Programové prohlášení frakce sociálně-demokratické levice ČSSD

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 27. 03. 2005

U vědomí stávající kritické situace v ČSSD a vedeni snahou navrátit své straně důstojnost, čest a tím i důvěru občanů České republiky, rozhodli se níže podepsaní členové ČSSD založit frakci sociálně-demokratické levice. Jejím hlavním cílem je návrat k původnímu levicovému směru české sociální demokracie, jímž si předchozí vláda ČSSD získala uznání občanů a jejich důvěru pro další práci.

Frakce sociálně demokratické levice (dále jen FSDL) je uskupením uvnitř a v rámci ČSSD. Vznikla proto, aby neustále připomínala, vysvětlovala a obhajovala, ale hlavně prosazovala tradiční základní sociálně demokratické hodnoty a principy, jakými jsou solidarita, sociální spravedlnost, soudržnost, svoboda, samospráva, demokratická účast širokých vrstev obyvatelstva na rozhodování o správě věcí veřejných.

V české veřejnosti se šíří zklamání, beznaděj a skeptické omítání politiky. U nás ale i v jiných částech Evropy jsou ohroženy sociální jistoty a občanská práva vydobytá našimi předky během sociálních a politických bojů. Problém nelze zlehčovat ani před ním strkat hlavu do písku.

Žijeme v rychle se měnícím světě, ve světě, který se stále více globalizuje, vyvíjí stále dokonalejší technologie, jsme svědky velké technické a informační revoluce. Nových možností a příležitostí však zatím mohly využít především bohaté státy, nadnárodní společnosti a někteří jednotlivci, aby ještě více zbohatli. Chudí tohoto světa naopak stále více chudnou. Nebezpečně se prohlubuje propast mezi bohatým Severem a chudým Jihem, kde miliony lidí umírají každý rok hlady. Roste nebezpečí ozbrojených konfliktů, válek (i tzv. preventivních) i mezinárodního terorismu.

Není však třeba hledat tyto jevy daleko v světě. K polarizaci bídy a bohatství dochází také uvnitř české společnosti, kde se zmenšuje střední stav a přibývají chudí. Aktuální je i nebezpečí, že se tato polarizace promítne také do vzdělávání, péče o zdraví člověka a ohrozí zajištění důstojného stáří, ale především základní péči o novou generaci,

Jsme si vědomi, že chce-li stát zachovat elementární úroveň kvalitního života občanů, musí regulovat globalizaci, stejně jako musí viditelně a srozumitelně usměrňovat „neviditelnou“ ruku trhu. Víme, že trh nezajistí snížení vysoké míry nezaměstnanosti, nepostará se o udržitelný rozvoj, nezajímá ho ani kvalita života, ani sociální spravedlnost. Je také nepochybné, že vojenská, politická a ekonomická síla nejmocnějších států nesmí vést k unilaterálnímu světu. Je nebezpečný tím, že zpochybňuje mezinárodní právo a dává zelenou „zákonům džungle“. Zbohatlým neoliberálům umožňuje, aby zneužívali globalizaci k vlastnímu většímu obohacení a ke zvýšení celosvětové ekonomické moci několika stovek nadnárodních společností.

Většina evropských sociálně demokratických stran proto hledá odpovědi v obraně sociálního státu a sociálně tržního hospodářství, ale i ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Levicové sociálně demokratické strany chápou, že globalizaci kapitálu je třeba vyrovnávat globalizací sociální spravedlnosti, jejíž nedílnou součástí musí být i spravedlivá odměna za práci. K těmto hodnotám se členové FSDL hlásili od začátku a ve světle událostí posledních dvou let jsou rozhodnutí je nyní prosazovat podstatně důrazněji.

Jak se k těmto problémům celá ČSSD postaví, je nesmírně důležité nejen pro mezinárodní postavení České republiky, především pro budoucí životní úroveň a důstojný život našich občanů.

FSDL se proto důrazně staví proti jakémukoliv narušování sociální soudržnosti a principů solidarity. Ve spolupráci s levicovými evropskými sociálními demokraty bude hájit evropský model sociálního státu, jehož obrana je zárukou fungování i českého sociálního státu. FSDL se nebrání modernizaci sociálního státu. Zásadně ale odmítá stav, kdy v důsledku zneužití tohoto pojmu, dochází tak zvanou modernizací k postupné demontáži sociálního státu.

FSDL proto staví před sebou následující základní priority:

FSDL je přesvědčena, že potřebné změny může zajistit jen levicová sociálně demokratická politická strana, která je silná sovu vnitřní demokratičností. FSDL proto bude prosazovat důslednou demokratizaci ČSSD, kterou chce zvýšit mj. i zavedením institutu primárních voleb. Považuje za nezbytné, aby strana důsledně respektovala vnitřní pluralitní názory. Umlčování jiných názorů spojené s katastrofální personální politikou patří již několik let k nejvážnějším problémům dnešní ČSSD. Jakékoliv vzniklé rozpory je třeba řešit demokratickou vnitrostranickou diskusí. V zájmu demokratického rozhodování o nejdůležitějších programových či personálních otázkách bud FSDL doporučovat vnitrostranické referendum. Jakékoliv projevy arogance moci, jakoukoliv manipulaci dohodami typu obchodních výměn mezi stranickými funkcionáři, je třeba odmítnout, a to jak na místní, tak i okresní, krajské i celostátní úrovni. Je třeba distancovat se od funkcionářů, kteří neprosazují program strany, ale jen své materiální výhody. Je třeba vymýtit rostoucí praxi rozesílání pokynů jak a pro koho hlasovat a to prostřednictvím SMS na stranických shromážděních. Popřením principu tajného samostatného hlasování jsou občasné kontroly, zda dotyční pokyny opravdu splnili.

V oblasti zdravotnictví trvá FSDL na zachování vysoké kvality bezplatné a všeobecně dostupné zdravotní péče v neztenčeném obsahu, tím spíš, že veřejné výdaje to umožňují. (To ovšem nevylučuje spoluúčast bohatších spoluobčanů, pokud si takto přejí zakoupit nadstandardní podmínky. Kvalita zdravotní péče musí zůstat stejně vysoká pro všechny.) Zdraví nás všech nesmí být předmětem obohacování některých a politických spekulací jiných.

FSDL důrazně podporuje všechny kroky, které povedou k účinnějšímu boji proti klientelismu, korupci i proti kriminalitě a vysoké nezaměstnanosti.

FSDL vnímá důstojné bydlení jako důležité lidské právo, jehož dostupnost nemůže být závislá pouze na ekonomické úspěšnosti a výkonnosti občana. Podle FSDL je stát povinen postarat se o dostupnost přiměřeného bydlení pro ty občany, kteří si je nemohou zajistit z vlastních prostředků. Stát je rovněž povinen zajistit, aby výše nákladů na bydlení nevylučovala dostupnost jiných a pro lidský život nezbytných služeb.

V oblasti vzdělávání považuje za nejdůležitější výrazně zlepšit finanční ohodnocení pedagogů, udržet bezplatnost veřejného školství a pokračovat v naplňování Národního plánu rozvoje vzdělávání (tak zvané „Bílé knihy“).

FSDL soustředí svou pozornost a podporu malých a středních podnikatelů, kteří jsou pevnou finanční základnou fungujícího státu. Nevidí však východisko v rovné dani či obdobných nástrojích pro bohatou vrstvu, ale např. v odvodových úlevách při vytváření dalších pracovních míst, což umožní jak rozvoj podniků, tak i snížení míry nezaměstnanosti. Důsledná ochrana životního prostředí je součástí moderní levicové politiky. Díky ní se zvyšuje kvalita života obyvatel včetně zlepšování zdravotního stavu i podpory zaměstnanosti.

FSDL se staví proti takové privatizaci veřejných služeb, která vede je zvýšení cen, k omezování jejich dostupnosti a tedy ke snižování kvality života občanů. Z ekonomického růstu musí mít prospěch všechny vrstvy obyvatelstva.

Levicová strana, která toleruje či dokonce realizuje pravicovou politiku nutně ztrácí důvěryhodnost. Je třeba odmítnout restauraci starých pořádků., Je rovněž třeba odmítnout liberální reformy na úkor chudších vrstev a v zájmu bohatých jakými jsou například současné slovenské reformy. Posunem do středu či napravo od středu nejen vyklidíme levicové pole komunistů, ale především zklameme vlastní voliče a bude nám hrozit izolace.

FSDL bude prosazovat transparentní kontrolu účelnosti veřejných zakázek i efektivnější a spravedlivější rozdělování veřejných výdajů, jejichž cílem je podpora vyšší kvality života řadových občanů. Jedou z cest k růstu veřejného bohatství vidí FSDL v motivaci občanů k vyšší produktivitě práce, v podpoře kvalitního vzdělání,v podpoře aktivní politiky zaměstnanosti, v podpoře vědy a aplikovaného výzkumu, v podpoře kvalifikované výroby a vývozu české produkce. Cestou k lepší budoucnosti pro veřejnost rozhodně není růst nepřímých daní, snižování výdělků a přidělování předražených zakázek, které zvyšují korupční zisky některých jedinců a státní dluh každého z nás.

FSDL si je vědoma skutečnosti, že politici ztrácejí respekt veřejnosti, neboť mnozí z nich nesledují veřejný zájem s už vůbec je nezajímají individuální osudy občanů. Sledují snad jen ukazatele ekonomického růstu a růstu kapitálové úrovně jejich vlastních statků. Nespokojení se stávající situací, přestávají dnes lidé chodit k volbám. Paradoxně se tím ovšem politici stávají ještě méně závislými na veřejnosti.

FSDL bude spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti s podobnými frakcemi působícími v sesterských politických stranách, zvláště v členských státech EU.

Členem FSDL se může stát kterýkoliv člen ČSSD, který souhlasí s hlavními principy tohoto prohlášení.

Prohlášení FSDL vychází z volebního programu ČSSD, ze Základního (dlouhodobého) programu ČSSD, z Politické deklarace Evropské a sociálně demokratické strany (PES) z prosince roku 2004 a především z prohlášení a otevřených dopisů Platformy pro renesanci ČSSD. Platformu pro renesanci ČSSD vnímá FSDL jako partnera, s nímž chce úzce spolupracovat.


Ustavující konference FSDL se uskuteční po XXXII. sjezdu ČSSD, aby mohla reagovat na jeho závěry.

Stoupenci a příznivci FSDL mohou poskytnout svá jména a spojení na sebe na adresy vkavanj@psp.cz nebo na press@elginor.cz .