Stanovisko Výkonného výboru Obrody k výsledkům pléna ÚV KSČ

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 03. 12. 2005

Reakce VV Obrody na mimořádné zasedání ÚV KSČ, které se konalo 24. listopadu 1989

Uplynulý týden probíhal ve znamení demonstračního odporu valné většiny našich občanů, inspirovaného statečným postojem studentstva a umělců. Byly to největší masové demonstrace proti moci, která přivedla společnost do všeobecné krize.

Tato situace přiměla vedení KSČ ke svolání ústředního výboru, jehož výsledky jsou již známy. Ve veřejnosti vzbudily okamžitě rozčarování a nesouhlas.

Požadavku, aby odešlo celé vedení, odpovědné za nynější krizi bylo zdánlivě vyhověno. Novou volbou se však do vedoucích orgánů znovu vrátili ti, kteří se na mocenské politice aktivně podíleli. Nedůvěra v tyto lidi nebyla rozptýlena i uvnitř KSČ a trvá. Může být překonána jejich odchodem a politickým obratem k nastolení demokratických poměrů ve společnosti.

V usnesení, které bylo na zasedání přijato, jsou však rozpory. Na jedné straně se slovy pokouší vyjít vstříc požadavkům veřejnosti‚ na druhé straně se výrazně hlásí ke starým a odsouzeným politickým praktikám.

Vymezuje použití mocenských prostředků takovým způsobem, jak tomu bylo i dosud‚ a který vedl k jejich zneužití proti pokojným manifestacím, ačkoliv při nich nedošlo k ohrožení majetku, života a zdraví lidí. Je zapotřebí jasně určit záruky, aby k takovému zneužití nemohlo docházet.

Považovat události 17. listopadu s brutálním zákrokem policie pouze za politickou chybu je necitlivě, ne-li urážlivé. Nestačí se jen omluvit, nýbrž vyvodit nesmlouvavé závěry.

Můžeme konečně vyslovit uspokojení, že vedení KSČ přijímá věcný dialog, který jim mluvčí demokratického hnutí po léta nabízejí. Zůstane-1i však opět omezen na složky Národní fronty a nebudou-li k němu přizváni zástupci dobrovolných iniciativ, především Občanského fóra, nemůže vést k výsledkům.

Rekonstrukci vlád si nepředstavujeme jako formální výměnu osob při zachování staré scestné politiky a neplodných metod. Složení vlád musí respektovat celé široké politické spektrum současného společenského pohybu a být vyjádřením nové, demokratické a dohodnuté politiky. Jinak je bude nutné považovat za klamný manévr.

Stejnou rekonstrukci ovšem potřebují i zastupitelské sbory na všech stupních až po Federální shromáždění, kterou definitivně vyřeší až svobodné volby. Do té doby je nezbytné zbavit mandátu zdiskreditované poslance ztrativší důvěru lidu a zvolit poslance nové.

Pro zabezpečení důvěry lidu v novou politiku, ve věcnost a plodnost dialogu, úspěšný chod státní správy‚ ekonomiky a kultury doporučujeme vyzdvihnout Občanské fórum jako rovnoprávného partnera všech oficiálních orgánů a respektovat jeho stanoviska podporovaná lidem. Jen takovým způsobem můžeme dosáhnout toho, aby občané nemuseli svou vůli prosazovat demonstracemi a stávkami. Ty ovšem i nadále patří k jejich nezadatelným právům.

Na žádné z demonstrací nebyly zpochybněny naše vztahy spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi Varšavské smlouvy a RVHP. Naopak‚ demonstrace byly a jsou v plném souladu se zásadami demokratické přestavby socialismu, která se v těchto zemích uskutečňuje mnohem důsledněji a za daleko širší účasti lidu než to zatím připouštěla politika KSČ.

Lidová vůle požaduje radikální změnu politiky, ale i jejich nositelů. Zasedání ÚV dosvědčuje, že bylo dosaženo teprve prvních, značně kompromisních výsledků. Je politováníhodné, že plénum ÚV ponechalo ve svých řadách všechny ty, kteří na nynějším krizovém stavu společnosti a státu nesou hlavní vinu.

Skutečný a radikální politický obrat může přinést teprve sjezd, jehož svolání nestrpí odkladu.

Celkové výsledky zasedání ÚV KSČ nás vedou k těmto závěrům. Je zapotřebí

  1. Zabezpečit plnou kontrolu celé naší veřejnosti nad dalším vývojem společenské situace a její připravenost vystoupit ve chvílích nového zostření krize znovu na politickou scénu.
  2. Odstranit všechny bariéry, které dosud brání rozvinout plnou a pravdivou informovanost o průběhu případného dialogu o plnění jednotlivých požadavků.
  3. Poskytnout záruky objektivního zpravodajství ve všech sdělovacích prostředcích Jednak ochranou jejich čestných pracovníků a jednak otevřením představitelům všech myšlenkových proudů a demokratických směrů ve společnosti.
  4. Legalizovat samostatný tiskový orgán občanských sdružení, který by svobodně vyjadřoval jejich názory a postoje, o což se snaží mj. Lidové noviny.
  5. Vytvořit právní podmínky pro vznik a činnost nových společenských organizací včetně politických stran.

Splnění tohoto minimálního programu je podmínkou, aby nebyla promarněna velkolepá iniciativa masových shromáždění občanů pořádaných v těchto dnech.

V Praze dne 25. listopadu 1989
Výkonný výbor Obrody