Stanovy SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dokumenty SDS, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 22. 11. 2003

Úplné znění stanov schválených III. sjezdem Levého bloku, který se konal dne 21.6.1997 v Praze, ve znění změn schválených IV. sjezdem dne 13.12.1997, V. sjezdem dne 10.4.1999, VI. sjezdem dne 3.3.2001 a VII. sjezdem dne 22. 11. 2003.

Článek I. - Základní ustanovení

 1. Strana demokratického socialismu je politickou stranou podle zák. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sdružování v politických stranách).
 2. Pro své označení užívá zkratky SDS a součástí označení strany jsou i její symboly.
 3. SDS působí na území České republiky.
 4. Sídlem SDS je Praha 3, nám. W. Churchilla 2, PSČ 130 00.

Článek II. - Programové cíle strany

 1. SDS je politickým pokračovatelem Levého bloku a Strany demokratické levice.
 2. SDS je stranou socialistické orientace. Socialismus chápe jako humánní, demokratické hnutí, směřující k emancipaci člověka. Sdružuje občany České republiky, bez rozdílu vyznání a společenského postavení, které spojuje úcta k lidským právům, zájem na sociální spravedlnosti a na prosperitě českého státu a jeho občanů. SDS se hlásí k principům sociálně spravedlivého uspořádání společnosti a ke spolupráci se všemi levicově a mírově orientovanými subjekty v České republice i v zahraničí. Odmítá diskriminaci kterýchkoliv politických strana, sdružení a hnutí, která demokraticky usilují o sociální spravedlnost a mír.
 3. SDS usiluje o získání občanů k odpovědné podpoře programu společenské obnovy, založené na modernizaci, prosperitě, svobodě, sociální spravedlnosti, solidaritě, vzájemné úctě a toleranci.
 4. Programovým cílem SDS je otevřená společnost, založená na výrazně sociálně a ekologicky orientovaném tržním hospodářství s rovností všech forem vlastnictví, na vládě práva nad politikou a na státu nezříkajícím se plné odpovědnosti za důstojný život každého svého občana.

Článek III. Členství ve straně, práva a povinnosti členů

 1. Členem SDS může být každý občan ČR, starší 18 let, který není členem jiné politické strany či politického hnutí ve smyslu zákona o sdružování v politických stranách, souhlasí s programovými cíli SDS a podle svých možností a schopností pracuje k jejich naplňování.
 2. Členství v SDS vzniká
  1. dnem přijetí základním článkem strany na základě písemné přihlášky zájemce.
  2. na základě písemného vyjádření souhlasu zájemce o členství s Programem strany. Vznik členství potvrzuje volený orgán na kterékoli úrovni.
 3. Dokladem o členství je členský průkaz.
 4. Člen SDS má právo svobodně se vyjadřovat ke všem otázkám činnosti strany, jejích orgánů, funkcionářů a pracovníků, předkládat kterémukoli orgánu strany návrhy, připomínky a stížnosti a být přítomen všem jednáním, na nichž se rozhoduje o jeho návrzích či o jeho osobě. Současně má právo být pravidelně informován o činnosti vyšších orgánů SDS.
 5. Člen SDS má právo volit a být volen do orgánů strany všech stupňů a účastnit se na základě stanoveného klíče celostátních jednání strany.
 6. Člen strany je povinen dodržovat Stanovy SDS, podle svých možností pracovat v některém ze základních článků strany, aktivně a odpovědně pracovat v orgánu strany, do něhož byl zvolen a platit členské příspěvky.
 7. Členství v SDS zaniká: vystoupením člena, jeho úmrtím, a výjimečně i ukončením členství na základě rozhodnutí členské schůze příslušného základního článku strany, přijatého nejméně 3/5 většinou přítomných členů tohoto základního článku. Proti rozhodnutí o ukončení členství má člen právo odvolání k celostátní rozhodčí komisi strany. V případech, u nichž tak stanoví zákon o politických stranách, se členství a činnost SDS přerušuje.

Článek IV. Organizační struktura strany.

 1. Základním organizačním článkem SDS je základní organizace, sdružující nejméně 3 členy strany v místě. Počet základních článků strany v místě při zachování samostatnosti každého z nich není omezen. Vznik základního článku SDS se oznámí krajskému výboru SDS, není-li v příslušném kraji ustaven, Celostátnímu výboru SDS. Písemným potvrzením ze strany krajského, popř. Celostátního výboru SDS, nabývá základní článek oprávnění politicky jednat jménem strany v rozsahu určeném Stanovami. Členská schůze základního článku volí nadpoloviční většinou přítomných členů svého předsedu a jednoho z členů pověřuje jednou ročně provedením revize hospodaření. Tvoří-li základní článek více než 9 členů, volí členská schůze předsedu a výbor.
 2. Základní články SDS, vyvíjející svou činnost v obcích a městech, volí ze svých členů městské, případně regionální výbory SDS, městské, případně regionální kontrolní komise a delegáty sjezdu strany podle klíče stanoveného celostátním výborem SDS. Městská konference má přitom právo rozhodnout o organizační struktuře strany ve městě podle konkrétních podmínek. Zvolené výbory a kontrolní komise si následně volí ze svého středu předsedu a místopředsedy. Městskou, případně regionální konferenci svolává příslušný výbor SDS zpravidla jednou ročně. Mimořádnou konferenci je příslušný výbor povinen svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 všech základních článků nebo nejméně 1/3 všech členů ve městě nebo regionu, stejně jako na žádost Celostátního výboru SDS.
  Základní články, městské a regionální konference na teritoriu krajů mohou rozhodnout o vytvoření krajského výboru SDS (KV SDS). V případě rozhodnutí o vytvoření KV SDS svolají zúčastněné organizace krajskou konferenci, která zvolí KV SDS, krajskou kontrolní komisi. Krajský výbor volí ze svého středu předsedu a místopředsedy. KV je organizačním a řídícím orgánem SDS na teritoriu kraje v období mezi krajskými konferencemi. Koordinuje a organizuje činnost základních článků, městských a regionálních výborů, zajišťuje informační vazby a podílí se na zakládání organizací SDS v obcích a městech.
 3. Tam, kde nejsou podmínky pro vznik organizací SDS, se nezařazení členové scházejí nejméně jedenkrát ročně na regionálním nebo krajském shromáždění. Tato shromáždění volí a odvolává jednatele, který zajišťuje organizační a administrativní úkoly a zastupuje členy regionu či kraje v republikové organizaci.
 4. Nejvyšším orgánem strany je sjezd, který svolává CV SDS nejméně jednou za dva roky podle klíče stanovovaného CV SDS z počtu členů strany pro každý sjezd zvlášť. Mimořádný sjezd je CV SDS povinen svolat, rozhodne-li o tom svým usnesením, pro které se vyslovily 3/5 všech členů CV SDS, nebo požádá-li o to nejméně 1/3 městských, regionálních nebo krajských výborů SDS. K přípravě parlamentních voleb svolává CV SDS celostátní konference, které schvalují volební program a strategii SDS v takových volbách, a to včetně účasti SDS ve volebních koalicích. Při volbě CV je sjezd povinen přihlédnout k paritnímu zastoupení jednotlivých krajů, případně oblastí, nebo jiných vyšších územních celků s přihlédnutím k velikosti členské základny.
 5. Sjezd SDS schvaluje Stanovy a Program SDS, výši členských příspěvků a jejich rozdělení, a volí CV v počtu nejméně 21 členů, kontrolní a rozhodčí komisi. CV SDS volí ze svého středu předsednictvo ve složení předseda, místopředsedové, výkonný tajemník a hospodář. Předsednictvo CV SDS zajišťuje úkoly a činnost SDS v období mezi jeho zasedáními.
 6. CV SDS řídí činnost strany mezi sjezdy. Zasedání CV SDS se konají nejméně jednou za 2 měsíce. Zasedání svolává a programově připravuje předsednictvo CV SDS. Předsednictvo zasedá nejméně 1x za 14 dní, projednává a zabezpečuje organizační a hospodářské otázky, zajišťuje obsahovou přípravu zasedání CV SDS a jedná za CV SDS mezi jeho zasedáními.
 7. Kontrolní komise je sjezdem voleným, nezávislým orgánem SDS pro kontrolní činnost v oblasti hospodaření s majetkem strany. Kontrolní komisi tvoří 5 až 9 členů (včetně předsedy) a odpovídá za svoji činnost sjezdu. Ze svých členů si na svém ustavujícím zasedání volí předsedu, místopředsedu a jednatele. Členové kontrolní komise nejsou členy CV SDS, účastní se však podle potřeby jednání CV SDS i jeho předsednictva.
 8. Všechny volené orgány SDS mají právo kooptace za členy, kteří svoji činnost v orgánu ukončili, a to maximálně do výše 1/4 počtu členů voleného orgánu. Volební období v SDS je dvouleté.
 9. V zájmu větší akceschopnosti, otevřenosti, odbornosti a účinnosti práce strany jako celku i v každém místě mohou všechny volené orgány SDS
  • vytvářet poradní sbory, složené z občanů ČR, jimž jsou blízké programové cíle strany a chtějí k jejich naplnění přispět,
  • uzavírat dohody o spolupráci s občanskými profesními a zájmovými sdruženími a politickými stranami levice a středu
 10. Vnitrostranické spory řeší rozhodčí komise, kterou pro každý podnět samostatně sestavuje CV SDS v počtu pěti členů.

11. Proti rozhodnutí rozhodčí komise se může každý účastník sporu odvolat ke sjezdu strany.

Článek V. Statutární orgán a jeho zástupci

 1. Statutárním orgánem strany jsou předseda a místopředsedové CV SDS.
 2. Veškeré dokumenty podepisují jménem strany současně předseda a jeden z místopředsedů.
 3. Statutární orgány jsou oprávněny zmocnit k jednání jménem SDS i další členy strany písemnou plnou mocí.

Článek VI. - Hospodaření strany

 1. Hospodaření SDS s vlastním majetkem a finančními prostředky se řídí zákonem o sdružování v politických stranách a dalšími obecně závaznými právními předpisy, platnými pro politické strany a politická hnutí. SDS odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové SDS za závazky strany neodpovídají ani neručí.
 2. Právní subjektivitu má SDS jako celek.
 3. Rozhodnout o nabývání nemovitého majetku ve prospěch strany a nakládat s ním je oprávněn výlučně CV SDS.
 4. Finanční prostředky pro svou činnost získává SDS v souladu s odst. 3 a 4 zákona o sdružování v politických stranách. Těmito příjmy mohou být :
  1. příspěvek ze státního rozpočtu České republiky za úhradu volebních nákladů, příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost, příspěvky z rozpočtu vyšších územně samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zákon,
  2. příspěvky vlastních členů, dary a dědictví, příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku, příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,
  3. půjčky a úvěry,
  4. příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob dle zákona o politických stranách
 5. SDS neprovozuje vlastním jménem žádnou podnikatelskou činnost. Může založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:
  1. provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,
  2. publikační a propagační činnost,
  3. pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo
  4. výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost strany.
 6. Základní články SDS a OV a jim na roveň postavené MěV SDS hospodaří s částí členských příspěvků, která jim náleží z rozhodnutí sjezdu SDS, a finančními prostředky přidělovanými jim rozhodnutími CV SDS.
 7. Hospodaření strany upravují hospodářské směrnice schvalované CV SDS.
 8. Finanční hospodaření SDS v průběhu kalendářního roku na všech stupních organizační struktury strany se řídí schváleným rozpočtem. Rozpočet schvaluje na návrh hospodáře na úrovni základního článku členská schůze a na úrovni republikové organizace celostátní výbor.
 9. Schválené rozpočty základních a městských organizací, regionálních a krajských výborů SDS nesmějí být schodkové. Rozpočtové změny ve vztahu k mimořádným příjmům a výdajům může provádět hospodář strany po schválení celostátním výborem strany, nesmí však porušit schválený souhrnný rozpočtový vztah. Přiměřeně postupují i základní články a jednotlivé organizační stupně strany.
 10. SDS nevlastní žádný movitý a nemovitý majetek v zahraničí.
 11. Členské příspěvky se vybírají nejméně jednou za čtvrt roku.
 12. SDS nepřijímá dary a jiná bezúplatná plnění od státu a od státních orgánů, jakož i podniků s majetkovou účastí státu.
 13. SDS předkládá každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční zprávu, která musí obsahovat náležitosti dané zákonem o politických stranách.

Článek VII. - Společná a závěrečná ustanovení

 1. Stanovy a Program SDS jsou přijímány sjezdem strany. Nezbytné dílčí změny ve Stanovách vyplývající ze změn platných právních předpisů nebo rozhodnutí k tomu oprávněných státních orgánů je oprávněn činit i CV SDS.
 2. Není-li stanoveno jinak, jsou rozhodnutí kteréhokoli článku a orgánu SDS o kterékoli věci přijímána nadpoloviční většinou přítomných členů.
 3. SDS se zrušuje dobrovolným rozpuštěním či sloučením s jinou politickou stranou či politickými stranami. Rozhodnutí o zrušení strany je oprávněn učinit sjezd a mimořádný sjezd SDS nadpoloviční většinou přítomných delegátů.
 4. V případě zrušení SDS dobrovolným rozpuštěním, jmenuje orgán, který o tom rozhodl, likvidátora. Majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků SDS tímto způsobem zaniklé bude poukázán na konta v době likvidace existujících neziskových organizací podporujících vzdělanost v ČR.