Texty ze sociologie

Autor: Ivan Mucha <(at)>, Téma: 01. Knihy, Vydáno dne: 18. 12. 2005

Vydání textů ze sociologie vyšlo z potřeby předložit studentům Právnické fakulty k dispozici jednu knihu, která by mohla být podkladem pro jejich přípravu ke zkoušce z Úvodu do sociologie a psychologie (část sociologická).

Rozvrh knihy a její zpracování čerpá z textu A. Giddense, Z. Baumanna a dalších. Texty mají sloužit jako doplněk k semestrálnímu přednáškovému kursu, mají charakter kompendia, které vybral, sestavil a komentoval doc. PHDr. Ivan Mucha. Každá kapitola je zakončena částí, nazvanou „Koncepty a základní pojmy“, jež vyzývají k opakování a lepší zpětné orientaci v jednotlivých partiích kapitol a jejích základních problémech.

Vydalo Vydavatelství 999 - Jaroslava Samka v roce 2001 nákladem 1300 ks. Narazíte-li na Muchovy „Texty“, vyplatí se je pořídit. Získáte více než jen přehled o tom, co se dnes přednáší na vysokých školách. Na našich stránkách naleznete pouze vybrané části.

OBSAH:

1. kapitola: Počátky sociologie a autority sociologického myšlení

1.1. Autority sociologického myšlení - August Comte

1.2. Herbert Spencer

1.3. Vilfredo Pareto

1.4. F. Toennies

1.5. G. Simmel

1.6. E. Durkheim

1.7. M. Weber

2. kapitola: Významné směry soudobé sociologie

2.1. Teorie konsensuální

2.2. Teorie konfliktu

2.2.1. L. Coser

2.2.2. R. Dahrendorf

2.3. Interpretativní sociologie

2.3.1. A. Schutz

2.3.2. G. H. Mead

2.4. Poststrukturalismus

2.5. Postmodernismus

3. kapitola: Typy společnosti

3.1. Sociální skupiny

3.2. Typologie historických společností

3.3. Archaická, tradiční a moderní společnost

3.4. Moderní společnost ze sociologického hlediska

4. kapitola: Sociální stratifikace a sociální mobilita

4.1. Kasty, stavy, třídy

4.2. Weberovo pojetí třídy, statusu a strany

4.3. Třídní struktura vyspělé západní společnosti

4.4. Sociální mobilita

4.5. Sociální nerovnost a její legitimizace

5. kapitola: Instituce a moderní organizace

5.1. Funkcionální a antropologické pojetí instituci

5.2. Instituce a očekávané chování

5.3. Moderní organizace

6. kapitola: Sociální interakce, každodennost, komunikace

6.1. Neverbální komunikace

6.2. Konverzace

6.3. Časové a prostorové zóny

6.4. Nové pojetí sociální skutečnosti

6.5. Sociolingvistika

6.6. Lingvistická socializace

6.7. Jazyk a vědění

7. kapitola: Socializace a deviace

7.1. Socializace v tradiční a moderní společnosti

7.2. Socializace člověka, ranná fáze

7.3. Freud, Mead a Piaget

7.4. Kulturní a materiální okolnosti socializace

7.5. Resocializace

7.6. Konformita a deviace

7.6.1. Sankce

7.6.2. Teorie deviace

8. kapitola: Rodina, manželství a příbuzenství

8.1. Ideální rodina

8.2. Tradiční, duchovní a výchovný rozměr rodiny

8.3. Manželství a příbuzenství

8.4. Rodina v novověku a moderní době

8.5. Alternativní formy rodinného života

8.6. Rozvodovost

8.7. Dopad rozvodu na děti

8.8. Alternativy k manželství a rodině

9. kapitola: Etnicita a multikulturalismus

9.1. Rasy

9.2. Etnické konflikty

9.3. Brazílie, JAR, USA

9.4. Západní Evropa

9.5. Modely vývoje interetnických vztahů

9.6. Rozmanitost kultur

10. kapitola: Masová média a masová komunikace

10.1. Noviny

10.2. Televize

10.3. Teorie masových médií

10.4. Globalizace médií

10.5. Multimédia

11. kapitola: Globální změny a globalizace

11.1. Nová společnost

11.2. Ekologické problémy

11.3. Globální společnost a její rizika

Doporučená literatura