Dopis Pavla Rychetského Václavu Klausovi

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: ČTK, Vydáno dne: 14. 02. 2005

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský odpověděl 14. února prezidentu republiky Václavu Klausovi na jeho dopis ze dne 2. února 2005. Vysvětlil v něm prezidentovi, proč odpovídá jménem svým a ne jménem Ústavního soudu - vláda dosud nezahájila ratifikační proces a nikým nebyl předložen návrh na posouzení souladu.

Vážený pane prezidente,

dne 2. února tohoto roku jste se na mne obrátil dopisem, týkajícím se Smlouvy o Ústavě pro Evropu podepsané 29. října 2004 v Římě.

S ohledem na to, že podle ústavního pořádku České republiky nemůže být ratifikace této smlouvy platně završena bez podpisu prezidenta republiky, a vzhledem k výjimečnému dopadu této smlouvy jste mně tímto dopisem požádal o vyjádření, zda podle názoru Ústavního soudu je možné ratifikaci provést, anebo zda jí mají předcházet změny Ústavy České republiky, které by vyloučily případný rozpor obou dokumentů. Ústavní soud je podle čl. 87 odst. 2 Ústavy povolán k rozhodování o souladu mezinárodní smlouvy sjednané podle čl. 10a Ústavy s ústavním pořádkem, a to před její ratifikací, přičemž do rozhodnutí Ústavního soudu nesmí být taková smlouva ratifikována.

Vlastní postup Ústavního soudu při předběžném přezkoumávání souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem je pro náš soud závazně stanoven zákonem č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (oddíl druhý), přičemž řízení před Ústavním soudem může být zahájeno až poté, co mu bude doručen návrh na zahájení řízení podle § 71a citovaného zákona. Takový návrh lze podat nejdříve od okamžiku, kdy je mezinárodní smlouva předložena Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací, anebo od okamžiku, kdy byl se smlouvou vysloven souhlas v referendu. V daném případu však ještě vláda Smlouvu o Ústavě pro Evropu nepředložila do ratifikačního procesu ve smyslu citovaných ustanovení zákona a Ústavní soud není proto oprávněn řízení o souladu zahájit.

Vážený pane prezidente, mohu Vás ubezpečit, že já i ostatní soudci Ústavního soudu považujeme zmíněnou smlouvu za dokument zásadního významu, přičemž je velmi pravděpodobné, že v průběhu ratifikačního procesu dojde k jeho přerušení a předložení návrhu na posouzení souladu smlouvy s ústavním pořádkem Ústavnímu soudu.

Pro tento případ je Ústavní soud připraven naplnit svou kompetenci a předmětnou smlouvu posoudit tak, aby průběh ratifikačního procesu proběhl v souladu s ústavním pořádkem České republiky.