Zápis ze schůze Výkonného výboru Strany evropské levice (EL), Paříž, 7. listopadu 2004

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 07. 11. 2004

Strana evropské levice chce být co nejotevřenějším politickým seskupením na evropské úrovni. Proto se rozhodla zveřejňovat své materiály a doporučila svým členským stranám, aby v zájmu transparentnosti politiky SEL zajistily maximum překladů v obou směrech. V tomto článku se seznámíte s průběhem zasedání VV SEL v Paříži 7. 11. 2004.

VV EL se sešel na svém třetím zasedání v Paříži v souladu s plánem práce, přijatým na červencové schůzi VV v Berlíně. Schůzi řídili předseda EL Fausto Bertinotti a Helmut Scholz (PDS). Členové VV byli vřele přijati Marie-George Buffetovou, národní tajemnicí PCF, která informovala a výsledcích stranického referenda o členství v EL. 75% procent členů PCF hlasovalo pro vstup do EL a aktivní spolupráci s ostatními členskými stranami.

Představila VV nové členy VV za PCF Christinu Mendelsohnovou a Jean-Francois Gaua. VV francouzské soudruhy kooptoval.

Na schůzi byli přítomni pokladník EL P. Marset (IU, Španělsko) a zvolení členové VV - G. Hopfgratner (KPÖ, Rakousko), M. Hornychová a J. Hudeček (SDS, ČR), S. Kingseppová (ESDLP, Estonsko), Ch. Mendelsohnová a J.-F. Gau (PCF, Francie), K. Schubertová a H. Scholz (PDS, Německo), N. Theodorakopoulouvá a S. Pappas (Synaspismos, Řecko), G. Masciová a G. Migliore (PRC, Itálie), G. Della Valle (RC, San Marino), J. Miralles a A. Barbará (IU, Španělsko), J. L. Nuňez (KS Španělska), Brigitte Berthouzozová a J. Zisyadis (Švýcarská strana práce).

Pozorovatelské  strany reprezentovali: KSČM (ČR) V. Exner a H. Charfo, Levice (Lucembursko) H. Wehenkel.

Členové VV W. Fritz-Klacklová (KPÖ) a W. Meyer (IU) požádali, aby byli omluveni.

Členské strany Socialistická aliance (Rumunsko) a Dělnická strana (Maďarsko) a pozorovatelské strany AKEL (Kypr), PCI (Itálie), Levý Blok (Portugalsko) a a zástupci NGLA oznámili, že se nemohou schůze zúčastnit. Od pozorovatelské strany KSS nepřišla žádná informace.

Pozvanými hosty byli Daniel Cirera (PCF, zodpovědný za mezinárodní vztahy) a organizátoři schůze.

Hlavní výsledky, rozhodnutí a přijaté závěry:

1. VV diskutoval a vyměnil si názory na současný vývoj v rámci EU a v domovských státech členských stran. Všichni řečníci se zmínili o probíhajícím summitu EU a počátku procesu ratifikace ústavní smlouvy EU. Pro El je výzvou jak spojit ve své kampani za „NE“ přesvědčivé argumenty ve prospěch referend s konkrétními alternativními návrhy pro jinou ústavu Evropy, což zejména za PCF zdůraznil J.F. Gau. Levice musí být přitom - nejen ve společných slovech, ale zejména přinášet vlastní alternativy pro jinak konstituovanou EU a Evropu.

Byla věnována pozornost výsledku prezidentských voleb v USA a z nich vyplývajícímu posílení pravicově konzervativních sil. Podle F. Bertinottiho je vítězství G. W. Bushe třeba vidět jako první organickou odpověď pravice na hluboké změny způsobené v posledních desetiletích procesem globalizace. Jejich politická strategie směřuje k reideologizaci politiky na základě neokonzervativních idejí. Člencké strany EL budou posilovat své vztahy k levici v USA a dalším demokratickým, sociálním a mírovým silám.

Zástupci KPÖ informovali o kampani proti privatizaci nemocnic (podobný proces probíhá také v Maďarsku). Byly podány informace o posledních výsledcích levicových stran v různých volbách. ČR: v prvním kole senátních voleb a regionálních volbách byla KSČM na 2. místě; Německo: v regionálních volbách v Braniborsku a Sasku byla PDS rovněž na 2. místě, v komunálních volbách v Sev. Porýní-Vestfálsku dosáhla určitého pokroku; Švýcarsko: ve třech frankofonních kantonech má levice dobré vyhlídky.

Bylo přijato prohlášení k současnému vývoji v Iráku a diskutovány postoje EL k situaci v celém blízkovýchodním regionu (viz appendix 1a).

VV vyjádřil podporu aktivním krokům PCF k solidaritě s palestinským lidem a solidárním aktům s vážně nemocným presidentem Arafatem.

Členové VV za Synaspismos informovali o politických debatách v Řecku a dalších sousedních státech a řecko-makedonských vztazích po rozhodnutí administrativy USA uznat Makedonii pod oficiálním názvem „Republika Makedonie“, čímž se narušil mezinárodně dosažený kompromis po založení makedonské republiky po rozpadu někdejší SFRJ (viz appendix 1b).

Dalším diskutovanými body byl požadavek na alternativní návrhy levice k současné revizi lisabonské strategie, znovuposílení euro-středomořského dialogu v rámci tzv. barcelonského procesu a boj proti Bolkensteinově direktivě - direktivě Evropské komise o službách na vnitřním trhu (COM 2004/02). K tomuto poslednímu bodu vypracovali detailní návrhy k dalším odporu proti direktivě pracovní skupina NELF ke globalizaci a s H. Markov (posl. EP, GUE/NGL). Tyto návrhy politické aktivity byly měly být využity a publikovány ve všech státech členských stran, aby byl podpořen veřejný protest proti další deregulaci služeb veřejného sektoru.

2. VV vyslechl zprávy členů VV odpovědných za práci pracovních skupin a přijal potřebné závěry:

(a) Zpráva o iniciativě EL pro alternativní „Pakt plné zaměstanosti a sociální jistoty“ ke zdolání všepronikající moci paktu stability EU. tento proces musí být těsněji spojen se sociálními zápasy probíhajícími v zemích EU. Musí se rozvíjet v rámci ESF a odborářských diskusí o sociálních a hospodářských otázkách, o odporu proti neoliberálním modelům.

Pracovní skupina byla obnovena. Novou zodpovědnou osobou je Maurice Obadia, resp. J.-F. Gau jako člen VV (oba PCF). V tuto chvíli je pracovní skupina - zásadně otevřená každému zájemci - složena ze zástupců PCF + SDS, PDS, Syn, IU, PRC. Skupina byla vyzvána k vypracování prvních tezí do poloviny prosince, aby mohly být platformou k diskusi na schůzi VV v Berlíně 8. ledna 2005.

Shodli jsme se na vytvoření pracovní skupiny EL k ekonomické politice. Všichni členové VV byli vyzváni, aby informovali své strany o tomto rozhodnutí a vytvořili spojení k příslušným stranickým strukturám, které pracují na levicovém pojetí alternativ k neoliberální ekonomické politice. EL bude stimulovat nové formy spolupráce a snadné komunikace (např. mailing-list) pro přímou diskusi o těchto otázkách mezi aktivisty a členy jednotlivých stran.

(b) Zpráva pracovní skupiny pro webovou prezentaci EL. Na základě dříve zaslaných dokumentů (workflow, sitemap atd., viz app. 3a, 3b) přijal VV v zásadě navržená schémata jakož i základní finanční rámec. Pověřil „dig-berlin agency/minuskel screen agency“ realizací a vytvoření webových stránek.

T: 8. 11. 2004
Z: H. Scholz + pracovní skupina

(c) Na základě prvních zkušeností s provizorní webovou stránkou EL (dosud jen anglická verze menu) zdůraznil H. Scholz, že je jistý zpětná vazba z kruhů mimo stranu a kladné postřehy ze tří nebo čtyř členských stran EL. Poněvadž provizorní nabídka není multilinguální, je třeba co nejdříve dokončit finální verzi. Kancelář EL v Bruselu k tomuto účelu musí soustředit všechny existující verze přeložených dokumentů. Všechny strany se vyzývají, aby překládaly více materiálů do angličtiny a jazyků členských stran EL. ustavená pracovní skupina bude pokračovat v shromažďování textů až do otevření oficiální verze stránek EL.

Bylo rozhodnuto o výstavbě redakční skupiny EL pro internet. Všechny členské strany se žádají, aby jmenovaly jednoho zástupce pro spolupráci v této skupině. Seznam bude prezentován VV do 6. 12. 2004.

T. 25. 11. Politické příspěvky pro naplnění stránek EL od 1. 12.
Z. pracovní skupina + kancelář EL v Bruselu.

(d) H. Scholz krátce informoval o pracovní skupině „Příprava 60. výročí vítězství nad hitlerovským fašismem a konce II. sv. války“. Pracovní skupina opakovala svou žádost o připomínky k prvnímu návrhu prohlášení k této otázce (zasláno po schůzi VV v Berlíně, viz app. 4). Návrhy a náměty politických akcí členských stran zašlete pracovní skupině do 28. 11. Společná výzva by mohla být přijata buď na schůzi v Berlíně 8. 1. 2005 nebo dříve.

V této souvislosti V. Exner a H. Charfo (KSČM) informovali o iniciativě KSČM organizovat mezinárodní konferenci evropských levicových stran nad rámec EL „socialismus ve XXI. století - aspekty mezinárodní bezpečnosti“ , 23.-24. 4. 2005 v Praze. Tato iniciativa musí být zahrnuta do plánu práce na r. 2005. EL není mezi hostiteli, ale společně s GUE/NGL se zúčastní konference - viz příloha.

Byl znovu připomenut námět svolat - společně s francouzskou skupinou připomínající světový protifašistický a protiválečný kongres z r. 1937 („guerre a la guerre“), organizovaný R. Rollandem aj., konferenci EL za účasti evropských intelektuálů a kulturních pracovníků.

Z.: pracovní skupina (KSČM, MMP, PCF, PDS) + všichni členové VV

(e) N. Theodorakopoulou informovala za pracovní skupinu pro spolupráci se sociálními hnutími o účasti aktivistů EL na 3. ESF v Londýně. ESF ukázalo, že nová sociální hnutí dorazila na křižovatku. Bude potřeba více systematické práce, aby byly nalezeny odpovědi na otázky kladené aktivisty z různých skupin, pro politické strany je výzvou vkládat výraznější vklad do diskusí, které dominují aktivitám zdola. Měly by s větší sebedůvěrou vstupovat do diskusí s vlivnými (zčásti neformálními) skupinami, které až doposud rozhodovaly o sestavování programu a výběru řečníků v rámci programové komise ESF, resp. národních partnerů. To bude důležitou úlohou při přípravě aktivistů členských stran EL, a také přítomnosti EL na ESF v Řecku na jaře 2006. Pracovní skupina musí vypracovat náměty pro budoucí prezentaci EL a levicových politických stran na ESF a WSF, vycházeje přitom z charty sociálních hnutí z Porto Allegre.

VV souhlasil nabídnout prezentaci projektu EL pro alternativní „Pakt plné zaměstnanosti a sociální stability“ (viz bod 2a) na Evropském shromáždění pro ESF 2006 v Paříži (16.-17. 3: 2005). Vedle toho musí EL obecně připravit svou účast na pařížském shromáždění.

Byly také projednávány aspekty účasti EL na budoucím 5. WSF v Porto Allegre (18.-23. 1. 2005). EL bude oficiálně registrována na WSF (2 zástupci), vedle tradiční účasti aktivistů alterglobalismu z členských stran EL v národních skupinách nebo skupinách poslanců.

VV přijal zprávu N. Theodorakopoulou o aktivní přípravě 4. ESF v Athénách v dubnu 2006. EL bude podporovat širší a intenzivnější spolupráci se sociálními aktivisty, hnutími a odbory z východoevropských zemí.

Z.: N. Theodorakopoulou

3. G. Migliore (PRC) informoval VV o konferenci k „ústavě“ EU 24. 10. v Římě. Protože téměř všechny strany měly zástupce na této první politické konferenci EL, hlavní závěry byly zahrnuty do plánu práce EL na r. 2005.

B. Berthouzoz informovala o konkrétních příspěvcích ženské sítě, zejména řeckých členek.

Pracovní skupina „ústava EU“, založená pro přípravu konference v Římě, bude na základě rozhodnutí VV pokračovat ve své práci. Všechny členské strany jsou zvány, aby vyslaly do této skupiny zástupce, zatím se účastní PCF, PRC, Synaspismos, IU a PDS. tato skupina zašle svým členů do 6. 12. plán práce, obsahující

Z.: G. Migliore

V této souvislosti informoval předseda EL F. Bertinotti o schůzce Rady předsedajících 25. 10, 2004, která rovněž dospěla k závěru, že je naléhavě nutné pokračovat ve společné práci na alternativách k evropskému vývoji.

4. O politické agendě EL a plánu práce na r. 2005

(a) VV svolal 1. sjezd EL na 8.- 9. 10. 2005 do Barcelony. J. Miralles a A. Barbara z EuiA vyjádřili, že oceňují toto rozhodnutí a že katalánská EuiA společně s dalšími členskými stranami ze Španělska učiní vše, co bude v jejich silách, aby se sjezd stal důležitým krokem EL k výraznější přítomnosti v evropské společnosti, rozvoji vlivu EL a jejího politického vlivu.

PCF v zásadě souhlasila, ale vyjádřila výhradu: datum pro francouzské referendum o „ústavě EU“ je stále otevřené, a mohlo jít o druhý víkend října 2005. Proto požádali, aby finální stanovení data bylo odloženo.

Byla ustavena ad hoc pracovní skupina pod vedením F. Bertinottiho pro politickou a organizační přípravu sjezdu (viz plán práce 2004, část IV, bod 2). Složení - jeden člen VV resp. jeden zástupce každé členské strany, plus zástupci hostitelské strany.

(b) H. Scholz prezentoval jako shrnutí různých návrhů předběžný plán práce na r. 2005, který byl v zásadě schválen. Jeho hlavní body jsou:

Všechny další iniciativy a úkoly viz příloha 5.

5. Pokladník EL P. Marset podal zprávu o schůzi pokladníků a hospodářů členských stran 7. 10. v Bruselu, zejména o dalších organizačních, finančních a strukturálních aspektech práce EL. V rámci informace o hlavních bodech rozpočtu r. 2004 si P. Marset opětovně vyžádal konkrétní náměty pro plánování rozpočtu na r. 2005 do 10. 11. 2004.

Jak bylo diskutováno a rozhodnuto na schůzi VV v září v Bruselu, má EL od 20. 11. provizorní kancelář v Bruselu (Rond Point Schumann 6, B-1040 Brussels) na období max. 3 měsíců. Během této lhůty bude připraveno a rozhodnuto o stálé kanceláři.

Z.: P. Marset, H. Scholz, pracovníci kanceláře EL

Nebylo dosaženo finanční shody ve věci obsazení kanceláře v Bruselu. P. Marset a H. Scholz byli požádáni, aby nalezli dočasné řešení pro listopad/prosinec (asi 40 dní) a připravili všechny podmínky pro přijetí rozhodnutí v této věci do schůze VV v Berlíně. Provizorní řešení není předběžným základem pro rozhodnutí. Všechny náměty a návrhy v této věci budou diskutovány na schůzi v Berlíně. Jak zdůraznil P. Marset, vyžaduje to důkladnou a včasnou spolupráci všech zainteresovaných stran. Členové VV se vyzývají, aby předali své návrhy personálního složení P. Marsetovi.

T.: 26. 11.
Z.: P. Marset

6. Strukturální otázky

Členové VV informovali o rostoucím zájmu mezi členy svých stran a veřejností o přímou spolupráci s aktivisty jiných členských stran na různých politických tématech ve shodě s tím, jak se EL sama chápe jako strana sítí. VV se rozhodl  podporovat tyto požadavky a iniciovat vytvoření následujících pracovních skupin nebo sítí (s využitím zkušeností již existující sítě žen):

Pro tyto a všechny možné další sítě doporučuje VV začít vytvořením mailing listu zodpovědných osob z členských stran a všech zájemců. Může následovat výměna problémů a námětů k práci. Členové VV a budoucí pracovníci kanceláře, připravení k podpoře těchto aktivit, by se měli stát členy sítě. Členové VV by měli o těchto nových možnostech informovat ve svých členských stranách a poskytnout e-mailové adresy a spojení odpovědných osob H. Scholzovi nebo M. Losa.

Obecně, všechny odpovídající další aktivity k vytvoření horizontálních struktur v rámci EL budou schvalovány, podporovány a zajišťovány VV EL. Ale v počátcích se musí EL koncentrovat a učit. Proto je výzva k přímé spolupráci a komunikaci mezi členskými stranami EL trvalým úkolem.

Z.: členové VV, kancelář EL

7. Z časových důvodů nemohly být důkladně diskutovány problémy statutu politických stran v EL (žádosti o statut pozorovatele, změny a statut členů VV, spolupráce EL s parlamentními skupinami a členskými stranami, vztahy k jiným mezinárodním sítím atd.).

VV se rozhodl projednat tyto otázky na schůzi v Berlíně. Zahrnuje to také výměnu dopisů mezi KSČM a předsedou EL Fausto Bertinottim, jakož i některé další návrhy KSČM zaslané členům VV před schůzkou v Paříži (viz příl. 7a a 7b).  Strany, které žádají o status v EL (o nichž se bude rozhodovat na základě Stanov Radou předsedajících EL) budou přizvány na příští schůzi VV jako hosté.

VV vyzval členské strany, aby se více snažily o zajištění vyváženého podílu mužů a žen ve VV (jak to požadují Stanovy) do příští schůze VV. Také účast na schůzích VV je třeba zlepšit.

Z.: F. Bertinotti, H. Scholz

VV vzal na vědomí stručnou informaci o první výměně názorů během schůze rady předsedajících v Římě ve věci rozpracování dalších možností EL být „viditelnější“ v jednotlivých státech a regionech. Pokladník EL byl požádán, aby prověřil každou možnost řešit alespoň některé z aspektů vyjádřených např. v dopise předsedy ESDLP T. Toomsalu. Při všech krocích v tomto směru je třeba brát v úvahu obtíže počáteční fáze EL. O dalších souvislostech se bude diskutovat. Je třeba dosáhnout pozitivních signálů, přitom si být vědomi toho, že je třeba se vyhnout precedentům pro dosud nediskutovaný vývoj.

Pokladník s pracovní skupinou členských stran pro finance společně s H. Scholzem a dalšími členy VV připraví pro některou z příštích schůzí VV na toto téma návrhy, které by odrážely první zkušenosti a očekávání vývoje El jako strany sítí.

Z.: P. Marset, H.Scholz

8. Další body

Návrh politické výzvy (ESDLP) VV EL k Evropské lidové straně „ Od odsouzení komunistické ideologie k historické rehabilitaci nacismu“ byl poskytnut členským stranám EL k rozhodnutí. Všichni členové VV jsou vyzváni předat své připomínky do 24. 11. aby mohl být dopis odeslán nejpozději 27. 11.

Jménem nadace Rosy Luxemburgové (rls) byly distribuovány dva materiály spolu s žádostí zahrnout je do další práce:

(a) studie „Synopse sociálního prostředí vybraných evropských levicových stran“, vypracovaná dr. D. Wittich, bude během příštího zasedání VV krátce diskutována, všechny návrhy další spolupráce a doporučení jsou vítány.

(b) dotazník k interakci mezi levicovými stranami Evropy, vypracovaný M. Schirdewanem, který žádá o co nejrychlejší zpětné zaslání vyplněných dotazníků pro svou další vědeckou práci na těchto tématech.

Nepřítomným budou tyto materiály zaslány poštou.