Finanční statut Strany evropské levice

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 26. 10. 2005

Návrh pro 1. sjezd EL Athény 2005, předložený hospodářem EL Pedro Marsetem a členy VV EL (Jiří Hudeček, Helmut Scholz)

Preambule

Strana evropské levice, dále Evropská levice (EL), je „je pružné, decentralizované sdružení nezávislých a suverénních evropských levicových stran a politických organizací, které pracuje na základě konsensu“ (Stanovy EL, preambule). V souladu se svými zakládacími dokumenty strana spojuje demokratické strany alternativní a pokrokové levice z evropského kontinentu, přičemž si je vědoma jejich rozdílné situace a dějin jakož i jejich společných hodnot a zápasu za důslednou přeměnu dnešních společenských poměrů směrem k mírové a sociálně spravedlivé společnosti.

Všechny základní rozhodnutí a pravidla ve vztahu k organizačním a finančním aspektům aktivit EL musí odpovídat tomuto principu.

Hlavním zdrojem finanční podpory činnosti jsou příspěvky různých členských stran. Velikost příspěvku každé strany k financování Straně evropské levice (EL) musí být ve vztahu nebo být úměrná počtu členů dané strany. Kritérium počtu členů zajišťuje rovné zacházení se všemi členskými stranami při zohlednění jejich odlišné politické, demografické a společenské situace. Tím se suverénem všech členských stran EL stává ústřední referenční bod: jednotlivý člen strany.

Principy financování

Financování EL je založeno na principech úplné transparentnosti veškeré činnosti EL a rovnosti členských stran a jejich vzájemné solidarity. Současně bere v úvahu všechny rozdíly v podmínkách, v nichž různé strany pracují a jejich rozdílné možnosti.

Jako autonomní právnická osoba má EL (GE, ASBL) také autonomní právní zodpovědnost za své finance. Tudíž nemají členské strany žádnou přímou odpovědnost v případě negativního hospodářského výsledku EL (a naopak, EL nelze činit odpovědnou za hospodářské výsledky jednotlivých členských stran). Protože však členské strany prostřednictvím svých zástupců ve volených orgánech EL společně řídí veškerou činnost a hospodaření EL, mají členské strany morální odpovědnost za stav financí EL.

Každodenní činnost a politické aktivity EL jsou financovány v souladu s rozpočtem. Odpovědnost za jeho přípravu, nezbytné úpravy a dodržování v hospodaření EL mají volené orgány a funkcionáři EL v souladu s tímto Finančním statutem.

Všechny finanční a rozhodovací proceduru musí odpovídat národnímu (belgickému) právu a interním dokumentům EL, zejména Stanovám, a veškerým na ně se vztahujícím zvláštním předpisům, zejména pravidlům EU pro financování politických stran na evropské úrovni (* Regulation (EC) No 2004/2003 of the European Parliament and Council of 4 November 2004).

Každá členská strana přijímá nezávislé rozhodnutí o způsobu a formách, jak bude shromažďovat členský příspěvek.

Výkonný výbor EL odpovídá za včasnou specifikaci příspěvku členských stran a jednotlivých členů.

Čl. 1. Rozpočet EL

Příjmy rozpočtu tvoří:

  1. Členské příspěvku členských stran a individuálních členů,
  2. Dary od jiných organizací a jednotlivců,
  3. Dotace přidělené Evropským parlamentem nebo jinými evropskými institucemi.

Čl. 2. Výdaje ročního rozpočtu

Výdaje ročního rozpočtu jsou založeny na zohlednění různých potřeb fungování SEL:

a) Politické aktivity

Část rozpočtu musí zajistit udržování a rozvoj politické činnosti v Evropě, organizované SEL v souladu s jejími Stanovami a Programem. Jde zejména finanční a organizační podporu společných politických aktivit a opatření založených na plánu práce a reagujících na současné události. Ohniskem aktivit EL by měla být analýza politického vývoje v Evropě a postup rozšiřování EU, rozvíjet společnou politickou agendu a tomu odpovídajícím způsobem se stát politicky aktivní v evropské společnosti. Propagace, vysvětlování a objasňování politických cílů jakož i těsná spolupráce s jinými strukturami levice v Evropě, v Radě Evropy, se všemi demokratickými politickými a společenskými silami v evropských zemích, to jsou také součásti tohoto aspektu politické práce. Vedle toho je důležitá také komunikace a součinnost a politickými a sociálními hnutími v Evropě a na jiných kontinentech (to znamená mít efektivní webovou stránku, vztahy s evropskými odbory, nevládními organizacemi a sítěmi, ale také s Fórem ze Sao Paula, Světovým sociálním fórem).

b) Kancelář a pracovníci SEL

Část rozpočtu musí pokrývat potřeby kanceláře v Bruselu, minimální počet pracovníků a náklady na denní potřeby funkce kanceláře (telefon, internet, papír, osobní počítače atd.), zajišťující politickou a organizační práci volených orgánů EL a připojeních sítí, vztah s veřejností a akce naplánované v souladu s pláne práce kanceláří EL, a podporu struktur, které pracují na základě společných dohod a pravidel.

c) Pravidelná funkce SEL

Jiná část rozpočtu je používána na další rozvoj spolupráce stran EL a zajištění politické práce struktur EL (VV, Rada předsedajících) ve vztahu ke třetím stranám, náklady sjezdů EL a podporu nezávisle organizovaných shromáždění a konferencí.

Čl. 3. Procedura tvorby a hodnocení rozpočtu

Návrh rozpočtu je předložen hospodářem EL po konzultaci s předsedou EL a hospodáři členských stran každoročně do konce října /začátku listopadu. Vedle toho hospodář také posuzuje návrhy na plánování práce a politických úkolů.

Návrh rozpočtu je diskutován a schvalován výkonným výborem EL. Musí být na následující schůzi potvrzen Radou předsedajících.

Aby bylo dosaženo vyrovnaného a optimálního rozpočtu, organizuje hospodář EL alespoň jednou ročně schůzi s hospodáři, resp. osobami odpovědnými za hospodaření členských stran EL.

Hospodář EL pravidelně informuje výkonný výbor EL o realizaci a využití platného rozpočtu.

Výroční finanční uzávěrka EL musí být ověřena zvolenými vnitřními auditory, a finanční zpráva schválena předsedou EL a výkonným výborem EL. Externí audit se řídí příslušnou legislativou a odpovídajícími pravidly EU.

Čl. 4. Potřeba transparentnosti a veřejné kontroly

4.1

SEL musí zajistit, aby všechny finanční aspekty a pohyby byly transparentní a podléhaly demokratické veřejné kontrole. Budou prováděny pravidelné audity, vč. externích prováděných různými institucemi, v tom také Evropským parlamentem.

4.2

Na pravidelných sjezdech bude výkonný výbor EL předkládat finanční zprávu, kterou musí potvrdit sjezd.

4.3

Výkonný výbor EL přijímá následující vnitřní pravidla pro činnost svou a EL:

Čl. 5. Členské příspěvky

5.1. Členské příspěvky pro členské poltické strany.

Všechny členské strany mají povinnost přispívat do rozpočtu SEL na základě dvou kritérií:

  1. počet jednotlivců, kteří jsou členy každé ze stran,
  2. celková výše rozpočtu SEL.

Členský příspěvek je stanovován na základě principů stanovených v čl. 1 a sestává ze dvou částí:

  1. Část A, stejná pro všechny členské strany; VV EL určí každoročně její výši
  2. Část B, vypočtená na základě plánovaných výdajů EL a rozdělená mezi členské strany EL úměrně jejich ročním rozpočtům v předchozím roce a počtu jejich členů. Aby byla zaručena včasná tvorba rozpočtu, jsou členské strany povinny poskytnout potřebné údaje (oficiální zprávu o hospodaření atd.) okamžitě po oficiálním uzavření účetního roku (nebo auditu, kde jej vyžaduje příslušný národní zákon). Pro strany, které neposkytly data, bude příspěvek vypočten na základě jejich příspěvku v předchozím roce, není-li to možné, bude určen VV EL na základě odhadu jejich finančních možností relativně k jiným členským stranám.

Každá členská strana nezávisle rozhodne o způsobu a formách, jak bude shromažďovat členský příspěvek.

5.2. Členský příspěvek individuálních členů

Členský příspěvek pro individuální členy bude každoročně určován VV EL s přihlédnutím k rozdílům kupní síly v jednotlivých zemích a k výši členského příspěvku, který platí členové členské strany/stran v dané zemi.

Čl. 6 Dostatečnost rozpočtu SEL

Roční rozpočet by měl být vyvážený, schopný zajistit tři hlavní úkoly (funkci, polickou činnost a komunikaci) díky celkovým příjmům přicházejícím z různých zdrojů.

Při dosažení přebytku bude tento přidán k rozpočtu následujícího roku, aby umožnil více politických aktivit.

EL usiluje o vytvoření rezerv v rámci běžného finančního roku pro budoucí projekty a společné politické aktivity. Potřeba budování rezerv bude zohledněna VV EL v souvislosti s ročním a dlouhodobým plánováním práce EL.

Čl. 7  Změny tohoto Finančního statutu

Výkonný výbor EL je zmocněn přijímat provizorní změny tohoto Finančního statutu v případech, kdy je to nutné k naplnění požadavků zákona. Platnost takových změn vyprší na následujícím sjezdu EL.