Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 02. 06. 2004

Rozhodnutí Strany demokratického socialismu

Stanovy Strany evropské levice (EL), přijaté na jejím ustavujícím sjezdu 8.-9. května 2004 v Římě, zavádějí ve svém článku 6, odst. 7 [1] pokusně možnost individuálního členství s tím, že až do konečného rozhodnutí o této otázce sjezdem EL může každá členská strana s platností pro stát své působnosti přijmout rozhodnutí o postupu a metodách uplatňování této možnosti.

V souladu s tímto zmocněním přijímá Strana demokratického socialismu následující

rozhodnutí

Osoby s trvalým pobytem v České republice se mohou stát individuálními členy Strany evropské levice, pokud souhlasí s jejím programem (Manifest) a stanovami. Překážkou není členství v jiné národní politické straně a žádné takové ani členstvím v EL nevzniká.

Individuální členové EL mohou zakládat podle své volby přátelské kroužky, volně asociované se Stranou demokratického socialismu (SDS), s právem vytvářet si na demokratickém základě další struktury koordinovaně s Výkonným výborem EL.

O členské záležitosti a registraci individuálních členů v České republice pečuje SDS.

Pravidla stanovená tímto rozhodnutím platí až do případného přijetí celoevropských pravidel členství orgány Strany evropské levice.

 

Praha, 2. 6. 2004
předsednictvo Celostátního výboru SDS


[1] Citovaný článek zní: Jako příspěvek ke svému budoucímu vývoji zavádí EL na určité pokusné období možnost individuálního členství. Konečné rozhodnutí o této otázce bude přijato až po důkladném zhodnocení zkušeností a diskusi ve všech členských stranách. Až do této doby může každá členská strana nebo politická organizace přijmout ve své vlastní zemi nejpříhodnější postup a praktické metody.

V souladu s tímto přístupem se ženy a muži trvale bydlící v některém členském státě Evropské unie mohou stát individuálními členy EL. V zemích, kde existují plnoprávné členské strany nebo politické organizace EL, mohou tito lidé vytvářet přátelské kroužky asociované s členskými stranami EL. Občané jiných evropských zemí asociovaných s EU mohou rovněž požádat o individuální členství. Mohou rovněž vytvořit národní skupinu individuálních členů, která požádá o statut pozorovatele v EL, nebo se k takové skupině připojit.


Informace o možnosti individuálního členství ve Straně evropské levice pro obyvatele České republiky