Vystoupení na 8. zasedání ÚV KSČM 28. ledna 2006

Autor: Vojtěch Filip <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: KSČM, Vydáno dne: 31. 01. 2006

Vážené soudružky a soudruzi, vážení členové ÚV, vážení poslanci a senátoři, vážení kandidáti do PS, dámy a pánové, kteří jste přijeli na dnešní zasedání ÚV naší strany, KSČM se musí zachovat v roce 2006 jinak než ostatní politické strany.

Dnes je, žel, všechno více o titulcích, heslech a domněnkách, jen ne o programu. KSČM předkládá program a konkrétní osobnosti, lidi, kteří ho mohou garantovat.

KSČM se prezentuje vůči veřejnosti, chceme, aby oslovila občany jak tradičními, tak netradičními způsoby. Sešli jsme se dnes, nikoli abychom řešili vnitrostranické problémy, ale abychom posoudili současnou politickou situaci a svým rozhodnutím sdělili občanům České republiky, jaký je náš politický program na nejbližší čtyři roky - Volební program KSČM pro volby v roce 2006 -a také, abychom rozhodli o tom, kdo má takový program garantovat.

Naše rozhodnutí není jednoduché, protože musí vycházet jednak ze znalosti současné společenské reality, ekonomické situace našeho státu, ale zejména musí vycházet z potřeb občanů naší vlasti, kteří se živí poctivou prací svých rukou a svých hlav, a nemají nic jiného než to, že jsou neustále ohrožováni a pod neustálým tlakem a zájmem těch, kteří by chtěli jejich tvořivou sílu využít pouze ve svůj prospěch bez ohledu na to, jaké jsou potřeby právě těch, kteří ony pozitivní hodnoty tvoří.

Politickou realitu vy všichni, členové nejvyššího stranického orgánu, jistě dobře vnímáte. Vnímáte to, co se děje u nás. Nemusím připomínat, že u nás vládne koalice-nekoalice, kde sice existuje koaliční smlouva, ale nejméně KDU-ČSL se už dávno necítí být touto smlouvou vázána a otevřeně ji rozbíjí, vtírá se do přízně ODS, a kde zároveň vedoucí síla koalice, ČSSD, sice formálně smlouvu dodržuje, ale spíše jde o to, že větší roli hrají finanční důvody, které vyplývají z vládních rozhodnutí o privatizacích a velkých státních a veřejných zakázkách. KSČM není a nechce být součástí této politiky veřejné korupce a politického handlu.

Posiluje se poptávka po uceleném řešení společenské krize, protože jinak tento stav nelze nazvat. Krizové vědomí společnosti dosáhlo určité univerzální podoby, nemá ale bezprostřední vztah k poklesu životní úrovně. Daleko výraznější je to, že lidé jsou dezorientováni, frustrováni tím, že nejsou naplněna jejich očekávání, v minulosti revoluci dělali ti, kteří si uvědomovali, že takovým způsobem nelze jít dál. Politika KSČM nemůže být postavena na představě automatického dopadu existenčního tlaku na zlepšení postavení levice. Tento existenční tlak může levici posílit tehdy, promítne-li se dostatečně, do vědomí lidí, a aby se tak stalo, je důležité, aby naše strana vyšla s konkrétními věcmi.

Jdeme k volbám a ve své práci se neobejdeme bez jednotného postupu všech organizačních článků výstavby naší strany, všech členů. Navíc nemůže jít o jakousi umělou jednotu, ale o uvědomělý přístup všech těch, kteří nesou svou osobní odpovědnost za svěřený úsek práce. Je lhostejné, zda začínáme shora dolů nebo odzdola nahoru, každý z nás musí na úkor svých ostatních povinností v tomto období do data voleb, které předpokládáme v prvním víkendu měsíce června, udělat pro obnovení autority KSČM v celé společnosti co nejvíce. Začněme sami u sebe, od členů ústředního výboru naší strany, začněme od pracovníků aparátu přes volené funkcionáře, ale nezapomeňme, jaké své poslání máme v kraji, okrese, v místě svého bydliště.

Jednotný postup znamená sjednocení kroků v jednotlivých strukturách strany od aparátu ÚV KSČM, přes krajské rady a OV, až do jednotlivých organizací. Stejně jako vy jsem neměl žádných 100 dnů na nový začátek své práce, tento čas jsem však dal pracovníkům aparátu KSČM, aby každý na svém místě pochopil nejen výzvu odcházejícího předsedy M. Grebeníčka, že je potřeba změnit styl a metody práce, a také mou výzvu, že nebudu měnit politickou orientaci KSČM, ale půjde mi o zvýšení efektivnosti práce.

Aparát musí být výkonný, nestačí, aby byl loajální, zejména musí být výkonný v tom, jak bude plnit přijatá usnesení politických orgánů, aby byly včas rozpracovány úkoly pro oddělení, pro KR, OV a také ZO. Ukončeme spor o minulost, včetně o tu z léta loňského roku, a soustřeďme se na plnění hlavního úkolu. A náš hlavní úkol je ve volbách potvrdit, že autorita strany ve společnosti roste, a že nemají pravdu novináři, kteří neumí nic jiného než překrucovat 50. léta, aby nás poškodili, protože na naší současné práci nemohou najít nic negativního.

Je na nás, abychom posílili kontrolu jednotlivých přijatých usnesení a nebáli se vyvodit důsledky z jejich neplnění na všech stupních výstavby strany. Nejdůležitější pro nás je umět ocenit, ale umět i kritizovat a umět i přijímat kritiku a hlavně ji nepřijímat jako osobní útok. Je na nás to zvládnout. Jen práce plodí nový výsledek. Spory nevyplodí nic.

Práce s informacemi je v současné době nesmírně důležitá a nejde o to informaci jen šířit, ale jde o to, mít ji na správném místě ve správný čas, správně ji přivést až k lidem, protože opravdové informace jsou ponejvíce zakrývány proto, aby občané nemohli říci, že o nich nevěděli. Naši lidé více, než jiní v tomto státě, si uvědomují, že to, co se tady odehrálo, bylo vždy zakrytou informací, o které potom vyprávěli ti, kteří předtím nic nikomu nechtěli sdělit.

Připomeňme si roky 1992 a nelegitimní a nelegální rozbití České a Slovenské Federativní republiky. Připomeňme si roky 1998 a 1999 - bez referenda zavlečení naší země do NATO. Teď lžou o důchodovém systému a znovu nás chtějí považovat za hlupáky, kteří budou platit tam, kde oni budou vybírat, chcete-li, krást. Nenechme si to líbit. Naše obrana je v šíření opravdových nezkreslených dat a rozhodnutí těch orgánů, které ovlivňují život našich občanů. Proto oddělení informací nemůže být pouhý servis a tiskové středisko, musí být, chtěj nechtěj, před volbami přeměněno na oddělení pro styk s veřejností. Zde budeme také soustřeďovat naše upozornění na ty věci, co ohrožují spokojený život našich občanů.

Pro celou naši stranu jsou a musí být volby impulsem k aktivizaci nejen funkcionářů na všech stupních, ale i všech, kteří byli na kandidátních listinách KSČM zvoleni jako veřejní činitelé, je jedno, zda na úrovni EP, Senátu, sněmovny, kraje, obce. Ti všichni jsou v tuto chvíli naším aktivem, aktivem komunistické strany, který se bude svým dílem také podílet na výsledku. Každý, kdo se bude chtít podílet a bude schopen pracovat ve prospěch strany svým osobním pracovním a myšlenkovým vkladem, může počítat s tím, že s ním KSČM bude nadále počítat.

Chtěl bych, aby po volbách výkonný výbor přijal všechny ty, kteří byli na kandidátních listinách, jako určité kádrové rezervy strany pro ty funkce, které obsazuje Poslanecká sněmovna, které jsou důležité pro řízení chodu státu. Každé politické straně musí jít o to, aby splnila svůj volební program a aby ho mohla uskutečnit. Jenom lidé svou prací mohou uskutečnit vše.

KSČM je zcela nezpochybnitelnou součástí nejen politického spektra České republiky, ale je jednou ze základních součástí nového myšlenkového směru levice celé Evropy. KSČM vyjadřuje politický směr, který je sice zatlačován do pozadí (byly připraveny a odhlasovány různé rezoluce na bázi Rady Evropy), ale který sílí a pomalu získává myšlenkovou převahu nad omšelými a překonanými řešeními konzervativců, neoliberálů, ale také tzv. sociálních demokratů. Viděli jsme na vlastní oči, jak se tvoří nová evropská levice, a nakolik se vzdálily vládnoucí sociálnědemokratické strany základním levicovým myšlenkám. My musíme být jiní, musíme být plni myšlenek a ochotni tyto myšlenky realizovat. Protože tam, kde není za slovem i čin, je jen prázdnota, ztráta iluzí a odmítnutí.

Chtěl bych, abychom uměli využít masovosti naší strany, je to velká hodnota, ale zároveň se neodvracejme od metod, které používají i jiné volební strany. Sama masovost bez promyšlené akce této masy není ještě ničím. Bez spolupracovníků a sympatizantů nemůžeme obstát. Výsledky minulých voleb ukazují, že je mnoho komunistů bez průkazu a žádám, prosím, všechny ZO, aby o nich věděly, domluvily se s nimi na spolupráci a pomoci. Oni jsou také naši příští členové nebo jen aktivisté, ale zejména je to naše současná voličská základna, která přivede nerozhodnuté k volbám, k hlasům pro naše kandidáty.

Naši odpůrci a protivníci na politické scéně neustále útočí a útočit budou. M. Ransdorf připomněl, že tato kampaň bude jednou z nejšpinavějších. Jsem téhož názoru. Nemá proto smysl, abychom sami sobě vnucovali témata, která nás odvádějí od práce navenek k práci dovnitř. Nezapomínejme, že politická práce je prací pro občana, práce s občanem, práce, která se nesmí utápět v proceduře, ale musí vést k řešení problému, který je ve společnosti zásadní a nosný. Takové problémy vyhledávejme, řešme je, nebojme se za účelem řešení nezaměstnanosti, bezpečnosti, ochrany zdraví a vzdělanosti se spojit s těmi, kteří mají zájem shodný nebo aspoň obdobný. Pokud budeme umět najít řešení, tak neztratíme nijak svou komunistickou identitu, ale naopak ukážeme spoluobčanům, že naše práce je pro ně prospěšná a že známe lék na to, co lidi opravdu zajímá a co potřebují vyřešit. Není naším cílem se vměšovat do životů spoluobčanů, ale je naším cílem společně s nimi hledat taková řešení, která jim umožní lepší a spokojenější život.

Strana je velký dům pro velkou šíři myšlenek, a tak se nesmí bát zvětšit míru spolupráce s občanskými sdruženími, odbory, ženskými či mládežnickými organizacemi, ale i menšími politickými subjekty na levici. Nepoškodí nás to, naopak nám to může pomoci.

Malinko odbočím: Dostal jsem stížnost odborné sekce mládeže od K. Konečné, jak se některé kraje zachovaly k doporučení ÚV o zařazení mladých na kandidátní listinu. Je to podle mého soudu nešvar, který by si poctivý komunista neměl dovolit.

Musíme chtít vyhrát, chcete-li, uspět co nejlépe, nemůžeme se spokojit s tím, že zůstaneme parlamentní stranou. To není úspěch. Jen úspěch strany umožní účinně čelit současnému antikomunismu a odvrátit hlavní dvě nebezpečí budoucího vývoje.

Prvním nebezpečím je samozřejmě Modrá šance, resp. Modro-černá, vedla by k fašizaci společnosti, na tom slově trvám, vedla by k prosazení úplného neoliberalismu a zániku i toho malého zbytku sociálního státu.

Druhé nebezpečí pro KSČM je velká koalice - spojenectví ODS a ČSSD. Na první pohled by se mohlo zdát, že z dlouhodobého hlediska je to pro KSČM výhodné, protože bychom nenesli odpovědnost za vývoj v tomto státě. Ale upozorňuji, že takové spojení by se mohlo projevit ve změně volebního systému, v dalším oslabení parlamentní demokracie, v neúměrném růstu moci výkonné včetně moci prezidenta, v růstu klientelismu a v další, mnohem větší míře rezignace lidí na politiku, na angažovanost, protože už nebudou moci nic ovlivnit. Naše odpověď je právě v aktivizaci všech sil.

Na výkonném výboru (VV) jsme vedli velmi bouřlivou debatu o tom, jak jednotlivé krajské rady nebo krajské konference rozhodly o těch, kteří budou osobní zárukou za splnění alespoň minimálního volebního programu. Ve VV jsem položil zásadní otázku, zda jsme spokojeni se složením kandidátních listin. Odpověď byla různorodá, od úplné spokojenosti až k velké nespokojenosti, místopředseda Klimša uvede, jak se v jednotlivých krajích vypořádali s doporučeními ÚV KSČM pro sestavení kandidátek. Ani já, ani VV nenavrhujeme plénu ÚV změnit pořadí na kandidátní listině, neznamená to, že to nemůžete navrhnout vy v jednotlivých případech. Znamená to také, že základní odpovědnost, pokud ÚV potvrdí kandidátní listiny, ponesou za výsledek voleb krajské rady, členové výkonného výboru za jednotlivé kraje, kteří měli realizovat jednotlivá usnesení a doporučení našeho ústředního výboru. Věříme, že jste ve svých krajích dobře zvážili, jaká je u vás situace, kdo bude schopen uspět ve volebním boji. V této souvislosti jsem obdržel řadu dopisů a doporučení zejména ve prospěch Zuzky Rujbrové, Vladimíra Koníčka či Jaroslava Doubravy a jiných.

Máme i druhou možnost poprvé řešit kampaň i jiným způsobem, než jsme ji dříve řešili, tzv. kombinovanou kampaň. Kandidáti musí v prvé řadě bojovat za celou kandidátní listinu KSČM, ale také zároveň sami za sebe, není žádná hanba soutěžit o preferenční hlasy, resp. se to musíme naučit. Nikdy jsme to předtím nedělali, musíme říci, že žádné místo na kandidátní listině není nevolitelné. Nemůžeme na kandidátních listinách dát šanci těm, kteří se chtějí vézt, my potřebujeme synergický efekt, my potřebujeme spolupráci, my potřebujeme práci všech, kteří zesílí motor kandidátní listiny, aby byl výkonnější a efektivnější a aby uměl oslovit. Připouštím, že jako tradičně jsou některé okresy nespokojené s umístěním svých kandidátů, nic jim v takto vedené kampani nebrání, aby aktivně přistupovaly k prosazování svých kandidátů, stejně tak to mohou udělat ženy nebo mladí na kandidátkách, kteří vyjádřili na svém včerejším zasedání jistou nespokojenost.

Tento systém má jedinou podmínku, nebo chcete-li, výhradu - nikdy individuální kampaň nevedeme na úkor svých soudruhů v rámci kandidátní listiny svého kraje ani kandidátní listiny kraje jiného. Zdůrazňuji nikdy a v žádném případě. Každý kandidát může poukazovat na to, v čem je lepší, v čem je schopnější proti kandidátovi z okresu nebo kraje, který je na konkurenční kandidátce (ODS, ČSSD, KDU-ČSL či jiných stran). Vyberte si svého protikandidáta na kandidátních listinách jiných politických stran, ukažte, v čem lépe budete zastupovat zájmy občanů, ukažte, že jste schopni spolupracovat se svými soudruhy, kteří byli zařazeni rozhodnutím krajských rad a krajských konferencí na kandidátní listinu KSČM.

ODS je náš hlavní soupeř, ale my se musíme a chceme oddělit od ČSSD, příklon k ČSSD by znamenal ztrátu naší identity, my nejsme mladší bratr ČSSD, jsme suverénní politická strana se suverénním programem. My od roku 1990 jasně říkáme, že naším hlavním heslem je nikoli "kdo co říká, ale co kdo říká". My se můžeme přihlásit k tomu, že návrhy předložil ten nebo onen, ale nebudeme papouškovat cizí názory.

Nechceme nejen protilidovou Modrou šanci, ale ani silový, arogantní styl, kdy jeden člověk rozhoduje o tom, jestli ten nebo onen zůstane na kandidátní listině. Posilme kolektivnost našeho rozhodování, posilme samosprávnost, ale též odpovědnost za výsledky. KSČM bude minimálně silná tím, když bude schopna konkurovat ODS i ČSSD a donutí je, aby místo silové politiky, místo antikomunismu, dodržely jimi proklamovanou demokracii a nesáhnou například k politickým procesům.

Formy oslovení voličů budou jak celostátní, tak krajské, ale i místní, budou tradiční i zcela nové, nenechme se odradit od neotřelých, ale účinných forem. Nesmíme vystačit jen s tradičními formami. Nebojme se žádné metody, která je schopna oslovit ty, kteří jsou znechuceni současnou politikou a vládnoucími stranami, kteří mají strach z pravicových receptů, jež je v minulosti okradly o jejich úspory v bankách, kampeličkách, které jim už zčásti sebraly bezplatné školní vzdělání, které jim ordinují placení lékařské péče a chtějí z nich udělat zdroj příjmů bankovního kapitálu.

Na centrální úrovni dnes rozhodneme, zahajujeme tímto plénem ÚV KSČM, dále uspořádáme celostátní shromáždění v Praze, aktiv, který představí dnes schválený volební program. Budeme mít další centrální, ale zejména krajské, okresní a jiné akce. Kromě tradiční kampaně použijeme poprvé ve větší míře billboardy, chtěl bych, abychom použili i soutěže, osobní agitaci, prostě všechny formy, na které já dnes nemohu vzpomenout, ale které znáte.

Jsem přesvědčen o tom, že KSČM je jedinou skutečnou politickou stranou s jasně vyhraněným občanským a společenským programem, která je schopna se soustředit na nevoliče. My jsme schopni nejen vysvětlit, ale i dokázat, že KSČM nejede v žádných aférách 90. let, v neprůhledných privatizacích, restitucích a převodech majetku, který se měl podle současných mocných stát měřítkem hodnoty člověka.

Pro nás je a nadále zůstane základním hodnotovým kritériem práce. Práce, která tvoří nové lepší podmínky pro život nás a našich dětí, práce, která uspokojuje nejen samotného člověka, a není pro něj pouze zdrojem obživy, ale i celospolečenskou hodnotou. KSČM nemá a nebude mít nic společného ani se současnými aférami, které usvědčují ČSSD nebo minimálně některé její členy z rozporu mezi slovy a činy.

Nechci vstupovat do základních úkolů místopředsedy Klimši, ani místopředsedy Dolejše, ale přesto alespoň nejzákladnější mé připomínky k volební kampani.

Ve vnitřním životě strany musíme posílit větší efektivitu, musíme vést volební kampaň, která lépe osloví. Abychom mohli co nejlépe oslovit voliče a širokou veřejnost, je nezbytně nutné vytvořit co nejlepší podmínky.

V první řadě bude urychleně nutné přizpůsobit potřebám předvolební kampaně naše webové stránky na centrální, krajské i okresní úrovni. A to samozřejmě především z hlediska potřeb a zájmu veřejnosti, která se v tomto období bude, předpokládám, daleko více zajímat o jejich obsah, aktuálnost, rychlost a schopnost naší reakce na vývoj situace, resp. na kauzy, které se uměle v předvolebním období »vynoří«.

Bude například nutné, aby všichni vedoucí kandidáti a volení funkcionáři strany byli k dispozici a rychle reagovali na nejrůznější dotazy, informace, ale i žádosti o autoritativní stanovisko. Chtěl bych, abychom byli více věcní, méně ideologičtí, ale zejména srozumitelní.

Musíme všechny důležité informace ze stranického života, zejména přehled předvolebních akcí, propagačních předmětů a podobně, mít trvale a okamžitě k dispozici. To samé platí pro server Haló novin, Rádia Haló Futura, pro Naši pravdu, Alternativy. Zároveň předpokládám, že naše stranické stránky budou místem, kam budou moci naši kandidáti umisťovat své názory a doporučení, aby se s nimi mohla seznámit naše veřejnost, mohli je využívat novináři k informovanosti o našich aktivitách. Nestěžujme si, že o nás málo píší, málo mluví, dělejme vše pro to, aby o nás novináři měli důvod mluvit a psát.

Větší nároky než obvykle bude toto období klást také na krajské rady a okresní výbory. Začněme v první řadě už vnějším vzhledem a režimem práce. V tomto období musí naše sekretariáty dávat jasně najevo, že naše dveře jsou veřejnosti otevřeny a každého rádi uvítáme. Přiznejme si, že ne všude, kde je to možné, tomu tak skutečně je. Součástí každého našeho sekretariátu by mělo být potřebné technické i organizační zázemí pro kandidáty, ale i dobrovolné spolupracovníky, kterým bude ku pomoci existující technika, materiály, přístup k internetu, samozřejmě naši profesionální pracovníci a podobně.

Mimořádně důležité bude, přes problémy, které všude známe, navázat kontakt s regionálními a místními médii a strukturami, ať už přímo nebo s pomocí okresních stranických výborů. Zde mohou například udělat mnoho naši starostové, zastupitelé a další osobnosti, které jsou v místech známé a mohou naše kandidáty podpořit. Když to nepůjde jinak, budeme muset použít inzerci.

Věřím, že vaše nápady, prostor, který vytváříme, je dostatečný pro to, aby iniciativa a schopnost našich lidí se projevily v celé kampani, aby strana byla srozumitelná, viditelná, a aby byla tím, kdo nejlépe osloví voliče.

Musíme prostě všichni udělat maximum pro to, aby i v podmínkách, kdy nám většina médií není příliš nakloněna, mělo co největší množství spoluobčanů možnost seznámit se s našimi cíli a programem, a to v co nejsrozumitelnější podobě.

Nechci prodlužovat svůj projev zbytečným mentorováním. Zde jen shrnu základní východiska naší kampaně:

Jednak je tady samotná naše strana, tedy KSČM, jako integrální součást politické scény v ČR. Nezapomeňte, že je nutné to vždycky říkat! Mohou nás osočovat, mohou dělat cokoli, ale my jsme skutečně integrální součástí české politické scény a také evropské politické scény. Není pochyb o tom, že patříme mezi nejvýznamnější komunistické strany v rámci radikální levice v Evropě. Naším úkolem není se tím chlubit, ale pracovat tak, aby naše autorita doma i v zahraničí dále rostla. To dokážeme jen poctivou, odborně fundovanou prací, která má respekt k potřebám občanů, má vlastní, nezpochybnitelné zásady a za jejímiž slovy vždy následují činy. Máme své příznivce doma i v zahraničí, nejsme nijak osamoceni.

KSČM musí usilovat o socializaci Evropské unie. Připomeňme si Bohumíra Šmerala, který zdůrazňoval, že minimální prostor pro dosažení perspektivních změn v sociálně revolučním smyslu je střední Evropa. Myslím, že jsem jeho citát zkrátil, ale že je pro současnou dobu pochopitelný.

Dovolím si z této tribuny citovat ještě jiného klasika, který je často dehonestován neskutečným způsobem. V. I. Lenin z pozice mezinárodní oblasti rozdělil práci komunistů na dvě patra - spolupráci a poziční boj. Uměl využívat rozporů v mezinárodním systému, hierarchicky vřazovat rozpory. A KSČM to musí dělat stejně. My také musíme pracovat v systému Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, ale nemůžeme upustit od jejich kritiky, od hledání alternativ a také musíme poukazovat na to, kde je v jejich systému založena příští krize.

Za druhé je nutné všem jasně sdělit, proč KSČM brání sociální stát a jaký je vztah sociálního státu a naší vize budoucího, nikoli minulého socialismu. Protože je sociální stát ohrožen, proto musí KSČM sociální stát bránit. Přece nechcete vyhodit všechno, co vybojovali za 150 let naši dědové, otcové a matky, to byl 150 let trvající boj za lidskou důstojnost, úctu k životu, solidaritu, skutečnou svobodu a skutečnou, nikoli jen proklamovanou demokracii. Bojujeme za již jednou nabytá práva, která nesmí být bezdůvodně odpírána těm, kteří možná nemají tolik peněz, resp. majetku, ale mají od svého narození svou lidskou důstojnost a právo žít jako lidé, ne jako pracovní nástroj. Pokud udržíme sociální stát, můžeme na jeho základech lépe budovat i efektivní, skutečně sociálně spravedlivou společnost, kde neporoste neustále počet chudých a kde se bude zužovat počet nesmírně bohatých. V sociálně spravedlivé společnosti poroste počet těch, kteří budou schopni uspokojovat své potřeby, nikoli na úkor jiných.

Za třetí - musíme být vždycky schopni obhajovat svůj program. Program Naděje pro ČR, schválený na VI. sjezdu, je přetvořen do politického programu na čtyři roky. Ještě do něj určitě zasáhnou vaše schopnosti, vaše znalosti, vaše doporučení a výsledky dnešního jednání jistě z našeho politického programu udělají reálnou a realistickou myšlenku, která může pomoci ke zlepšení situace v ČR.

Myslím si, že lepší můžeme být jen tehdy, když nepůjde o zachování jakéhosi pomyslného udržitelného rozvoje, ale musí jít o to, aby lidský rod, aby občané ČR měli zajištěn skutečný rozvoj, aby všechno to, co udělají, bylo rozvojem pro ně samotné, pro jejich rodiny, pro jejich děti.

Naším cílem je úspěch ve volbách, obnovení autority komunistické strany ve společnosti. Věřte mi, že na to máme.

Vojtěch Filip, 28. 1. 2006