KSM dostal dopis od MV ČR a reagoval na něj

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 05. 12. 2005

Komunistický svaz mládeže (KSM) zveřejnil na svých internetových stránkách dopis od Ministerstva vnitra ČR, v němž je upozornění na porušování zákona ze strany KSM, a současně své prohlášení Další krok k fašizaci společnosti, v němž proti snahám MV ČR protestuje. Oba texty zveřejňujeme v plném znění.

Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružování
140 21 Praha 4, náměstí Hrdinů 3

Č.j.: VS-7398/SDR/1-2005
V Praze dne 25. 11. 2005

Komunistický svaz mládeže
Politických vězňů 9
111 21 Praha 1

Upozornění a výzva podle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) obdrželo podnět Policie České republiky poukazující na některé aspekty činnosti Komunistického svazu mládeže (dále jen „KSM“). V této souvislosti bylo ministerstvem zjištěno, že na webových stránkách jmenovaného občanského sdružení je zveřejněn dokument nazvaný „Politický program KSM“. V tomto dokumentu se mimo jiné uvádí:

„KSM usiluje o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických - odstranění soukromého vlastnictví výrobních prostředků a jeho nahrazení vlastnictvím společenským - a společenských - zavedení socialistické demokracie - podmínek pro budování socialismu, jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem.

[…]

KSM si je vědom toho, že kapitalismus nemůže být jednoduše reformován. KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“.

Dále bylo zjištěno, že na „Politický program KSM“ navazují proklamace prezentované v měsíčníku KSM Mladá Pravda, který např. v čísle 4/2005 uvádí: „KSM proto bojuje za revoluční svržení kapitalistického řádu masami pracujících.“.

Skutečnost, že cílem KSM je revoluční změna politického systému, dokládají i četné proklamace na jiných místech. Například redakční článek Socialismus a komunismus v Mladé Pravdě číslo 6/2005 uvádí: „Cílem komunistů je […] vybudování […] komunistické společnosti […].

[…]

Socialismus, jehož dosažení je nejbližším cílem komunistického hnutí, je první, nižší fází beztřídní komunistické společnosti.

[…]

Rozhodujícím předpokladem a základem socialismu je ovšem odstranění moci kapitalistů a převzetí moci pracujícími.“.

Z výše uvedeného vyplývá, že KSM usiluje o nastolení jiného způsobu ustavování politické reprezentace státu. Tento záměr však nelze uskutečnit bez vazeb, k nimž dochází v procesu realizace činnosti vyhrazené politickým stranám a politickým hnutím na základě §1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích. Ministerstvo má proto zato, že se v daném případě jedná o sdružování za účelem účasti na politickém životě společnosti, které je však s ohledem na výše uvedené z působnosti zákona č.83/1990, dle něhož vznikl KSM, vyloučeno. Podle §1 odst. 3 citovaného zákona se tento zákon nevztahuje na sdružování občanů v politických stranách a politických hnutích.

Zároveň je třeba zohlednit skutečnost, že podle §4 zákona č. 83/1990 Sb. nejsou dovolena mimo jiné sdružení, jejichž cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, anebo jinak porušovat ústavu a zákony, jakož i sdružení, která sledují dosahování svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony. V souvislosti s politickým programem proklamovaným KSM, o jehož realizaci KSM usiluje, však dochází dle názoru ministerstva zároveň ke kolizi činnosti KSM též s tímto zákonným ustanovením. Na základě četných citací KSM z děl Marxe, Engelse a Lenina (viz záložka MARXISMU přímo na hlavní stránce webové prezentace KSM), z jejichž učení KSM vychází, nelze než konstatovat, že KSM se k ideologii marxismu - leninismu nestaví neutrálně, že mu nejde o pouhé informování veřejnosti o marxismu - leninismu nebo o publikaci historických dokumentů, nýbrž o jeho úmyslnou propagaci, a to v kontexu se záměry vyjádřenými v „Politickém programu KSM“. Je-li pro marxismus - leninismus typické, že ve spojitosti s revolučním přechodem od kapitalismu k socialismu a poté ke komunismu, hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť, je nepochybné, že KSM usiluje svým programem o několik ze shora uvedených cílů, pro něž není existence občanského sdružení dovolena.

Za tohoto stavu dospělo ministerstvo k závěru, že KSM je organizací uvedenou v §1 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. a dále jde o sdružení, jehož cílem je jinak porušovat ústavu a zákony a dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony (§4 odst. písm. a) a b) zákona č. 83/1990 Sb.). Na základě uvedených skutečností jsou dány důvody pro uplatnění postupu dle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb. Ministerstvo proto vyzývá KSM, aby upustil od nedovolené činnosti ve smyslu §4 zákona č. 83/1990 Sb. a o přijatých opatřeních informoval ministerstvo do 31. 12. 2005.

JUDr. Daria Benešová
vedoucí oddělení volebního a sdružování


Další krok k fašizaci společnosti
první prohlášení k dopisu Ministerstva vnitra

Komunistický svaz mládeže (KSM) ostře a důrazně protestuje proti snaze Ministerstva vnitra, která je vyjádřena v dopise z 25. 11. 2005 a jejímž cílem je Komunistický svaz mládeže zakázat. KSM považuje tuto snahu za součást současné demagogické antikomunistické kampaně a další z mnoha pokusů o plíživou fašizaci české společnosti. Dopis Ministerstva vnitra považuje KSM za přímý důsledek snah autorů petice „Zrušme komunisty“ senátorů Martina Mejstříka a Jaromíra Štětiny o trestní stíhání členů KSM.

Dopis Ministerstva vnitra, podobně jako zmínění senátoři tvrdí, že KSM hlásá třídní zášť, třídní boj. Vychází přitom z domněnky, že KSM úmyslně propaguje marxismus – leninismus, který prý hlásá nutnost násilné revoluce, třídního boje a potřebu diktatury proletariátu, jakož i třídní zášť. KSM považuje tuto snahu Ministerstva vnitra za jasné úsilí o kriminalizaci celého komunistického hnutí, k jehož identitě teoretická práce Karla Marxe a Vladimíra Iljiče Lenina patří.

Ministerstvo vnitra dále vznáší obvinění, že v případě sdružování v KSM je jeho účelem účast na politickém životě společnosti, který je vyhrazen politickým stranám a hnutím, nikoliv však občanským sdružením, kterým KSM je. KSM se domnívá, že je více než podivné, že se takto Ministerstvo vnitra ohrazuje pouze proti činnosti mládežnické organizace blízké KSČM, nikoliv však proti existenci organizací mládeže blízké jiným politickým stranám. Tento útok KSM také vnímá jako počátek další fáze omezovat právo sdružovací.

KSM proto vyzývá všechny pokrokové a demokratické síly k tomu, aby se tomuto útoku na komunistické hnutí a levici jako celek postavily. Nedopusťme zastrašování a stíhání politických oponentů za právo na vyjádření našich demokratických politických práv!

2. 12. 2005