Dvě prohlášení DFK z listopadu 1989

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 04. 12. 2005

Jedna z opozičních skupin v komunistické straně (Šmeralův seminář) se formovala od jara 1989. Sešla se podle původního termínu ve středu 22. listopadu a vystoupila na veřejnost jako Demokratické fórum komunistů (DFK). Druhé prohlášení následovalo po veřejném setkání 27. listopadu, na jehož programu byly zejména Programové teze DFK. Obě prohlášení se distribuovala jako letáky.

Prohlášení Demokratického fóra komunistů

Sympatie k myšlenkám socialismu mají v československé společnosti hluboké a mnohostranné kořeny. Avšak stalinský systém přinesl hořká zklamání a velké ztráty. Pokus o zásadní obrat v roce 1968, zdůrazňující neoddělitelnost socialismu a demokracie, vyvolal nové naděje na obrodu KSČ a společnosti a získal straně nebývalou podporu obyvatelstva. Ale tragická a neospravedlnitelná intervence armád Varšavské smlouvy a následná tzv. normalizace zasadila takovým snahám těžkou ránu. KSČ ze svých řad vyloučila statisíce občanů, kteří se pro obrodný proces angažovali. Nekompromisní nastolení monopolu moci znovu nadlouho oddělilo lid a stranu od privilegovaného vedení. Lží a zastrašováním byla umlčena většina členské základny strany a společnosti vůbec.

Uvědomujeme si, že mezi členy strany je mnoho osobně čestných lidí s přirozenou autoritou, kteří nepropadli politické a morální korupci, zachovali si demokratické cítění i kritický odstup od politiky vedení a nejednou jej vyjádřili. Většina však zatížila své svědomí tím, že nenašla odvahu otevřeně vystoupit se zásadním protestem proti diktátu, lži a pokrytectví. Jsou to poctiví dělníci, zemědělci, vynikající odborníci, pracovníci všech profesí. Bez jejich nadání a obětavosti se československá společnost může jen těžko obejít.

Jsme vedeni snahou najít platformu pro jejich obrodnou iniciativu, pro svobodnou a starými předsudky nezatíženou diskusi v období před sjezdem KSČ. Očekáváme, že tato platforma zároveň napomůže k rozchodu s těmi, kteří svými postoji a činy kompromitovali KSČ před veřejností.

OBRACÍME SE KE VŠEM ČESTNÝM KOMUNISTŮM, KTEŘÍ JSOU PŘIPRAVENI PŘIJMOUT SVŮJ DÍL ODPOVĚDNOSTI.

SPOJME SE V DEMOKRATICKÉM FÓRU KOMUNISTŮ!

Jsme společenstvím jednotlivců a skupin, volně působícím jak na půdě KSČ, tak i mimo ni. Do hnutí se může zapojit každý, kdo souhlasí s tímto prohlášením. Podmínkou příslušnosti k Demokratickému fóru komunistů je odmítnutí jakéhokoliv mocenského monopolu.

Vycházíme z přesvědčení, že podstata demokratického socialismu nemůže být podřízena úzkým mocenským zájmům. Vyjadřujeme své sympatie programovým cílům Klubu za socialistickou přestavbu – Obroda. Vyzýváme všechny komunisty, jimž je osud národa bližší než sobecké zájmy zdiskreditovaných funkcionářů v ústředí, krajích, okresech a na pracovištích, aby se přihlásili k Demokratickému fóru komunistů. Ustavujme skupiny Demokratického fóra komunistů! Zvolme si jejich mluvčí!

NEČEKEJME! JEDNEJME!

Přihlášky a podpisové archy můžete zaslat na kontaktní adresy:
Miloslav Ransdorf, Prognostický ústav ČSAV, Václavské náměstí 55, 110 00, Praha 1


Prohlášení Demokratického fóra komunistů

Demokratické fórum komunistů předkládá následující návrhy, které přijalo na svém setkání 27. listopadu 1989

  1. Zrušit zakotvení vedoucí úlohy strany v ústavě.
  2. Odmítáme nynější stanovy strany i jejich nový návrh, navrhujeme připravit stanovy za účelem vytvoření strany demokratického typu.
  3. Požadujeme zrušení lidových milicí. V demokratické společnosti nemůže mít žádná z politických stran ozbrojenou složku.
  4. Požadujeme okamžité vypracování akčního programu strany, ke kterému chceme přispět.
  5. Žádáme uspíšení termínu mimořádného sjezdu KSČ do 20. 12. 1989, žádáme důsledné prosazování volby delegátů přímo ze základních organizací.
  6. Odsuzujeme intervenci vojsk států Varšavské smlouvy v roce 1968 a odsuzujeme dokument „Poučení z krizového vývoje…“.
  7. Žádáme anulování výsledků prověrek členů KSČ po roce 1968. Bývalým členům nabídněme návrat do strany.
  8. Žádáme provést plnou rehabilitaci občanů neprávem postižených tzv. normalizací.

Praha, 28. 11. 1989 - 8.45 hod.