Společně to dokážeme

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 13. 11. 2005

Dva roky starý chilský dokument „Juntos Podemos“ (v překladu „Společně to dokážeme“), který založil velké politicko-společenské hnutí, k němuž se postupně připojily nejrůznější organizace z celé Chile. Jeho aktuálnost spočívá v tom, že v Chile budou v prosinci parlamentní i prezidentské volby.

V Chile, v latinské Americe a všude na světě se vládne jen malé procento populace velkým majetkem, zatímco většina strádá vážnými nedostatky. Zmíněná menšina přebírala systematicky politickou moc, ekonomickou sílu a technologii. Tento proces – síla, která ničí suverenitu a autonomii národů – je vrcholně vyjádřen v Dohodách o volném obchodu (FTA = Free Trade Agreements) či specificky v záměru zavést schéma zvané Celoamerická zóna volného obchodu (ALCA = Área de Libre Comercio para las Américas).

Vytváření trhů, které jsou podřízeny diktátu a podmínkám globálních ekonomických sil, bezpochyby demonstruje regionální a globální moc nadnárodních společností. Ačkoliv se mezinárodní finanční kapitál stále více koncentruje, lokální ekonomiky ztrácejí závratnou rychlostí svou autonomii a jsou nuceny přizpůsobit se implicitnímu i explicitnímu vydírání diktátem, který provádějí tyto nové síly, nyní strukturované a organizované díky zdokonalení a politickému posílení organismů, jako jsou Mezinárodní měnový fond (IMF), Světová banka (IBRD), Světová obchodní organizace (WTO) a nástroje koordinace a nadvlády typu G8. Pokud se tato politika setká s odporem, Spojené státy a jejich spojenci uplatní svou spojenou brannou moc za spoluúčasti místních sektorů, které se snaží podílet se na zjevném zisku těchto imperialistických cílů.

Tudíž je tomu dnes tak, že velký kapitál ovládá výrobní prostředky stejně jako myšlení díky kontrole nad komunikacemi a informačními médii. V současné situaci se stará solidarita vytratila a v důsledku toho jsme se nehledě na rozšíření chudoby dostali k rozpadu sociální struktury a vzájemnému oddálení lidí. Působení této fragmentace nic nezastaví, ani ti nejvíce respektovaní političtí či společenští představitelé.

Máme hlubokou víru a jistotu zkušenosti v možnosti vyslovení široké koalice levicových, pokrokových a protineoliberálně politických a společenských sil, aby se vytvořilo velké hnutí, které rázně potlačí současné podmínky sociální nerovnosti a nespravedlnosti. Němá tragédie, které jsou dnes naše národy vystaveny, vyžaduje odpovědnost a srozumitelnost, ke které se musíme přiblížit, když krok za krokem stavíme novou konstrukci, která nám pomůže odbourat tyranii - tyranii, která již není jen tyranií zbraní, ale i peněz.

Pevně věříme v možnost obnovy síly společenské základny rozhodovat a v možnost vytvořit plán převzetí politické moci. Tato víra v jednotu a v možnost obnovení politické moci pro lid se již začíná projevovat na našem kontinentě i v ostatních částech světa jako rostoucí schopnost se organizovat, což dnes považujeme za součást našeho vlastního boje a za odpovědnost za dnešek i budoucnosti. Z tohoto důvodu, ačkoliv je naše aktivita je soustředěna v naší zemi, směřuje náš pohled a solidarita na naši latinskou Ameriku a na možnost lepšího světa.

Ze shody poznání a vůle mezi rozličnými silami udržujeme různá sbližování, ať už ve společné akci či ve sdílených úvahách, v duchu postupu vpřed a tvorbě Hnutí, které umožní nejúplnější a nejdemokratičtější účast lidí společenských a politických organizací a jehož směrováním je politická a společenská přeměna naší země, která nás může přivést k opravdové demokracii. Proto tedy věříme, že je to odpovídající politický a historický okamžik ke shromáždění zkušeností z posledních desetiletí a k jejich přeměně ve vůli, která sjednotí rozdílnost výrazů do síly schopné nabídnout reálnou politickou a společenskou alternativu pro Chile.

Toto Hnutí by mělo vzniknout v celé naší zemi, mělo by být široké, různorodé a silné, založené na solidaritě a nenásilí. V tomto smyslu bude orientovat na podporu sbližování mužů, žen, mladých lidí, studentů, pracujících, původních domorodců a všech organizací bez ohledu na jejich velikost, aby vytvořila budoucnost pro důstojnost, ve níž naši lidé obnoví svá práva, o která byli připraveni, nejprve silou a dnes hrozbou nezaměstnanosti a vytlačením na okraj společnosti. Podobně vyzýváme světské a náboženské organizace, intelektuály, odborníky a umělce, nejmenší, malé i střední podniky, zemědělce, horníky, rybáře, pracovníky v sektoru obchodu a služeb, aby vytvářeli a budovali nové a originální politické, ekonomické, společenské a kulturní modely, které mohou nahradit dnes platné nespravedlivé modely.

My, kteří podpisujeme tuto deklaraci, jsme se shodli na základních myšlenkách a akční strategii, kterou navrhujeme všem politickým, společenským a kulturním hnutím, která se s námi chtějí integrovat v tomto procesu přeměny nadějí do způsobů konkrétního politického vyjádření, pro jejich následnou analýzu, diskuzi a zhodnocení.

Základní myšlenky

 1. Vytvoření Politického a Společenského Hnutí, jehož hlavní prioritou bude úsilí nejen o politické akce, ale i o schopnost navrátit víru v možnosti přeměny nespravedlivých společenských, politických a kulturních podmínek, které jsou nám dnes patrně lživě vnucovány jako jedině možné a nezměnitelné alternativy.
 2. Považujeme za nutné revolučně urychlit skutečný významu tohoto zápasu, který se netýká pouze politických a ekonomických podmínek, ale také podmínek společenských a osobních. Proto si představujeme Hnutí, které se projevovat současně na poli politiky, společnosti, ekonomiky, kultury a psychologie.
 3. Naším záměrem je jít rozhodně vstříc novému hospodářskému a společenskému systému, který upřednostní řešení potřeb našeho lidu a ne zisku velkokapitálu, přičemž bude současný a nespravedlivý vztah mezi kapitálem a prací předmětem otevřené debaty.
 4. Prohlašujeme rovněž, že naše přírodní a finanční zdroje jsou vystaveny drancování a vykořisťování ze strany velkého nadnárodního kapitálu. V tomto smyslu považujeme za jednu z priorit znovu získat naše zdroje, z nichž má užitek jen málo lidí, a dát je k dispozici velké většiny naší země. Samotné znovuzískání naší mědi a zaměstnaneckých fondů umožní zaručit právo a přístup ke kvalitnímu veřejnému zdravotnictví a vzdělávání pro všechny občany.
 5. Kvůli těmto postojům se naše Hnutí se prohlašuje za otevřenou opozice k neoliberalismu a ke všem jiným modelům, které by byly výrazem kapitalistického systému.
 6. Samozřejmě se s ohledem na výše řečené stavíme do otevřené opozice vůči pravici a vůči těm stranám koalice, které jsou zodpovědné za zavedení panujícího politického, společenského a ekonomického modelu. V důsledku toho my, kteří patříme k tomuto Hnutí, neuzavřeme se zmíněnými zástupci smlouvy ani aliance jakéhokoliv druhu, ať by byl jejich politický obsah jakýkoliv. Považujeme takový postoj za nutný, abychom dali jednoznačný a logický signál těm, kteří usilují o radikálním nahrazení systému, který nám dnes vládne.
 7. Usilujeme o participativní a přímou demokracii jako o politický systém a odmítáme všechny formy diktátorských režimů, přičemž podporujeme politický pluralismus jako jediné legitimní schéma. V tomto smyslu si přejeme změnit od základů panující zastupitelskou praxi tím, že položíme primární důraz na lidová hlasování, na referenda, na přímou volbu kandidátů a na právo lidí své zástupce odvolat. Díky binomiálnímu systému (viz poznámka na konci článku) omezuje současná politická ústava všem občanům jejich právo volit a být volen do funkce a to je podstatný výsměch opravdové demokracii.
 8. Toto Hnutí uznává hodnoty úcty i osobní, kulturní a ideologické různorodosti a odmítá systémy, vedoucí k uniformitě a stejnorodosti, stejně jako jakékoliv formy diskriminace. Proto se budeme snažit dát těm, kdo jsou diskriminováni a vyčleňováni, záruky získané jejich zastoupením, a to posílením všech opatření, které v praxi podpoří jejich začlenění a rozvoj. Dnes žádají menšiny, které jsou obtěžovány xenofobií a diskriminací, úzkostlivě o uznání. Je naší zodpovědností pozvednout tento problém mezi aktuální předměty diskuze, být všude v čele tohoto úsilí, dokud nebude otevřený či skrytý neofašismus poražen. Spolubojovat s těmi, kdo jsou utlačováni a vyčleňováni, znamená bojovat za práva všech lidských bytostí.
 9. Naše Hnutí se nesnaží jen o budování sebe sama v Chile, je výzvou celé latinské Americe a je aktivně solidární se zápasy těch, kdo jsou vyčleňováni a pronásledováni na našem kontinentě a na celém světě.
 10. Toto Hnutí považuje za významný boj za paměť, pravdu a spravedlnost ve zločinech proti lidským právům, které byly v naší nedávné historii spáchány. Myslíme si, že lidská práva nepatří minulosti, stále se bolestivě dotýkají naší přítomnosti, jsou ale rovněž v naší budoucnosti tím, že vybízejí úmysly a živí zápas, který se křísí s každým novým násilím vůči osudu lidských bytostí. Z toho důvodu mají význam všechny požadavky, které se činí jménem těchto násilí, neboť ukazují, že existující síly nejsou všemohoucí a že neovládají budoucnost.
 11. Tvrdíme, že v kořenech nespravedlivého systému, který nám dnes vládne, leží institucionalizované násilí, které není vyjádřeno jen v použití zbraní, když se lidé pokoušeli vzbouřit, ale rovněž v ekonomickém násilí, které vyčleňuje široké vrstvy populace z jejich základních práv na důstojné vzdělání, zdraví, bydlení a zaměstnání. Naše Hnutí hodlá překonat každou formu násilí ve společnosti, která v konečné analýze nezávisí na národech a vnucena přímou intervencí, válkou nebo jinými formami podrobení národní a lidové suverenity. Avšak s přihlédnutím ke specifice současné politické situace v zemi si dáváme za cíl podporovat nenásilné metody boje, které se soustřeďují na masovost a pluralitu bojů pracujících a lidu, jehož rozhodnutí, zkušenost a moudrost je základem naší síly. Metodika boje, kterou přijímáme, by neměla být chápána jako ústupek ke státní represi a násilí. My naopak věříme v právo na neposlušnost a na sebeobranu lidu, který bude silnější tím víc, čím větší bude naše schopnost vytvářet odhodlanou a sjednocenou organizaci, která umožní rozložit každou agresi udržitelným a specifickým způsobem.

Proto přicházíme s výzvou svolat velké národní shromáždění všech pokrokových politických a společenských levicových a protineoliberálních sil a hnutí, abychom mohli společně vytvořit novou naději pro náš lid.

Santiago de Chile, 13. prosince 2003

Připojujeme seznam prvních 22 organizací, které podepsaly dokument 13. prosince 2003. Kurzívou připojujeme u prvních dvanácti překlad jejich názvu do češtiny a jejich výsledek v parlamentních volbách v roce 2001.

Signatáři Dokumentu

 1. Partido Humanista (Humanistická strana – 1,13% v r. 2001)
 2. Partido Comunista de Chile (Komunistická strana Chile – 5,22% v r. 2001)
 3. Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Hnutí revoluční levice)
 4. Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (Vlastenecké hnutí M. R. – na kand. KSCh)
 5. Izquierda Socialista (Socialistická levice – na kand. KSCh)
 6. Movimiento Por el Socialismo (Hnutí za socialismus)
 7. Identidad Rodriguista (Rodriguistická identita)
 8. Movimiento Fuerza Ciudadana (Hnutí občanské síly)
 9. Partido Comunista Chileno Acción Proletaria (Chilská komunistická strana – proletářská akce)
 10. Izquierda Cristiana (Křesťanská levice)
 11. Partido Alternativa Socialista (Strana socialistické alternativy)
 12. Cambio Democrático (Demokratická změna)
 13. Comité de Defensa y Recuperación del Cobre
 14. Frente Amplio de Profesionales de Izquierda
 15. Asambleas Populares
 16. Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales
 17. Coordinadora Metropolitana de Usuarios de la Salud Publica
 18. Corporación Urracas de Emaus
 19. Cendes
 20. Ciclo Árbol Vida
 21. Los de Abajo
 22. Movimiento empelotados

Český překlad (M.N.) vychází z anglického překladu ZDE nebo ZDE


Poznámka překladatele k binomiálnímu systému:

Chilské parlamentní volby probíhají systémem, který formálně podporuje tvorbu koalic. Každá koalice staví v jednotlivých volebních obvodech na dvě místa v senátu či v dolní komoře dva kandidáty. Obvykle se o tato místa rozdělí dvě nejsilnější koalice. Pouze při značném rozdílu hlasů (horším než 2:1) dostane silnější koalice obě místa. Strany s podporou pod 10% prakticky nemají šanci protlačit své kandidáty.