Zápis schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Berlín, 10.-11. července 2004

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Zdroj: materiál SEL, Vydáno dne: 11. 07. 2004

Strana evropské levice chce být co nejotevřenějším politickým seskupením na evropské úrovni. Proto se rozhodla zveřejňovat své materiály a doporučila svým členským stranám, aby v zájmu transparentnosti politiky SEL zajistily maximum překladů v obou směrech. V tomto článku se seznámíte s průběhem zasedání VV SEL v Berlíně 10. -11. 7. 2004.

VV EL se sešel poprvé od zakládajícího sjezdu strany 8.-9. května v Římě. Schůzi řídil předseda EL Fausto Bertinotti. Přítomen byl pokladník El Pedro Marset a zvolení členové VV z členských stran - Komunistické strany Rakouska, Strany demokratického socialismu (ČR), Estonské sociálně-demokratické strany práce, Francouzské komunistické strany, Strany demokratického socialismu (PDS, Německo), SYNASPISMOS (Řecko), Dělnické strany (Maďarsko), Strany komunistické obnovy (Itálie), Komunistické obnovy (San Marino), Strany socialistické aliance (Rumunsko) a Strany práce (Švýcarsko).

Pedro Marset informoval, že byl požádán, aby reprezentoval také členy výboru ze Španělska, kteří se nemohli jednání zúčastnit z finančních a materiálních důvodů s ohledem na situaci Sjednocené levice (IU, Španělsko, reprezentující KS Španělska, a Sjednocenou levici Katalánska) po volbách od EP. Přítomni byli také zástupci tří stran -pozorovatelů - AKEL (Kypr), KSČM a Strany italských komunistů. Levice (Lucembursko) a KSS (která na svém posledním sjezdu změnila svůj status na pozorovatele) se nemohli zúčastnit a byli omluveni. Navíc se zasedání zúčastnili pozvaní hosté a spolupracovníci, zajišťující jednání.

Hlavními cíly zasedání bylo:

Na programu byla politická zpráva předsedy EL F. Bertinottiho a budoucí činnosti EL a jejího VV (viz příloha 1), výměna informací a názorů na politickou situaci v Evropě, jakož i analýza výsledků stran EL v nedávných evropských volbách.

Předseda EL byl požádán, aby vyjádřil znepokojení EL z kandidatury p. Barrosa na pozici předsedy Komise EU vzhledem k jeho nekritickým postojům k válce USA, Velké Británie a dalších zemí v Iráku, a také vzhledem k jeho plné podpoře dalšího neoliberálního směřování integrace v rozšířené EU. F. Bertinotti byl požádán, aby vyjádřil tento kritický postoj a obavy během slyšení parlamentní skupiny GUE/NGL s p. Barrosem 13. července 2004.

Výsledky

 1. Výkonný výbor přijal jednací řád pro svá zasedání do 1. sjezdu (viz příl. 2)
 2. VV schválil plán práce do 1. sjezdu EL, zahrnující důležité politické aktivity členských stran, hlavní aktivity EL a opatření pro přípravu sjezdu (viz příl. 3).
 3. Schůze přijala jednomyslně dvě prohlášení podporující další úsilí o mírové řešení kyperského problému a požadující okamžité odstranění zdi, stavěné Izraelem na obsazených palestinských územích (viz příl. 4)
 4. Zasedání obdrželo návrh výzvy pro referendum o nové evropské smlouvě, připravený Francouzskou KS, návrh výzvy k nadcházejícímu 60. výročí osvobození od fašismu, předložený PDS. Tyto návrhy byly předány členům VV a stranám EL k dalším konzultacím a rozhodnuto o nich bude na příštím zasedání VV 12. 9. 2004.
 5. VV vzal na vědomí dopis ženské sítě EL s informacemi o ustavení a plánech této sítě. VV rozhodl informovat o této iniciativě členské strany (viz příl. 5)

Registrace a založení EL

 1. VV pověřil pokladníka EL P. Marseta provedením formalit nutných k oficiální registraci strany v Evropském parlamentu a v Belgii.
 2. VV pověřil předsedu EL F. Bertinottiho a pokladníka P. Marseta přípravou rozpočtu EL na druhou polovinu roku 2004 na základě finančních potřeb pro realizaci politických opatření a aktivit schválených v plánu práce.
 3. VV souhlasí s tím, aby pokladník předložil na základě směrnice EC 2004/2003 Evropskému parlamentu do 23. 7. 2004 přihlášku k získání finančního příspěvku pro EL.
 4. VV pověřil pokladníka zahájením jednání ke zřízení kanceláře EL v Bruselu.

Další organizační otázky

 1. VV vzal na vědomí materiál předložený PDS s názvem "EL- strana sítí" (viz příl. 6). VV podporuje vznik pracovních skupin a sítí mezi stranickými strukturami a členy, žádá je současně o informaci o takových aktivitách a předání existujících nebo vznikajících adresářů za účelem koordinace činnosti.
 2. PDS předložila materiál s dalšími návrhy k internetové prezentaci EL (viz příl. 7). Práce ne těchto úkolech již začaly a budou pokračovat, zodpovědnost má KS Rakouska, ESDSP a PDS, spolupracující v malé stálé pracovní skupině. Členové VV byli informováni, že platné oficiální stránky EL jsou na adresách www.europeanleft.org, www.european-left.org a www.euroleft.org. Jiné webové adresy nemají s EL nic společného.
 3. Fausto Bertinotti a členové VV vyslovili souhlas s rozhovory jednotlivých členských pozorovatelských stran k otázkám jejich spolupráce v rámci EL, které se uskuteční v nadcházejících měsících.

Předseda EL F. Bertinotti spolu s předsedou hostitelské PDS informovali o výsledcích jednání na tiskové konferenci. F. Bertinotti charakterizoval úkoly schůze jako uvedení EL do praktického života a další rozvoj projektu, což se setkalo s úspěchem. Podtrhl silný požadavek účastnických stran na mír na Blízkém Východě a stažení všech cizích vojsk z Iráku, jakož i silně kritický postoj k navrhované evropské ústavní smlouvě a požadavek referenda ve všech členských státech EU.