Pravidla pro individuální členství

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 13. 02. 2005

ve Straně evropské levice (EL) přijatá na zasedání Výkonného výboru EL v Berlíně (9. 1. 2005) a platná do 1. řádného sjezdu EL

Článek 1: Rozhodnutí o členství

(1) Ve státech, v nichž existuje jediná členská strana EL, je k rozhodnutí o individuálním členství příslušný výkonný orgán této strany, který je povinen své rozhodnutí zveřejnit. Toto rozhodnutí musí být potvrzeno sjezdem (nebo podobným orgánem) příslušné strany, do této doby je považováno za předběžné.

(2) Ve státech, kde je více členských stran, které se nejsou schopny shodnout na rozhodnutí, rozhodne výkonný výbor EL a jeho rozhodnutí potvrzuje sjezd EL.

(3) Obyvatelé těch evropských států, v nichž neexistuje členská strana EL (jak členských států EU, tak států mimo EU) mohou žádat o členství v libovolném státě, kde je individuální členství možné.

Článek 2: Přihláška ke členství

Přihláška k individuálnímu členství v EL musí mít písemnou formu a být podepsána žadatelem. Musí obsahovat prohlášení, že žadatel/ka výslovně přijímá Statut a Manifest EL a je připraven/a pracovat ve prospěch EL a jejích zásad. Protože EL není politickou stranou v žádném z členských států EU, národní zákonodárství týkající se politických stran se nevztahuje na individuální členství v EL (např. oprávnění k volební účasti nebo požadavek na výlučnost členství).

Článek 3: Sdružení individuálních členů

Individuální členové mohou v souladu s příslušnými národními zákony zakládat sdružení a kroužky, buď přičleněné k příslušným národním členským stranám nebo zcela nezávislé. Tam kde to národní legislativa požaduje nebo umožňuje, mohou taková sdružení žádat o právní subjektivitu a předkládat vlastní stanovy a jednací řády. Taková právní subjektivita není považována za součást právní subjektivity EL jako takové a EL za ni nepřijímá žádnou právní odpovědnost.

Článek 4: Účast v aktivitách EL a v rozhodovacím procesu

Individuální členové a jejich sdružení mají plná práva účastnit se činnosti EL ve stejném rozsahu a stejným způsobem jako členové členských stran EL. Mohou předkládat návrhy všem orgánům EL a orgánům členských stran EL. Při svolání sjezdu EL rozhodne výkonný výbor EL o způsobu a rozsahu zastoupení individuálních členů jejich sdružení na sjezdu.

Článek 5: Členské příspěvky

Alternativa A (bude-li individuální část členského obecného příspěvku)

Individuální členové mají povinnost přispívat na činnost EL členským příspěvkem ve výši, shodné s individuální částí členských příspěvků schválených sjezdem EL pro členské strany. Sdružení a kroužky individuálních členů mohou zavést dodatečné příspěvky ke krytí vlastních výdajů a mohou placení těchto příspěvků prohlásit pro své členy za povinné.

Alternativa B (nebude-li individuální část členského obecného příspěvku)

Individuální členové mají povinnost přispívat na činnost EL členským příspěvkem ve výši, stanovené sjezdem EL. Sdružení a kroužky individuálních členů mohou zavést dodatečné příspěvky ke krytí vlastních výdajů a mohou placení těchto příspěvků prohlásit pro své členy za povinné.

Článek 6: Všeobecné poznámky a přechodná ustanovení

(1) O podrobných pravidlech pro individuální členství, tvorbu sdružení a kroužků individuálních členů rozhoduje/í  členská strana (členské strany), která rozhodla (které rozhodly) podle článku 1 těchto pravidel. Individuální členové a jejich sdružení mají právo se proti takovým rozhodnutím odvolat, konečné rozhodnutí přísluší výkonnému výboru EL.

(2) Až do 1. řádného sjezdu EL rozhodují o otázkách a tématech vyhrazených sjezdu výkonný výbor EL a rada předsedajících. Jejich rozhodnutí jsou předběžná a podléhají schválení sjezdem.