Hypotéza o jednotnom základe živej prírody a spoločnosti

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 16. 03. 2006

„Spoločnosť je najvyššia forma usporiadania živej hmoty“
Život vznikol vo forme obojpohlavnej bunky. Rozpad obojpohlavnej bunky na jednopohlavné položil základ pre vznik kvalitatívne nových foriem (druhov) buniek a to na základe základných zákonitosti platných pre tento svet: jednota a boj protikladov, premena kvality na kvantitu a negácia negácie.

Medzi bunkami „B+“ a „B–“ ktoré tvoria základnú jednotku vývoja „F“- „family“ (rodina), teda „F“=„B+“a„B-„ prebieha boj o prežitie v prostredí v ktorom sa nachádzajú. Bunka „B-“ je konzervatívna a drží sa pevne svojho pôvodu, žiadnu zmenu nehľadá, bunka „B+“ naopak je progresívna (labilná) schopná sa prispôsobiť novým podmienkam. Ak za svojho života, sa bunka „B+“ „nakazí“ (napr. lepšie prispôsobí novým podmienkam) táto rodina „F“ položí základ pre negáciu pôvodnej kvality i kvantity (veľký revolučný krok „R1“) a bude plodiť potomkov pre novú generáciu rodín s kódom „F1“=„B++“a„B-“, s nerovnovážnym stavom z pohľadu kvantity prvkov. Boj v rodine „F1“ spôsobí, že ich potomkovia  sa narodia s vyrovnanou kvantitou ale kvalitou nezodpovedajúcou pôvodnému rovnovážnemu stavu ( nasleduje malý revolučný krok – „r1“)  a vznik „F2“=„B++“a“B-+“. Ďalší boj o vyrovnanie spôsobí, že bunka „B-+“, verná svojej podstate, ale aj obohatená o novú skúsenosť získava prevahu a tak táto rodina plodí potomkov (po malom revolučnom kroku „r2“ s nerovnováhou v kvalite i kvantite) pre rodinu „F3“=„B++-„a“B-+“. Ide o nestabilný prvok z hľadiska kvantity i kvality a preto sa rodina rozhodne stabilizovať ďalšiu generáciu a tak vznikne (malý revolučný krok „r3“) rodina „F4“=„B++-„a“B--+“ – kvalitatívne i kvantitatívne síce vyrovnaná rodina avšak plná vnútorných rozporov. Liek na pôvodný problém odhalí až táto rodina a preto uskutoční, veľký revolučný krok „R2“ a splodí  „F5“ = „B(+-)+“a B(+-)-„ základ pre ďalšiu „R1“ o novom probléme.

Takýto spôsob „pohybu vpred“ ktorý som si „prečítal“ vo vývoji spoločnosti a opísal v „Úvahe o vývoji spoločnosti“  je zrejme nielen prevzatý zo živej prírody ale je aj jej logickým pokračovaním. Reťazec kódov, ktorý determinuje vývoj spoločenských formácii má teda svoj základ v rozpade obojpohlavnej bunky a jej vývoji.

Takto vzniká aj duchovný svet, teda obraz reálneho sveta. Pri „R1“ vznikne odpútanie sa od reálneho sveta, aby cez štyri fázy hľadania a blúdenia vznikol pri R2 reálny (dokonalý) obraz o reálnom svete, ako pevný podklad pre nové hľadanie..

Čo to dokazuje? Oikonómia sa zaoberala hospodárením s reálnymi produktmi pre uspokojovanie potrieb človeka. TOVAR ktorý vznikol v „R1“je nedokonalý obraz takýchto produktov a na jeho báze vzniká nová ekonómia (zmes reálnych produktov a jej nedokonalých obrazov – TOVARu = ceny), ktorá neguje pôvodnú oikonómiu. Cez štyri fázy sa ekonómia dostane do bodu „R2“ kedy produkt bude verne zobrazený vo svojom nehmotnom obraze – cene a bude tvoriť pevný (bez vnútorných rozporov) bod pre ďalší vývoj.

Nakoľko som nedávno povedal, že som „biologický laik“, tak teraz je rad na biológoch, aby overili či táto hypotéza ma reálny základ v biológii.

Rekapitulácia pohybu:

„F“=„B+“a„B-„ >>> „R1“  >>> „F1“=„B++“a„B-“ >>> „r1“ >>> „F2“=„B++“a“B-+“ >>>  „r2“ >>> „F3“=„B++-„a“B-+“ >>> „r3“ >>>  „F4“=„B++-„a“B--+“ >>> „R2“ >>> „F5”=„B(+-)+“a „B(+-)-„

Andrej Sablič, 12. 3. 2006