Budoucnost Evropy šedesát let od konce druhé světové války

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 12. 05. 2005

Usnesení Evropského parlamentu k šedesátému výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945, přijaté dne 12. 5. 2005

Evropský parlament,

- s ohledem na čl. 103 odst. 2 jednacího řádu,

 1. oslavuje výročí konce druhé světové války v Evropě dne 8. května 1945 kapitulací nacistického Německa,
 2. vzpomínaje a vyjadřuje smutek nad všemi oběťmi nacistické tyranie,
 3. vzpomínaje zejména všechny oběti holocaustu,
 4. vzpomínaje a vyjadřuje smutek nad všemi oběťmi války na všech stranách a považuje to ta společnou evropskou tragédii,
 5. vyjadřuje vděk všem, kdo přispěli k osvobození od národního socialismu, systému nelidského zacházení a tyranie, které symbolizuje 8. květen 1945,
 6. projevuje zvláště úctu všem spojeneckým silám, které obětovaly své životy, a národům, zejména Spojeným státům, Spojenému království a Sovětského svazu a dalším spojeneckým státům, které bojovaly ve válce proti nacismu a fašismu a projevuje vděk všem národům, jež důrazně podpořily obnovení svobody a demokracie na většině západní části našeho světadílu,
 7. maje na paměti, že pro některé národy konec druhé světové války znamenal obnovení tyranie uvalené stalinistickým Sovětským svazem,
 8. jsa si vědom velikosti utrpení, nespravedlnosti a dlouhodobého sociálního, politického a hospodářského úpadku postižených národů, které se nalézaly na východní straně pozdější železné opony,
 9. uznávaje úspěch středoevropských a východoevropských národů při nastolení právního státu a dodržování lidských práv po jejich demokratických revolucích, které svrhly komunistické režimy a tím se osvobodily,
 10. pokládaje úspěch evropského integračního procesu a transatlantické aliance a mír a prosperitu, které přinesly, za rozhodnout odpověď a poučení z minulých neštěstí a chyb,
 1. zdůrazňuje důležitost uchování živých vzpomínek na minulost, protože bez pravdy a vzpomínek nelze dospět k usmíření; zdůrazňuje současně, že pouze silná Evropa může navrhnou řešení, jak překonat hrůzy minulosti;
 2. vyjadřuje úctu a skládá hold všem, kdo bojovali proti tyranii, a zejména těm, kdo se stali jejich obětí;
 3. vyjadřuje i nadále svou angažovanost za mírovou a prosperující Evropu založenou na dodržování lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnosti, právním státu a dodržování lidských práv;
 4. potvrzuje svůj jednotný postoj proti totalitní vládě založené na jakékoli ideologii;
 5. vítá první příležitost slavit toto výročí s poslanci zvolenými ze všech 25 členských států Evropské unie jako výraz stále těsnější jednoty našich národů a občanů, kteří překonali hranice mezi agresory a oběťmi a mezi vítězi a poraženými, jako příležitost sdílet a spojit své vzpomínky na cestě ke skutečně společné evropské paměti a zabránit znovuobjevení nacionalismu a totalitní vlády;
 6. vítá skutečnost, že středoevropské a východoevropské státy a národy nyní mohou rovněž žít ve svobodě a mají právo rozhodovat o svém osudu po tolika desetiletích sovětské nadvlády nebo okupace či za jiného komunistického diktátu; vítá sjednocení Německa a skutečnost, že deset středoevropských a východoevropských států vstoupilo do Evropské unie nebo do ní v brzké době vstoupí;
 7. zdůrazňuje, že proces evropské integrace pomohl překonat téměř všechny poválečné diktatury na evropském kontinentě, jak ve střední a východní Evropě, tak i ve Španělsku, Portugalsku a Řecku;
 8. prohlašuje, že proces evropské integrace a další rozvoj Evropské unie jako model míru jsou výsledkem svobodného volby lidí rozhodovat o svém vlastním osudu a společné budoucnosti;
 9. prohlašuje, že podle helsinských úmluv nemá žádná země právo rozhodovat o osudu jiné země;
 10. vyzývá všechny země, aby otevřely své archivy vztahující se k druhé světové válce;
 11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům členských států, vládám a parlamentům přistupujících a kandidátských zemí, vládám a parlamentům zemí přidružených k Evropské unii, vládám a parlamentům členských států Rady Evropy a Kongresu Spojených států.

Závěrečné hlasování o usnesení

RC- B6-0290/2005 - Budoucnost Evropy - usnesení 12/05/2005 12:34:38

463 PRO

ALDE:
Alvaro, Andrejevs, Andria, Attwooll, Beaupuy, Bourlanges, Budreikaitė, Carlshamre, Cavada, Chatzimarkakis, Deprez, De Sarnez, Di Pietro, Duquesne, Ek, Fourtou, Gibault, Guardans Cambó, Hennis-Plasschaert, in 't Veld, Jäätteenmäki, Jensen, Juknevičienė, Kacin, Karim, Klinz, Krahmer, Kułakowski, Lax, Lehideux, Letta, Ludford, Manders, Matsakis, Moh?csi, Mulder, Onyszkiewicz, Oviir, Pannella, Polfer, Prodi, Riis-Jørgensen, Samuelsen, Sbarbati, Schuth, Staniszewska, Starkevičiūtė, Sterckx, Szent-Iv?nyi, Takkula, Väyrynen, Van Hecke, Virrankoski, Watson

IND/DEM:
Adwent, Belder, Blokland, Bonde, Borghezio, Giertych, Goudin, Lundgren, Salvini, Sinnott, Speroni, Wierzejski, Wohlin

NI:
Belohorská, Claeys, Czarnecki Marek Aleksander, Czarnecki Ryszard, Dillen, Martin Hans-Peter, Masiel, Mussolini, Resetarits, Rutowicz

PPE-DE:
Albertini, Andrikienė, Antoniozzi, Ashworth, Atkins, Ayuso Gonz?lez, Bauer, Beazley, Becsey, Belet, Berend, Böge, Bowis, Bradbourn, Brejc, Brepoels, Březina, Brunetta, Bushill-Matthews, Buzek, Carollo, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Cederschiöld, Chichester, Chmielewski, Coelho, Coveney, Daul, Dehaene, Demetriou, Descamps, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dionisi, Dombrovskis, Doorn, Dover, Duka-Zólyomi, Ebner, Elles, Esteves, Eurlings, Evans Jonathan, Fatuzzo, Ferber, Florenz, Fontaine, Fraga Estévez, Freitas, Gahler, Gaľa, Galeote Quecedo, Gauzes, Gklavakis, Glattfelder, Goepel, Gomolka, Graça Moura, Gräßle, de Grandes Pascual, Grosch, Grossetête, Guellec, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Handzlik, Harbour, Hatzidakis, Hennicot-Schoepges, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hoppenstedt, Ibrisagic, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jalowiecki, Jarzembowski, Jeggle, Kaczmarek, Karas, Kasoulides, Kauppi, Kelam, Klamt, Klaß, Klich, Koch, Konrad, Kratsa-Tsagaropoulou, Kudrycka, Kušķis, Kuźmiuk, Landsbergis, Langendries, Laschet, Lauk, Lechner, Lehne, Lewandowski, Liese, López-Ist?riz White, Lulling, McGuinness, Mann Thomas, Martens, Mathieu, Mato Adrover, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Méndez de Vigo, Millán Mon, Mitchell, Montoro Romero, Musotto, Nassauer, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Olajos, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Őry, Pack, Pálfi, Panayotopoulos-Cassiotou, Papastamkos, Parish, Peterle, Pieper, Pīks, Pinheiro, Piskorski, Pleštinsk?, Podestà, Podkanski, Poettering, Pomés Ruiz, Posselt, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Radwan, Reul, Roithová, Rudi Ubeda, Rübig, Samaras, Saryusz-Wolski, Schierhuber, Schmitt Ingo, Schmitt Pál, Schnellhardt, Schöpflin, Schröder, Schwab, Seeber, Seeberg, Siekierski, Silva Peneda, Sommer, Sonik, Spautz, Stenzel, Stevenson, Sudre, Surján, Szájer, Tajani, Tannock, Thyssen, Trakatellis, Ulmer, Vakalis, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Ventre, Vernola, Vidal-Quadras Roca, Vlasák, Weber Manfred, Weisgerber, Wieland, von Wogau, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wuermeling, Zaleski, Zappalà, Zieleniec, Zwiefka

PSE:
Andersson, Arif, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badía i Cutchet, Barón Crespo, Beňová, Beres, van den Berg, Berman, Bösch, Bono, Bozkurt, van den Burg, Calabuig Rull, Capoulas Santos, Carlotti, Carnero González, Casaca, Castex, Cercas, Christensen, Corbey, Correia, Cottigny, De Keyser, Désir, De Vits, Dobolyi, Douay, El Khadraoui, Estrela, Ettl, Falbr, Fazakas, Fernandes, Ferreira Anne, García Pérez, Geringer de Oedenberg, Gierek, Gill, Glante, Goebbels, Grabowska, Grech, Guy-Quint, Hänsch, Hamon, Hasse Ferreira, Hazan, Hedh, Hedkvist Petersen, Hegyi, Herczog, Honeyball, Howitt, Hughes, Hutchinson, Ilves, Jöns, Jørgensen, Kósáné Kovács, Koterec, Kreissl-Dörfler, Kristensen, Kuc, Le Foll, Lehtinen, Leinen, Liberadzki, Lienemann, McAvan, Madeira, Maňka, Mann Erika, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastenbroek, Medina Ortega, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Moraes, Moreno Sánchez, Muscat, Myller, Napoletano, Obiols i Germa, Paasilinna, Pahor, Panzeri, Patrie, Pinior, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Rapkay, Riera Madurell, Rosati, Roth-Behrendt, Rouček, Sakalas, Salinas García, Sánchez Presedo, Santoro, dos Santos, Schapira, Scheele, Schulz, Segelström, Siwiec, Sornosa Martínez, Stihler, Stockmann, Swoboda, Szejna, Tabajdi, Tarabella, Tarand, Thomsen, Titley, Trautmann, Valenciano Martínez-Orozco, Van Lancker, Vaugrenard, Vergnaud, Walter, Weber Henri, Weiler, Westlund, Whitehead, Wiersma, Wynn, Yañez-Barnuevo García, Zingaretti

UEN:
Angelilli, Aylward, Berlato, Bielan, Camre, Crowley, Foglietta, Fotyga, Janowski, Kamiński, Krasts, Libicki, Muscardini, Ó Neachtain, Pirilli, Roszkowski, Ryan, Szymański, Tatarella, Vaidere, Zīle

Verts/ALE:
Aubert, Beer, Breyer, Cohn-Bendit, Cramer, Evans Jillian, Flautre, Frassoni, Graefe zu Baringdorf, Harms, Hassi, Hudghton, Isler Béguin, Jonckheer, Kallenbach, Kusstatscher, Lagendijk, Lambert, Lichtenberger, Özdemir, Onesta, Romeva i Rueda, Rühle, Schmidt, Schroedter, Smith, Staes, Trüpel, Turmes, Voggenhuber

49 PROTI

ALDE:
Chiesa

GUE/NGL:
Adamou, Agnoletto, Catania, Figueiredo, Flasarová, Guerreiro, Guidoni, Henin, Krarup, Markov, Maštálka, Meyer Pleite, Musacchio, Pafilis, Papadimoulis, Portas, Ransdorf, Remek, Strož, Svensson, Toussas, Triantaphyllides, Uca, Verges, Wagenknecht, Wurtz, Zimmer

IND/DEM:
Batten, Chruszcz, Clark, Farage, Grabowski, Krupa, Nattrass, Pęk, Piotrowski, Rogalski, Tomczak, Whittaker, Wise

NI:
Bobošíková

PSE:
Arnaoutakis, Batzeli, Beglitis, Lambrinidis, Matsouka, Tzampazi, Xenogiannakopoulou

33 ZDRŽELI SE HLASOVÁNÍ

ALDE:
Duff, Maaten, Ries

GUE/NGL:
de Brún, Kaufmann, McDonald

IND/DEM:
Louis, Železný

NI:
Allister, Baco, Kozlík, Mote

PPE-DE:
Cabrnoch, Callanan, Duchoň, Fajmon, Hannan, Škottová, Strejček, Zahradil, Zvěřina

PSE:
Berlinguer, Fava, Haug, Kindermann, Krehl, Leichtfried, Prets, Vincenzi

Verts/ALE:
van Buitenen, de Groen-Kouwenhoven, Lucas, Schlyter