2. zasedání CV SDS

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Vydáno dne: 02. 07. 2005

V sobotu 2. července se v Praze sešlo druhé zasedání Celostátního výboru SDS po 8. sjezdu strany. Jeho hlavním úkolem bylo stanovení vlastních hlavních úkolů v dalším období a schválení plánu práce.

První významný blok úkolů se orientoval na zkvalitnění vnitrostranické práce požadované sjezdem SDS a týkal se ekonomiky strany, práce se zastupiteli, spolupráce centra strany s regionálními organizacemi, jejich aktivizací a koordinací činnosti. CV rozhodl o přípravě centrální členské evidence a o výměně členských průkazů  k 31. 12. 2005. Do konce roku by měly rovněž vzniknout Zásady činnosti SDS. Bylo rozhodnuto i o vzniku redakčního kolektivu SDS, který bude zpracovávat mediální výstupy z centra a z regionů.

Druhá skupina úkolů směřovala k posilování spolupráce s politickými stranami a se společenskými organizacemi, zejména s těmi, které se aktivně účastní příprav českého sociálního fóra. V souladu se schválenou sjezdovou zprávou o činnosti SDS rozhodl Celostátní výbor i o hledání cest, které umožní zakotvení blízkých názorových skupin pod střechou SDS. SDS je připravena názorově se otevřít za podmínky udržení základních ideových priorit. Ustavená skupina právníků bude usilovat o řešení součinnosti možných proudů v rámci stanov SDS.

Třetí blok úkolů se týkal obsahu činnosti SDS a centrální formulace stanovisek SDS k významným oblastem společenského a hospodářského života České republiky. CV rozhodl o využití regionálních priorit pro přípravu takového praktického programu, o udělení osobní odpovědnosti jednotlivým členům CV za jednotlivé segmenty a o svolání shrnující programové konference SDS s předběžným termínem únor 2006.

Čtvrté uskupení úkolů se dotklo zahraniční spolupráce SDS. Prioritou není jen práce SDS jako zakládajícího člena Strany evropské levice (SEL). SDS bude vyhodnocovat politickou situaci levice v Evropě a aktivně reagovat na její změny, navazovat a prohlubovat kontakty s nově vznikajícími subjekty. V praktické rovině však CV řešil otázku účasti delegátů SDS na říjnovém sjezdu SEL, součinnost při zajištění multilinguální průběžné prezentace SEL a spolupráci s individuálními členy SEL v ČR. Těmto úkolům byl věnován samostatný bod programu zasedání.

V dalším bodu jednání CV byl schválen plán práce formálně do konce roku 2005, fakticky až do únorové konference strany. Naplánována byla následující zasedání CV: 3. - 17. 9. 2005 (Brno), 4. - 22. 10. 2005 (Praha), 5. - 26. 11. 2005 (České Budějovice) a 6. - 14. 1. 2006 (Jihlava). CV se rozhodl zvát na části svých jednání hosty. Hostem 2. zasedání CV SDS byl zástupce levicového proudu „Nový svět“ francouzské Socialistické strany.

Posledním bodem jednání bylo schválení stanovisek k nespravedlnosti vůči těm podnikatelům, kteří již zavedli registrační pokladny, a k ostudné ignoranci 60. výročí podepsání Charty Organizace spojených národů ze strany hlavních politických sil v ČR.

předseda CV SDS Milan Neubert, 2. 7. 2005