Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 05. 03. 2006

Ľudská spoločnosť sa podľa marxizmu vyvíja podľa tých istých zákonov a zákonitostí ako aj ostatné živé organizmy. Ako ten vývoj teda prebiehal? Dodnes poznáme dve skupiny spoločnosti. Rodové zriadenie a spoločensko-ekonomické formácie.

O rodovom zriadení toho vieme málo, ale vieme, že existoval patriarchát a matriarchát, teda dva protichodné spoločenské druhy tej istej spoločenskej skupiny  (rodovej). Ak existovali dva protichodné druhy potom môžeme takmer s istotou povedať, že existovali aj dva ďalšie druhy, a to prechodové, celkom teda skupina obsahuje štyri druhy. Ak by nedošlo k zmene genetického kódu tejto skupiny, potom by sa tieto druhy v histórii cyklicky opakovali.

Živé organizmy vo väzbe na zmenu životných podmienok sa novým podmienkam prispôsobujú tak, že odstránia starý kód a príjmu kód nový, čím vznikne nová skupina. Premnoženie ľudí a kontakt rodov prinieslo takúto zmenu podmienok, čo sa odzrkadlilo v zmene kódu rodovej spoločnosti. Kód, ktorý definoval rod ako uzatvorenú jednotku, bol odstránený. Tak vznikla prvá spoločensko-ekonomická formácia – otroctvo so svojím vlastným druhovým genetickým kódom, ale zároveň aj kódom skupinovým, teda kódom novej skupiny ako celku. Skupinový kód budú obsahovať všetky druhy skupiny, avšak druhový len konkrétny druh.

Ako potom prebiehal vývoj?

Otroctvo – mono druh, kód vlastníctvo človeka človekom, feudalizmus – duo druh (prechodová forma skupiny so zmiešaným kódom), kapitalizmus – mono druh, kód súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, socializmus duo druh (prechodová forma skupiny so zmiešaným kódom). Poslaním socializmu je odhaliť a odstrániť skupinový genetický kód. Až socialistická spoločensko-ekonomická formácia je schopná porodiť novú spoločenskú skupinu (povedzme komunistickú?), pretože skupinový kód ostal nekrytý druhovým.

Z toho plynie, že som v článku „Genetický kód kapitalistickej spoločnosti“ sa nevyjadril dosť presne. GKKS, tak ako som ho definoval, je zmesou genetického kódu kapitalizmu s genetickým kódom skupinovým. Genetickým kódom kapitalizmu (ďalej GKK) je, tak ako ho definoval Marx – súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Genetickým kódom skupiny (GKS) je „TOVAR“, teda „SCT = ÚVN („C“+„VK“+„VS“) + Zisk“.

Ako si opísaný proces môžeme zobraziť  a predstaviť v kreslenej podobe.

Veľký revolučný krok – odstránenie genetického kódu skupiny, malý revolučný krok – odstránenie genetického kódu druhového.

Revolučný krok odstraňuje chybu (neschopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam) v genetickom kóde a nahradzuje ju kódom bez tejto chyby (brzdy).

Andrej Sablič, 2. 5. 2006