Světová ekonomika a globální problémy lidstva

Autor: Stanislav Heczko <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 28. 12. 2005

POZNÁMKA: administrace těchto stránek byla upozorněna na nápadnou shodu mezi textem tohoto článku a myšlenkami, publikovanými o dva roky dříve v knize Vladimíra Jeníčka a Jaroslava Foltýna "Globální problémy a světová ekonomika" (C.H. Beck, Praha 2003), tento zdroj přitom není v úvaze ani citován. Za tento fakt se autorům knihy dodatečně omlouváme a citaci doplňujeme za text (28.4.2009).

Globální problémy se objevily až tehdy, když se konsolidovalo světové hospodářství. V moderním slova smyslu se začalo o nich hovořit po druhésvětové válce. Postupující internacionalizace a interdependence stále rozšiřují okruh problémů, které je třeba vnímat jako celosvětové, globální.Globální problémy se totiž týkají celé lidské civilizace a jsou řešitelné pouze celosvětovým úsilím. Vznikají hlavně proto, že se lidské civilizaci nedaří nalézt a aplikovat mechanismy, které by tlumily důsledky nerovnovážné závislosti jednotlivých zemí či skupin zemí (čili důsledky tzv. asymetrické formy interdependence). Každý z globálních problémů má ekonomické i mimoekonomické dimenze (rozměry). U většiny převládá dimenze ekonomická, u některých zase mimoekonomická - politická, ideologická, právní, etická (morální), ekologická či vojenská. Globální problémy vystupují ve svých státně - národních, regionálních a subregionálních podobách, protože svět je zatím takto státními a dalším hranicemi rozdělen.

Globální problémy mohou vést ke globální katastrofě lidstva, pokud nebudou nějak vhodně a včas řešeny. Týká se to nejen globální války, ale i ostatních problémů (třeba v delším časovém horizontu). Např. podle nedávno zesnulého českého filosofa Milana Machovce (1925 - 2003) v současné době vyvstaly následující hrozby rychlé globální smrti lidstva - nukleární, ekologická, populační, epidemická a narkonamická.

Samozřejmě se vedou spory, kolik globálních problémů musí lidská civilizace vlastně řešit. Nejčastěji se hovoří o devíti globálních problémech, které se dělí do tří velkých skupin:

I. Intersociální problémy, ty vznikají ve vzájemných vztazích mezi lidmi (relace člověk - člověk) a jsou spojeny se zásadním střetem zájmů různých společenských a ekonomických skupin a systémů:

II. Přírodněsociální problémy, ty pramení z porušených vazeb mezi přírodou a lidskou společností (relace člověk - příroda):

III. Antroposociální problémy, ty se týkají budoucností člověka, většinou spadají do jedné kategorie problémů:

III.1 všelidské problémy sociální, humanitární a kulturní.

Často se v této souvislosti hovoří o souhrnném problému budoucnosti člověka, který se pak dělí do dalších 10 - 15 subproblémů jakými jsou např.:

Praha, prosinec 2005, Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.


Literatura:

Citace doplněná administrátorem:

Jeníček, V, Foltýn, J: Globální problémy a světová ekonomika, Praha 2003,  ISBN 80-7179-795-2, podrobněji viz na adrese

http://eshop.beck.cz/cz/produkt/globalni-problemy-a-svetova-ekonomika/