Práce se závěry z evaluační zprávy, rozvoj EL a připomínky ke Stanovám EL

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 26. 10. 2005

Návrh pro 1. sjezd EL Athény 2005, předkládá VV EL a pracovní skupina "Stanovy" přípravné skupiny VV EL pro 1. sjezd)

Návrh
dalšího postupu práce se závěry z evaluační zprávy o EL, spojených s aspekty rozvoje EL a připomínkami a návrhy k současným Stanovám EL

 

[A]
Výkonný výbor EL diskutoval na své schůzi 12. 9. 2005 zprávu  přípravné skupiny pro 1. sjezd, pracovní skupiny "Stanovy". Na základě závěrů  pracovní skupiny a pracovní skupiny "evaluace" jakož i předložených písemných a ústně prezentovaných návrhů  a názorů ke zkvalitnění Stanov EL , které VV v posledních měsících obdržel, navrhuje VV sjezdu následující:

 

1. Pokračovat s dalším rozvojem Strany evropské levice na základě existujících programových a hlavních organizačních a finančních dohod, přijatých na zakládajícím sjezdu EL. Všechny členské strany zahájjly společnou práci v tomto rámci a na základě dohodnutých politických stanovisek, shrnutých v Manifestu a Stanovách.  Během celého uplynulého roku se ozřejmilo, že věta  "To je jen začátek ..." charakterizuje vznik EL až dodnes. Bylo dosaženo prvních pozitivních výsledků, ale řada činností, konkrétních akcí a vývoj v EL, o nichž jsme doufali, že budou již realizovány, nejsou stále uskutečněny  VV EL si je vědom toho, že sám je stejně jako obecně celá EL v procesu produktivního učení. Je třeba zdůraznit, že mnoho záležitostí společného zájmu se musí mnohem více stát těžištěm politického života v jednotlivých členských stranách. Úspěch naší společné práce je možný jen společným úsilím - realizovaným jak jednotlivými členskými stranami, tak veškerými jejich členy a sympatizanty.

2. Výkonný výbor  EL je přesvědčen, že pravidla, principy a formy vnitřní spolupráce v EL, stanovená v zakládacích dokumentech EL, poskytují dostatek tvůrčího prostoru pro toto nezbytné další posilování a rozvoj Strany evropské levice v jejích různých aspektech v rámci spolupráce stran, jakož i v rámci rozvoje aktivit sítí, pracovních skupin a základních organizací. Schválené principy a formy společné práce zaručují jak otevřenost EL dalším stranám, které projevují zájem,  nebo jednotlivcům, kteří se chtějí účastnit politické práce EL,.Poskytují pro tuto snahu strukturní zázemí. Zkušenosti posledního roku ukazují schopnost E" vstupovat do konkrétnějších vztahů s různými sociálními hnutími na evropské i národní úrovni.

3. VV EL bral a bere vážně v úvahu všechny připomínky, týkající se dalších zlepšení nebo změn existujících pravidel. Ve výkonném výboru ylo několikrát diskutováno o této otázce. Shrneme-li tyto debaty, zdůrazňuje VV EL, že každá změna pravidel vyžaduje vážnou diskusi ve všech členských stranách a mezi základními organizacemi.   První navržené myšlenky a návrhy v tomto směru musí být podrobeny odpovídající diskusi v rámci struktur EL i členských stran, ta musí být organizována VV EL v nejbližší době. Nově zvolený výkonný výbor by měl tento úkol zahrnout do svého plánu práce. pro roky 2005/2006.

4. VV EL navrhuje ustavit komisi pro Stanovy EL. Ta by měla shromažďovat názory a další návrhy, sumarizovat je, sbírat návrhy s diskusí uvnitř stran EL a předložit zprávu o této práci nejpozději 3 měsíce před příštím sjezdem všem členských stranám, aby mohly připravit diskusi o Stanovách na tomto sjezdu, založenou na diskusi v rámci těchto stran.o další organizaci Strany evropské levice. Výkonný výbor bude zavázán k podpoře práce této komise.

 

[B]
Přehled některých záměrů a návrhů na změny a opětovnou diskusi o Stanovách a principech rozvoje EL, předložených VV EL v roce 2005 

 

1. Návrhy ze sítě EL-Fem, zaměřené na specifičtější ohlas genderových problémů a postavení sítě EL-Fem.
Na př:
a) zahrnout do preambule Stanov tento dotek  "El-Fem je feministickým politickým subjektem, který pracuje v rámci EL a je autonomně a horizontálně organizován. Udržuje vztahy s ženskými hnutími a feministickým hnutím (Women for Peace...), a s asociacemi a se ženami, které bojují za ženská práva"
b) do článku 8 "5 zahrnout dodatek. "Dohody nebo návrhy, které činí EL a které se vztahují k ženským otázkám, musí být diskutovány nejprve v EL-fem. EL-fem je a strukturou žen, které rozvíjejí feministickou politiku a jsou nezávisle organizovány. Má právo dávat návrhy a nastavovat priority ve všech otázkách, které spadají do její kompetence, a které se zejména týkají jejího vztahu k ženskému hnutí obecně a zejména feministickému. "
c) do článku 12 přidat dodatek, "Delegáti jsou vybíráni svými stranami s minimálním podílem žen 50 procent".

 

2.  Poznámky k pravidlům týkajícím se individuálního členství v EL
- některé postřehy k této otázce z debat v rámci členských a pozorovatelských stran a názory vyjádřené na schůzi VV v Římě a následně o demokratickém vztahu mezi členskými stranami a nynějšími individuálními členy a další perspektivy těchto vztahů, zejména
- jaká jsou  specifická práva a povinnosti individuálních členů EL jakož i stran EL na národní úrovní, kde pracují členské /pozorovatelské strany,
- vztahy spolupráce individuálních členů se strukturami EL, zejména s VV EL;
- jak zaručit, aby se individuální členové nevměšovali do členských stran prostřednictvím EL, vlivu na její politiku a veřejným vystupováním,
- dosud neustavená pravidla jak zahrnout individuální členy do každodenního rozhodování o politice EL a jejích členských/pozorovatelských stran. Objevují se konkrétní odpovědi jak mohou individuální členové ovlivňovat politiku EL, jak se účastnit v členském životě v EL a podílet se na rozvoji politické praxe EL;

3. Závěry ke zkvalitnění koordinační funkce a procesu tvorby politických rozhodnutí v institucích EL, např.:
- práce výkonného výbor EL musí být organizována jako stálý politický proces s konkrétní zodpovědností v rámci VV EL; zejména s pomocí permanentního "koordinačního centra", aby se VV EL stal společným vedoucím orgánem EL
- kancelář EL-Office se musí stát technicko-organizačním centrem EL; nepochybně po některých počátečních obtížích se toto stalo stále více názorem členských stran EL; proto sjezd EL musí trvat na strukturovanější odpovědnosti mezi orgány EL kanceláří, která by zaručovala transparentnost a odpovědnost;
- VV EL bude její práci reorganizovat a shromažďovat další zkušenosti, které by se měly vzít v úvahu také v evaluační zprávě pro příští řádný sjezd EL. VV EL uvažuje o vytvoření koordinační politické skupiny v rámci VV EL, která by byla zodpovědná za zajištění těsnější spolupráce s členskými stranami EL, pracovními strukturami  EL (sítě, pracovní skupiny k různým politickým tématům atd. ), a také as s parlamentními představiteli stran EL (GUE/NGL, Rada Evropy, atd.).

 

4.   Aspekty vztahu mezi orgány a strukturami EL a parlamentní reprezentací stran EL na evropské úrovni (EP, RE aj.). Bylo zdůrazněno, vztah mezi EL a parlamentní reprezentací členských a pozorovatelských stran EL je třeba zintenzivnit, tj. prohloubit pocit příslušnosti členů EP a členů parlamentní skupiny RE k EL a příspěvek k její činnosti.

 

5.  Politická pochopení struktury  EL; zejména chápání sebe sama a "politicko.geografického prostoru" EL, a  forem její spolupráce se stranami, které (dosud) nejsou členy EL.