeho současného mezinárodního postavení. Nemůžeme se ovšem smířit s že politika NATO je reliktem studené války ani s tím, že je zaměřena na posilování současné nerovnosti ve světě a na udržování globální nespravedlnosti. Tím spíše jsme proti způsobu, jakým se současná politická reprezentace ČR zapojuje do realizace politicko-strategických zájmů USA dokonce nad rámec politiky NATO jako celku.

Jsme pro zvýšení role kolektivní bezpečnosti a posílení váhy institucí, založených na tomto principu - OSN a KEBS. V tom, a v úsilí o takovou reformu těchto institucí, která by posilovala jejich akceschopnost a efektivitu, vidíme žádoucí těžiště zahraniční politiky ČR. Pokud jde o NATO, usilujeme o jeho přeměnu na výlučně obranné seskupení.

4. Ekonomika má být pro lidi a ne naopak

Nestojíme o takové ekonomické změny, které se uskutečňují bez ohledu na zdraví člověka, které neslouží rozvoji vzdělanosti, mravnosti, kulturní vyspělosti a fyzické zdatnosti lidí a které narušují harmonii mezi člověkem a přírodou. Zdrojem národního bohatství může být dlouhodobě jen prosperující materiální výroba, která uspokojí podstatnou část domácí spotřeby a je současně schopna konkurence na zahraničních trzích.

Prosperující a efektivní ekonomiku nepovažujeme za cíl, ale za prostředek k zvyšování životní úrovně všech lidí. Jsme proti tomu, aby se v zájmu honby za makroekonomickými ukazateli odbourávaly sociální jistoty pracujících a aby se stále větší část daňové zátěže přesouvala na námezdně pracující a do nepřímých daní. Daňová zvýhodnění podnikatelských subjektů považujeme za oprávněná jen tam, kde prokazatelně přispívají k řešení sociálně-ekonomických nebo ekologických problémů.

Jsme pro to, aby v celospolečenské diskusi vznikl základní strategický program rozvoje a prosperity naší národní ekonomiky v podmínkách postupující globalizace, který by vymezoval hlavní národohospodářské záměry a cíle ČR.  Jsme přesvědčeni, že mezi těmito cíli musí hrát rozhodující roli rozvoj  vzdělanosti, vědy a výzkumu.

Významné místo v těchto záměrech musí mít zemědělství  - jako odvětví , které má nejen ekonomickou a strategickou, ale i krajinotvornou, ekologickou a sociálně stabilizační funkci. Jeho harmonický vývoj je proto třeba zajistit i za cenu případného přesunu zdrojů, vytvořených v jiných oblastech ekonomiky.

Zasazujeme se v dlouhodobé perspektivě o to, aby v životě lidí  a společnosti hrály vedle ekonomických hledisek a podnětů stále významnější úlohu potřeby ekologické, kulturní a v nejširším slova smyslu sociální, tedy společenské. Budeme tedy prosazovat a podporovat všechny změny společenského a hospodářského mechanismu, které nás mohou tomuto cíli přiblížit..

5. Stát se nemůže zříkat své spoluzodpovědnosti za ekonomické a sociální potřeby občanů

Jsme přesvědčeni, že vytváření podmínek pro důstojný a bezpečný život občanů a pro zajištění sociálního soudržnosti patří k základním funkcím moderního státu. Jsme tedy proti pokusům o snižování role státu v této oblasti.

Pokládáme za nezbytné, aby stát zajišťoval sociální ochranu těm, kteří v důsledku transformace či krachu podniků jsou nuceni změnit zaměstnání či prostředí, aby přispíval k vytváření podmínek pro bytovou výstavbu a zajištění bydlení jako jednoho ze základních sociálních práv.

Jsme proti tomu, aby se pod záminkou boje se zneužíváním systému sociálního, důchodového a zdravotního pojištění postupně tyto systémy odbourávaly a oslabovaly. Všechna opatření v tomto směru musí být skutečně cíleně zaměřena proti zneužívání pojištění.

Tržní mechanismy, jejichž působení se ani v této sféře nelze vyhnout, nesmí přehlušit principy lidské solidarity. To musí zajišťovat  uplatňováním své regulační role stát právě tak, jako zajištění jednotnosti postupů v léčebné a preventivní péči o zdraví lidí.

Naším dlouhodobým cílem je, aby společnost umožňovala uplatnění všech schopností  člověka bez ohledu na jeho případné postižení nebo nedostatky - v tom vidíme naplnění ideálu rovnosti a solidarity mezi lidmi. Věříme proto, že tak jako se postupně daří takto integrovat do společnosti osoby tělesně postižené, musí společnost najít cesty, jak reintegrovat i sociální neúspěšné” jedince.  Podle svých sil se chceme podílet na naplnění tohoto cíle.

6. Klíčem k rozvoji společnosti je péče o vzdělání a celková kulturní vyspělost

Péči o vzdělání, vědu a kulturu považujme za  klíčovou nejen pro rozvoj ekonomiky, ale i pro pozitivní  rozvoj společenských vztahů. Proto se zasazujeme o posílení materiální základny školství a zlepšování společenského postavení učitelů, o dostupnost vzdělání pro všechny.  Jsme pro vytvoření a zavedení jednotných vzdělávacích standardů, příp. minimálních požadavků na žáky, současně však podporujeme zachování maximálního prostoru pro samosprávu škol a tvůrčí přístupy ve výuce.

Za nedílnou součást systému péče o mládež považujeme vytváření podmínek pro využití volného času, sport, rekreaci a sebevzdělávání. Podporujeme tento přístup také jako významný příspěvek ke snižování kriminality a boje proti drogovým závislostem - prevenci v této oblasti považujeme za účinnější než represi.

Za žádoucí považujeme větší finanční podporu státu vědě a výzkumu, podporu účasti našich pracovišť v mezinárodních projektech a podporu aplikovaného výzkumu a propojení mezi vědou a výrobou.

Jsme pro výměnu uměleckých a kulturních hodnot mezi všemi národy a státy, neboť to přispívá k jejich vzájemnému duchovnímu obohacování. Znepokojuje nás šíření braku, propagujícího brutalitu a násilí. Požadujeme větší podporu státu původní domácí umělecké tvorbě, zejména ve finančně nákladných oblastech (jako je např. film), a jeho účast na zachování svébytného rozvoje české kultury.

7. Samosprávu a funkční právní řád považujeme za jeden ze základů prosperující společnosti

Stěžejní význam přikládáme účasti všech občanů na ekonomickém i společenském životě. Proto podporujeme vše, co posiluje samosprávu obcí, regionů, ale i samosprávné tendence v ekonomice. Za zásadní v této souvislosti považujeme požadavek, aby spolu s odpovědností získávaly samosprávné orgány (obce, kraje) také přístup k ekonomickým zdrojům a potřebné rozhodovací pravomoci, včetně ekologických otázek.

Za podstatnou podmínku pro důstojný život na venkově a v regionech považujeme funkční dopravní systém, Požadujeme, aby se stát ve spolupráci s obcemi a kraji stal garantem takového systému.

Jsme pro decentralizaci veřejné správy a samosprávy na úkor státní byrokracie a pro to, aby úřady státní správy začaly sloužit lidem a občan nebyl jejich rukojmím. Podporujeme místní referenda v záležitostech, které se týkají většiny občanů. Zasazujeme se o takovou změnu zákona o obcích, které umožní efektivní kontrolu práce rady a volených funkcionářů zastupitelstvy obcí a měst.

Nepředstavujeme si právní stát v roli všemocného řešitele všech občanských, ekonomických, ekologických a finančních problémů. Požadujeme však, aby vytvářel podmínky pro skutečně fungování sociálně a ekologicky orientované tržní ekonomiky při zachování rovnoprávnosti různých forem vlastnictví.

Máme výhrady k překotné novelizaci základních předpisů a nedobře organizované legislativě, poněvadž vytvářejí špatně organizovaný právní řád, který zhoršuje občanům dovolání se spravedlnosti .Jsme proti neúměrně se prodlužujícím soudním řízením, neboť uplatnění práva soudní cestou se v jejich důsledku stává pro občany prakticky nedostupné.

Za jeden z podstatných nedostatků  našeho politického systému považujeme  nedemokratické volební zákony, které zvýhodňují “zavedené” strany a omezují uplatňování demokratických práv občanů.

Podporujeme uplatňování referenda ve všech zásadních otázkách života státu a neexistenci zákona o obecném referendu vidíme jako jeden z důkazů selhání politické reprezentace.

Jsme pro zrušení lustračního zákona a zákona o protiprávnosti komunistického režimu, které účelově rozdělují společnost a brání společenskému konsensu.

Podporujeme naproti tomu potrestání trestných činů z dob předlistopadových režimů na základě individuálního posouzení viny v rámci standardních právních postupů, stejně tak usilujeme o potrestání deliktů, spáchaných po listopadu 1989.

Jsme demokratickou stranou, respektující plně pluralitu názorů, právo menšiny na obhajobu svého stanoviska. Naše politika důsledně vychází z názorů našich členů, jejich organizací a sympatizujících spoluobčanů. Všechna zásadní rozhodnutí přijímáme na základě svobodné diskuse, stanovisek členů základních organizací a orgánů strany. Nemíníme však být organizací, která žije sama pro sebe. Máme upřímný zájem nezištně spolupracovat s nejrůznějšími sdruženími a iniciativami občanů. Chceme činorodě působit všude, kde lidé mají své pracovní, sociální i osobní problémy, či se setkávají na základě společných zálib a zájmů. Pokládáme za svou povinnost demokraticky usilovat o politický vliv a podíl na rozhodování o věcech veřejných, spoluvytvářet a navrhovat program i koncepci společnosti a získávat pro ně co nejvíce občanů.