Reakce KSM na dopis Ministerstva vnitra

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: KSM, Vydáno dne: 04. 03. 2006

V souvislosti s uplynutím lhůty Ministerstva vnitra ve věci možného zrušení registrace občanského sdružení Komunistický svaz mládeže se vedení KSM sešlo s náměstkem ministra vnitra p. Henychem a předalo mu vyjádření KSM:

Ministerstvo vnitra
oddělení volební a sdružovací
140 21, Praha 4, nám. Hrdinů 3
K rukám JUDr. Darii Benešové
vedoucí oddělení volebního a sdružovacího

K č.j.: VS-7398/SDR/1-2005
V Praze dne 28. února 2006

Věc: Upozornění a výzva dle §12 odst. 3 zákona č. 83/1990 o sdružování občanů

Vážená paní Benešová,

obracím se na Vás ve věci Komunistického svazu mládeže (KSM) a upozornění a výzvy, aby upustil od údajné nedovolené činnosti, kterou od Ministerstva vnitra obdržel.

Tento krok Ministerstva vnitra vyvolal zásadní nesouhlas velké části společnosti. Petici na podporu KSM podepsaly tisíce občanů České republiky. Proti postupu Ministerstva vnitra protestovaly například i organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů. Z iniciativy studentských aktivistů vznikla petice občanských sdružení nesouhlasících s kroky Ministerstva vnitra proti KSM. Podporu KSM vyjádřilo několik českých politických stran. Z podnětu poslanců Komunistické strany Čech a Moravy byl postup Ministerstva vnitra proti KSM projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.

Velký ohlas zaznamenala iniciativa Ministerstva vnitra v zahraničí. Svůj nesouhlas vyjádřily stovky mládežnických, studentských a odborových organizací. Tisíce lidí adresovaly své rozhořčení Ministerstvu vnitra i zastupitelským úřadům České republiky v zahraničí, mimo jiné řada poslanců národních parlamentů, Evropského parlamentu, univerzitních profesorů, bývalých bojovníků proti fašismu i takových osobností jako je nositel Nobelovy ceny za literaturu Dario Fo. Před zastupitelskými úřady České republiky v řadě zemích se uskutečnily protestní demonstrace. Světová federace demokratické mládeže, mezinárodní organizace mládeže se statutem poradce Organizace spojených národů, vyhlásila 27. únor 2006 „Mezinárodním dnem solidarity s KSM“.

Tato vlna nesouhlasu dává postoj Ministerstva vnitra ke KSM mimo jiné do politických souvislosti se současnou antikomunistickou kampaní, útoky na Komunistickou stranu Čech a Moravy a volbami, které se v letošním roce uskuteční. Je poukazováno na to, že zpochybňování charakteru občanského sdružení se týká pouze KSM a ne jiných mládežnických organizací blízkých politickým stranám, které působí v České republice, jako jsou Mladí konzervativci, Mladí sociální demokraté, Mladí křesťanští demokraté. Vzrůstá podezření, že kritika marxismu resp. marxismu-leninismu, která je obsažena v upozornění a výzvě adresované Ministerstvem vnitra KSM, je snahou o kriminalizaci těchto postojů a tím i celého komunistického hnutí, které z nich vychází. Je varováno před fašizací české společnosti.

KSM konstatuje, že jeho činnost probíhala a probíhá zcela v souladu se zákonem. Svou činnost přitom KSM odvíjí od Stanov KSM, které jsou hlavním dokumentem KSM, a které byly schváleny Ministerstvem vnitra.

Ve vztahu k upozornění Ministerstva vnitra KSM zcela jednoznačně odmítá argumentaci uvedenou ve skutkových zjištěních, pokud poukazuje na proklamace, prezentované v měsíčníku KSM Mladá pravda. Nejde o oficiální dokumenty a stanoviska KSM jako občanského sdružení, nýbrž o realizaci základních ústavních práv a svobod, konkrétně svobody projevu a práva na informace ve smyslu čl. 17 Listiny základních práv a svobod, ať již jde o formu redakčních článků či článků konkrétních autorů. Tyto projevy nelze ztotožňovat s činností KSM jako sdružení.

KSM zcela jednoznačně odmítá, že jeho činnost je realizací práva občanů na sdružování v politických stranách a politických hnutích. KSM ani programově ani fakticky nenaplňuje definici výkonu tohoto práva, uvedenou v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění novel, tj. zejména se neúčastní na vytváření zákonodárných sborů a orgánů vyšších územních samosprávných celků a orgánů místní správy samosprávy. Naopak, KSM otevřeně deklaruje své sympatie k politické straně Komunistická strana Čech a Moravy.

Závěr Ministerstva vnitra, že KSM je sdružením, jehož cílem je jinak porušovat ústavu a zákony a dosahovat svých cílů způsoby, které jsou v rozporu s ústavou a zákony (§4 odst. 1, písm. a), b) zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů) KSM hodnotí jako nepodložený a účelový. Ministerstvo vnitra argumentuje pouze skutečností, že na webové stránce KSM jsou citována díla Marxe, Engelse a Lenina, která patří k zásadním dokumentům mezinárodního komunistického hnutí. Ministerstvo vnitra opomíjí, že v žádném z dokumentů KSM není hlásána zášť k jakékoli skupině obyvatelstva, není za cíl KSM určeno jakékoliv popírání nebo omezování osobních, politických, nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smyšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist a nesnášenlivost z těchto důvodů, podporovat násilí, nebo jinak porušovat ústavu a zákony a v žádném případě nejsou vyvíjena jakákoli jednání, která by měla takové znaky. KSM zakládá svou činnost na demokratických principech, které ve své činnosti  nikterak neporušuje. Tyto demokratické principy má KSM také zakotveny ve svých stanovách. Ministerstvo vnitra nedokládá a ani doložit nemůže, že by došlo ke konkrétním jednáním, která by byla v rozporu s ust. § 4 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Zodpovědné orgány KSM projednaly  námitky Ministerstva vnitra a neztotožnily se s nimi, ale přesto upřesnily znění dokumentů KSM, aby neumožňovaly Ministerstvem vnitra podsouvaný výklad; aktualizované znění dokumentů je přílohou. Dále konstatovaly, že KSM nehodlá jakýmkoliv způsobem ustupovat od svých cílů, měnit zaměření své činnosti či charakter organizace.

KSM hodlá i nadále působit jako občanské sdružení, legálně, v rámci zákonů a mezinárodních smluv. I nadále chce býti organizací, která zásadově hájí zájmy většiny mládeže – studentů, učňů, mladých pracujících a nezaměstnaných – a zároveň stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalistického systému vykořisťování a útlaku.

S pozdravem

Milan Krajča,
předseda Komunistického svazu mládeže