Dvě stanoviska komunistů na MFF UK z listopadu 1989

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 03. 12. 2005

Matematicko-fyzikální fakulta University Karlovy se stala v listopadu 1989 centrem zájmu jako škola, na níž studoval Martin Šmíd, domněle zabitý při střetu s bezpečnostními jednotkami 17. listopadu 1989. Dvě stanoviska, přijatá těsně po mimořádném zasedání ÚV KSČ dokreslují tehdejší atmosféru.

CZV KSČ MFF UK na své schůzi dne 25. 11. 1989 jednomyslně přijal následující stanovisko:

 1. Zásadně nesouhlasíme s polovičatým způsobem, jakým ÚV KSČ řešil dne 24. 11. 1989 současnou situaci a požadujeme její neprodlené důsledné řešení. Jednoznačně podporujeme výzvu k dvouhodinové manifestační stávce na podporu požadavků studentů.
 2. Požadujeme, aby ze všech funkcí odešli ss. M. Štěpán, M. Zavadil a Z. Hoření. Doporučujeme, aby do předsednictva ÚV KSČ byli zvoleni soudruzi, kteří svými postoji a prací získali důvěru strany i občanů, jako např. v poslední době ss. L. Adamec, R. Hegenbart a V. Mohorita.
 3. Požadujeme, aby všechny stranické orgány od ústředního výboru po okresní výbory byly v nejkratší možné době doplněny o poctivé a nezkompromitované členy, z řad dělníků, rolníků, inteligence a mládeže.
 4. Jsme přesvědčeni, že jednou z příčin, která vedla k současné krizi, bylo zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavě.
 5. Znovu opakujeme požadavek neprodleného svolání mimořádného sjezdu strany s přímými volbami delegátů v základních organizacích.
 6. Oceňujeme dosavadní rozvážné postoje a ukázněné jednání našich studentů v této vypjaté době i jejich konstruktivní spolupráci s vedením fakulty. Rozhodně se postavíme proti jakýmkoli pokusům o jejich postih za ně.

Ke stanovisku se jednomyslně připojily výbory všech tří základních organizací KSČ na fakultě.


Usnesení mimořádné členské schůze 1. ZO KSČ na MFF UK dne 28. 11. 1989

Mimořádná členská schůze se sešla k posouzení současné politické situace a po diskusi přijala následující stanoviska:

 1. Členská schůze bere na vědomí společný dopis CZV KSČ a výborů 1., 2. a 3. ZO KSČ generálnímu tajemníkovi KSČ k průběhu vyšetřování událostí 17. 11. 1989.
 2. Členská schůze žádá určení politické odpovědnosti za události 17. 11. a její zveřejnění.
 3. Členská schůze se ztotožňuje se společným stanoviskem CZV KSČ a výboru 1. ZO KSČ přijatým dne 25. 11. 1989.
 4. Členská schůze důrazně požaduje, aby byl mimořádný sjezd strany uspíšen a aby volby delegátů na sjezd se uskutečnily přímo ze skupin základních organizací spojovaných, tam kde je to možné, na profesním a nikoliv územním principu. Nebude-li nikdo ochoten vzít na sebe odpovědnost za případné nedodržení stanov, doporučujeme ÚV, aby si tento postup nechal schválit v členské základně.
 5. Členská schůze považuje programové prohlášení Občanského fóra prezentované v denním tisku dne 28. 11. za možný základ pro dialog.
 6. Členská schůze požaduje odvolání s. Z. Hořeního ze všech funkcí.
 7. Členská schůze požaduje odchod z veřejného politického života všech soudruhů, kteří ztratili důvěru lidu a byli proto odvoláni ze svých funkcí. Především požadujeme odstoupení těch soudruhů, kteří přes odvolání z předsednictva a sekretariátu ÚV setrvávají v ÚV.
 8. Členská schůze doporučuje, aby klub komunistických poslanců ve Federálním shromáždění iniciativně vystoupil s podnětem na zrušení 4. článku Ústavy ČSSR.
 9. Členská schůze považuje za nezbytné nové hodnocení poválečných dějin KSČ. Nesouhlasíme s platností „Poučení z krizového vývoje…“ a z něho vyplývajícím vztahem KSČ k bývalým členům strany, kteří byli po roce 1969 ze strany vyškrtnuti nebo vyloučeni.
 10. Členská schůze ukládá pedagogům-členům strany a vyzývá ostatní pedagogy, aby formou zvláštních konzultací a dalšími prostředky pomohli studentům doplnit zameškanou látku.
 11. Vzhledem k tomu, že nebyla dosud zveřejněna fakta o zákroku proti studentům 17. 11., jak požadoval aktiv předsedů ZO v Paláci kultury 25. 11., požadujeme prošetření činnosti odpovědného oddělení ÚV a odvolání generálního prokurátora ČSR.
 12. Ukládá členům 1. ZO KSČ nahradit časovou ztrátu pracovní doby způsobenou touto mimořádnou členskou schůzí.
 13. Členská schůze ukládá výboru ZO zapracovat diskusní příspěvku do stanoviska výboru k vyšším stranickým orgánům.
 14. Členská schůze ukládá výboru ZO zveřejnit toto usnesení.

Usnesení přijato dne 28. 11. 1989 v 14.15 hod. jednomyslně.